Tlačová správa z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 12 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:
 
Reklamný článok: „Najužitočnejšia appka“, zadávateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., šíriteľa: Nový čas, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči článku „Najužitočnejšia appka“, ktorý bol publikovaný v rámci portálu www.cas.sk. Sťažovateľ má za to, že v danom prípade ide o netransparentne označený PR článok, v ktorom je autor uvedený ako „špeciálny projekt“. Sťažovateľ má za to, že takéto označenie nezodpovedá pravidlám pre jasné odlíšenie obsahu od reklamy.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný článok: „Najužitočnejšia appka“, zadávateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., šíriteľa: Nový čas, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 a čl. 22 ods. 1 Kódexu. 
 
AK RPR sa nestotožnila s názorom zadávateľa, z vyjadrení ktorého vyplýva, že článok nie je reklamou, ale jeho cieľom bolo v rámci poradenskej činnosti informovať o užitočných možnostiach aplikácie, ani s názorom zadávateľa, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nepôsobí v trhovom prostredí, a teda v danom prípade nejde o reklamu. AK RPR poukazuje na čl. 2 Kódexu podľa ktorého aj PR článok je reklamou. Uvedené tvrdenie zadávateľa je zároveň v rozpore s tvrdením samotného šíriteľa reklamy, ktorý  explicitne uviedol, že článok, voči ktorému namieta sťažnosť bol publikovaný ako forma platenej reklamy pre spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Šíriteľ tak poskytol informáciu v súlade s princípmi etického správania sa v oblasti reklamy a jej samoregulácie. Je teda zrejmé, že článok nevznikol ako nezávislý redakčný obsah, prípadne z vlastnej iniciatívy redakcie, snahou, ktorej bolo informovať o „špeciálnom projekte“. Naopak článok má komerčný charakter a je možné ho teda považovať za reklamu, prostredníctvom ktorej zadávateľ komunikuje svoju aplikáciu. Vo vzťahu k označeniu reklamy ako takej, resp. k tomu, či je reklama dostatočne identifikovateľná pre bežného spotrebiteľa,  má AK RPR za to, že v danom prípade, pravidlá pre jasnú identifikáciu reklamy ako takej dodržané neboli. Označenie článku spôsobom „špeciálny projekt“, v kontexte nadpisu nepovažuje AK RPR za dostatočné a má za to, že priemerný spotrebiteľ len na základe uvedeného označenia nevie rozoznať, že článok má komerčný charakter, resp. že ide o platenú formu reklamy a môže nadobudnúť mylný dojem, že článok je bežným redakčným obsahom.  Označovanie „špeciálny projekt“ sa síce v praxi používa práve pre označovanie advertoriálu avšak v danom prípade takéto označenie bolo pre bežného spotrebiteľa zmätočné. AK RPR taktiež vníma ako porušenie Kódexu využitie superlatívu „najužitočnejšia appka“. AK RPR sa nestotožnila s názorom zadávateľa reklamy, že predmetný superlatív bol využitý na základe vzťahu predmetnej aplikácie k iným aplikáciám VšZP. Táto skutočnosť totiž nevyplýva ani z kontextu nadpisu, v ktorom bol superlatív uvedený a nie je zrejmá ani z obsahu článku. Naopak znenie nadpisu článku je možné jednoznačne interpretovať spôsobom, že je len jedna najužitočnejšia aplikácia z pomedzi všetkých aplikácii ako takých (dokonca bez ohľadu na segment) a tou je práve aplikácia, o ktorej informuje článok, čo však preukázané nebolo a reklama tak bezdôvodne zvýhodňuje aplikáciu konkrétneho  subjektu voči ostatným. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama porušuje Kódex.
 
Rozhlas (sponzorský odkaz): „Drevostavby Atrium“, zadávateľa: ATRIUM SK, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, ktoré namietajú voči rozhlasovej reklame v podobe sponzorského odkazu zadávateľa ATRIUM SK, s.r.o. Sťažovatelia poukazujú na verbálnu zložku reklamy v znení: “Je dôležité vedieť, kde hľadať. Huby v lese, ľadové medvede v ZOO a vašu vysnívanú drevostavbu na Atrium-sk.sk. Jeden zo sťažovateľov vyjadril názor, že reklama vytvára dojem, že je prirodzené hľadať ľadové medvede v ZOO, avšak žiadne zviera prirodzene do ZOO nepatrí. Druhý sťažovateľ je toho názoru, že uvedené tvrdenie môže vzbudiť v deťoch dojem, že prirodzené prostredie, v ktorom medveď žije je ZOO, čo nie je pravda, keďže jeho prirodzene prostredie je v prírode.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Rozhlas (sponzorský odkaz): „Drevostavby Atrium“, zadávateľa: ATRIUM SK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov. V rámci verbálnej zložky sponzorského odkazu odznie aj tvrdenie v znení „...je dobré vedieť, kde hľadať. Huby v lese, ľadové medvede v ZOO a vaše vysnívané drevostavby na Atrium-sk.sk....“ AK RPR si nemyslí, že predmetné tvrdenie, konkrétne jeho časť o ľadových medveďoch v ZOO môže narušiť vývoj dieťaťa, resp. podvedome vplývať na deti a vzbudiť v nich dojem, že prirodzené prostredie, v ktorom žijú ľadové medvede je zoologická záhrada. Reklama reflektuje skutočnosť, s ktorou sa deti ale aj dospelí môžu stretnúť na území Slovenska, táto skutočnosť je pritom legálna a legitímna. V reklame nie sú využité výrazové prostriedky, ani prvky, ktoré by boli pre dieťa atraktívne, reklama nie je deťom ani určená, a ani nepropaguje produkt pre deti. Nakoľko je predmetom sťažností sponzorský odkaz vysielaný v rámci rozhlasového vysielania, reklama neobsahuje ani žiaden vizuálny podnet, ktorý by potenciálne mohol deti upútať a vzbudiť v nich pozornosť. Podľa názoru AK RPR teda reklama nemá negatívny vplyv na deti a maloletých.  
 
