Vyhlásenie ku konkurzu na Rádio Viva

Vyhlásenie ku konkurzu na Rádio Viva

Vyhlásenie majoritných veriteľov, prevádzkovateľov vysielania Rádia Viva a podieľníkov akcionára rádia Viva k začatiu konkurzného konania na majetok spoločnosti Rádio Viva, a.s.

 

 

9.augusta tohto roku sme sa z Obchodného vestníka dozvedeli o začatí konkurzného konania na majetok spoločnosti Rádio Viva, a.s.. Nadväzne na to túto informáciu publikovali takmer všetky médiá na Slovensku a dokonca aj v zahraničí.

Ako vyplýva z informácií Obchodného vestníka podnet na začatie konkurzného konania na Okresný súd v Trnave podala samotná spoločnosť Rádio Viva, konkrétne jej štatutár Igor Dobiš.

Považujeme za dôležité poznamenať, že tohto štatutára proti našej vôli menoval do funkcie správca konkurznej podstaty spoločnosti SCAN Development, s.r.o. - jediného akcionára rádia Viva, a.s. na základe nezákonne vedeného konkurzu v spoločnosti SCAN Development, s.r.o., ktorý sme, ako hlavní spoločníci, napadli na súde

Domnelého štatutára pána Igora Dobiša vôbec nepoznáme, nikdy sa neobjavil v rádiu Viva, máme informácie, že osobne sa nepredstavil ani na Rade pre vysielanie a retransmisiu a podľa našich informácií ani na súde.

Nadväzne na konanie, s ktorým sme sa postupne oboznamovali, sme sa ako dotknutá strana začali okamžite zaujímať o okolnosti, za ktorých bolo začaté konkurzné konanie.
Ani po niekoľkých dňoch sa nám nepodarilo na Okresnom súde v Trnave dostať sa k relevantným informáciám a bolo nám len oznámené, že spis sa na Okresnom súde v Trnave nenachádza.

Dňa 15. Augusta 2013 sme sa osobne dostavili na Okresný súd v Trnave aby sme získali informácie, vysvetlenie, prečo a z akých príčin nám neboli sprístupnené informácie ako viacnásobne dotknutej strane - v prvom rade : ako majoritnému veriteľovi, majiteľovi a v neposlednom rade ako prevádzkovateľovi vysielania Rádia Viva.

Veľmi nás prekvapilo, že po rôznych prieťahoch, obštrukciách a pokusoch znemožniť nám sprístupniť akékoľvek informácie, nám bolo napokon zodpovednými pracovníkmi Okresného súdu v Trnave oznámené, že celý spis, resp. sprievodné spisy s príslušenstvom ako aj dokumenty, ktoré sú bytostne nutné na začatie konkurzného konania sa na Okresnom súde vôbec nenachádzajú, hoci podľa poslednej platnej adresy spoločnosť Rádio VIVA,a.s. patrí miestopríslušne pod Okresný súd so sídlom v Trnave. Je to jediný miestne príslušný súd a spisová agenda by sa mala rozhodne nachádzať výlučne na Okresnom súde v Trnave. A to najmä, ak tento miestne príslušný súd začal konkurzné konanie, ktoré bolo verejne publikované v Obchodnom vestníku.
Okrem toho sme zistili, že na Okresnom súde v Trnave nie je vedený ani v evidencii Obchodného registra, a neexistuje taktiež žiadny záznam o spoločnosti Radio VIVA,a.s. Nakoniec sme si doslova vynútili vydanie potvrdenia o tom, že v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava sa "..zápis s obchodným menom Rádio Viva, a.s. a identifikačným číslom 17336996 sa v Obchodnom registri tunajšieho súdu k 14.8.2013 nenachádza."

Pri pokuse zistiť, kde sa vlastne nachádza spis Rádia Viva, a.s. sme navyše zistili, že v aktuálnych záznamoch sa nikde na Slovensku, v žiadnom Obchodnom registri nevedie spoločnosť Rádio Viva,a.s. Zistili sme však , že v historických záznamoch Obchodného registra v Bratislave sú vedené hneď tri spisy na Radio VIVA,a.s., pričom ani jeden nie je aktuálny a platný a žiadny spis , tak ako sme opätovne overili sa nenachádza ani v zložkách Obchodného registra Okresného súdu Trnava. Podľa verbálnych vyjadrení pracovníkov Obchodného registra Okresného súdu v Trnave počas našej osobnej návštevy, by sa vraj celý spis mal nachádzať v Bratislave, pričom miesto ani dôvod im nebol známy.
Je preto namieste otázka - Ako je možné, že dňa 9.8.2013 Okresný súd v Trnave začal konkurz na spoločnosť, ak sa ešte 15.8.2013 na tomto súde nenachádzala spisová agenda a v evidencii nebol zaznamenaný ani pohyb so spisom na Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave?

Ako sme uviedli - Obchodný register Okresného súdu v Trnave nám vydal potvrdený dokument, že sa tam zápis s obchodným menom Rádio Viva, a.s. nenachádza. Rovnako sa nenachádza na Obchodnom registri v Bratislave. Na základe akých dokladov teda súd konal?
Dovoľujeme si preto vysloviť domnienku, že celé konanie vykazuje znaky zmätočnosti, netransparentnosti a v určitých intenciách toto konanie vykazuje aj znaky organizovaného zločinu v súčinnosti, ako aj v konaní za asistencie niektorých súdnych úradníkov.
Je prekvapujúce, že Obchodný vestník, ktorý publikuje verejné listiny a taktiež Obchodný register SR neboli v inkriminovanom čase verejne prístupné.

Súčasný status spoločnosti Rádio VIVA,a.s., bez akejkoľvek transparetnej a existujúcej evidencie sa javí akoby neexistovala.
Otázky, ktoré sme vzniesli v tomto vyhlásení súčasne verejne adresujeme aj na orgány činné v trestnom konaní, aby vo svojej pôsobnosti prešetrili či nebol spáchaný trestný čin pri výkone súdnej moci a to dokonca organizovanou formou v spolupráci s viacerými subjektami a osobami ako organizovaná skupina.
Sme rovnako presvedčení, že tie isté otázky ako podnet musíme adresovať aj na Útvar boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, pretože sa domnievame, že ide o organizovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti ohrozujúcej fungovanie výkonu súdnictva.
Naším prioritným záujmom a cieľom je, aby sme verejne prezentovali informácie, ktoré obsahuje toto vyhlásenie a tak v celej kauze navodili status právnej čistoty a transparentosti.

Činíme tak, pretože sa domnievame, že celá situácia, ktorá vznikla okolo snahy vyhlásiť potichu konkurz na Rádio Viva a zlikvidovať ho je úmyselne zmätočná, zavádzajúca, nedokonaná v celej svojej podstate, účelová a vyvoláva pochybnosti či nie je súčasťou organizovaného zločinu.

Jej cieľ je však jednoznačný - poškodiť Rádio Viva, jeho skutočných majiteľov a čo najskôr umlčať rádio VIVA.