List redaktorov týždenníka Plus 7 dní z roku 2016, v ktorom žiadajú prepustiť redaktorku Ruttkayovú

Redakcia Omediach.com má k dispozícii kritický list redakcie Plus 7 dní, v ktorom redaktori žiadajú prepustiť ich kolegyňu Martinu Ruttkayovú. List obsahuje podozrenie, že Ruttkayová spolupracovala s Mariánom Kočnerom, a upozornenie na jej porušenie etických zásad a Tlačového zákona. List zverejňujeme v plnom znení.

 Podrobnosti o kauze na blogu Omediach.com: Redaktori Plus 7 dní žiadali prepustenie kolegyne kvôli kontaktom s Kočnerom

STANOVISKO redakcie týždenníka Plus7dní k redaktorke Martine Ruttkayovej

My, redakcia Plus7dní, vyjadrujeme vážne znepokojenie nad pôsobením redaktorky Martiny Ruttkayovej v týždenníku Plus7dní. Redaktorka svojim nedávnym konaním neakceptovateľným spôsobom pošpinila dobré meno Plus7dní, naštrbila dôveru čitateľov a informačných zdrojov, ktoré od členov redakcie očakávajú, že za každých okolností stavajú na stranu zákonnosti, morálky a dobra.

1. Máme za to, že redaktorka porušila Tlačový zákon – Zákon č. 167/2008, § 4 Ochrana zdroja a obsahu tlačových informácií. Podľa odseku (1): (1) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií. (aktualizované úplne znenie – stav k 18.9.2010)

2. Máme za to, že redaktorka porušila Etický kódex Vydavateľstva News and Media Holding, III. Ochrana zdrojov. Podľa odseku 1.: „Redaktori sú povinní chrániť zdroje svojich informácií, ak to zdroje požadujú, s výnimkou prípadu, keď môže dôjsť k zamedzeniu trestnej činnosti.“

3. V súvislosti s tým sa nám javí ako mimoriadne zaujímavá informácia z júna 2013, kedy Martina Ruttkayová vtedy ako redaktora Hospodárskych novín, napriek údajnému nátlaku polície neuviedla odkiaľ získala tajné materiály týkajúce sa vojenského spravodajstva. Odmietla vydať polícii emailovú komunikáciu so svojim zdrojom. V tom čase dokonca plánovala podať sťažnosť na tento postup polície. Čo sa odvtedy zmenilo? Prečo v tom čase svoje zdroje chránila a teraz nie?

Zdroj: Redaktori Plus 7 dní

4. Marián Kočner je záujmová osoba polície. Jeho meno figuruje v „mafiánskych zoznamoch“ I. z roku 2005, „mafiánskych zoznamoch“ II. z roku 2010 aj v „mafiánskych zoznamoch“ III. z roku 2011, medzi menami zločineckej skupiny piťovcov.

 

5. Obávame sa, že môže existovať súvis medzi vyjadreniami Mariána Kočnera o poskytnutí finančnej odmeny za informácie a konaní Martiny Ruttkayovej ako svedkyne pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Marián Kočner na tlačovej konferencii z 19. 10. uviedol: „5. apríla som mal na tomto mieste tlačovku, kde som dal verejnú ponuku, že zaplatím za akúkoľvek pravdivú informáciu a overiteľnú informáciu k osobe Daniela Lipšica, odmenu 100 tisíc eur. Dňa 11.4. tohto roku som takú informáciu dostal,“ pričom o pár sekúnd zopakoval: „Vráťme sa teraz k informácii, ktorú som na základe mojej výzvy a ponuky odmeny vo výške 100 tisíc eur dostal.“ Krátko na to sa ukázalo, že kľúčovou informáciou, ktorá mala pomôcť v prípade jeho trestného oznámenia, je práve svedectvo Martiny Ruttkayovej. Za povšimnutie stojí aj dátum 11.4. 2016, keď mal Marián Kočner dostať spomínanú informáciu.“ V ten deň s ním redaktorka Martina Ruttkayová robila rozhovor.

Zdroj: Redaktori Plus 7 dní

 

My, redaktori týždenníka Plus7dní máme na základe horeuvedených skutočností dôvodnú obavu, že redaktorka môže ohrozovať prácu redaktorov, Plus7dní, ohrozovať zdroje redaktorov Plus7dní a ohrozovať bezpečnosť redaktorov Plus7dní.

 

Na základe uvedených informácií žiadame vedenie vydavateľstva News and Media Holding, aby Martina Ruttkayová bezodkladne prestala pracovať v týždenníku Plus 7 dní.

 

Bratislava 2.11.2016

 List podpísala väčšina vtedajšej redakcie, spolu 13 ľudí (ich mená máme v redakcii).

K listu priložili aj fotku, na ktorej je Kočner a Juraj Ondrejčák, známy ako Piťo, aby doložili, že ich obavy sú na mieste.