Billboard, web stránka: „Amatér vs. Profesionál“, zadávateľa: FIAT Chrysler Automobiles SR, s.r.o. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu reklamnej kampane, ktorá komunikuje vozidlá značky FIAT. Sťažovateľ poukazuje na to, že kampaň vo vizuáli porovnáva dve fotografie, pričom na jednej je muž tmavšej pleti, ktorý pred sebou tlačí káru plnú plastových fliaš a na druhej je vyobrazený automobil FIAT Doblo. Človek na fotografii má rozmazanú tvár. Podľa sťažovateľa reklama na fotografii zobrazuje človeka, z výzoru ktorého je možné dôvodne predpokladať, že žije pod hranicou chudoby a pochádza z najnižších sociálnych vrstiev. Anonymizovaná tvár podľa sťažovateľa poukazuje na to, že zadávateľ pravdepodobne nemá súhlas vyobrazenej osoby na použitie snímky. Sťažovateľ ďalej uvádza, že ľudia žijúci vo vyobrazenej situácii si svoje postavenie a sociálny status nevyberajú slobodne. Naopak, ich život je presným opakom slov „môžeš si vybrať“. Na základe uvedeného má sťažovateľ za to, že reklama znevažuje ľudí na základe ich sociálneho pôvodu zľahčuje problém extrémnej chudoby. Sťažovateľ má taktiež za to, že reklama je klamlivá, pričom klamlivosť spočíva v tom, že spoločnosť FIAT do krajiny, ani do celého geografického regiónu, z ktorého snímka pochádza nedodáva vyobrazené vozidlo a ani žiadne iné vozidlo zodpovedajúcej kategórie, a teda človek, vyobrazený ako „amatér“ si nemôže vybrať nielen na základe svojej sociálnej a ekonomickej situácie, ale aj na základe toho, že uvedený produkt je pre neho v jeho domácej krajine oficiálne nedostupný. Sťažovateľ na záver uvádza, že spoločnosť by mala vysvetliť, nakoľko podľa jeho názoru ide o porovnávaciu reklamu, na základe čoho je vyobrazený človek amatér a človek, ktorý používa Fiat Doplo profesionál.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard, web stránka: „Amatér vs. Profesionál“, zadávateľa: FIAT Chrysler Automobiles SR, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľa. Cieľom reklamy bola komunikácia úžitkových vozidiel značky FIAT. Zadávateľ si zvolil určitú mieru reklamného nadsadenia v kontexte vyobrazenia dvoch odlišných možností prenosu tovaru, ktoré ale AK RPR s ohľadom na propagovaný produkt a komunikačné posolstvo reklamy vníma ako akceptovateľné. Fotografia muža v rámci reklamy je ilustračná a jeho vyobrazenie a označenie ako „amatér“ nemožno v tomto prípade vnímať v negatívnej konotácií vo vzťahu ku jeho kvalitám, ale skôr ako metaforu k tomu, že spoločnosť prináša možnosti ako niektoré činnosti, najmä odborné možno robiť prostredníctvom profesionálneho vozidla efektívnejšie a tým profesionálnejšie alebo aj modernejšie. Výraz profesionál sa navyše v tomto prípade vzťahuje aj na označenie rady vozidiel FIAT, ktorá je zameraná na predaj úžitkových a profesionálnych vozidiel (konkrétne FIAT Professional). AK RPR sa nedomnieva, že by reklama bola dehonestujúca alebo degradujúca a nie je ani toho názoru, že reklama znevažuje ľudí na základe ich sociálneho pôvodu, či zľahčuje problém extrémnej chudoby. V súvislosti s vyobrazením osoby v rámci vizuálu reklamy, AK RPR má za to, že z reklamy nie je možné identifikovať konkrétnu osobu a fotografia bola podľa tvrdení zadávateľa využitá v súlade s licenčnými podmienkami jej autora, čo je možné považovať za dostatočné. S ohľadom na vyššie uvedené AK RPR nepovažuje reklamu za porušujúcu Kódex. 
 
Reklamná kampaň (TV spot, Facebook): „Znásobte svoje úspory - Kombiprodukt“
zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť voči reklamnej kampani, ktorá propaguje finančný produkt „Kombiprodukt, zadávateľa Všeobecná úverová banka, a.s. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza: „VÚB banka vo svojej kampani hovorí: „Znásobte svoje úspory s Kombiproduktom“. Kombiprodukt delí vloženú sumu na dve časti – prvá vo výške tretiny vkladu ide na termínovaný účet, kde banka garantuje zvýhodnený úrok 3 % ročne, ale len na prvých 12 mesiacov. Následne sa vklad úročí štandardnou sadzbou pre ročné vklady (tá je aktuálne 0,05 % ročne). Druhá dvojtretinová časť ide do fondov, pričom klient si môže vybrať z ponuky siedmych fondov. Tieto fondy za posledné 3 roky dosiahli celkové zhodnotenie -5,89 % až +6,49 %. Reklama VÚB hovorí o znásobení úspor. Slovo znásobiť podľa slovníka slovenského jazyka znamená: mnohonásobne zväčšiť. Z pohľadu na to, ako sa uvedené fondy vyvíjali a aké sú sadzby termínovaných vkladov, je toto spojenie vyslovene zavádzajúce. Aj keď drobné písmenká samozrejme hovoria o tom, že výkonnosť fondov je závislá od situácie na trhu a nie je garantovaná, nikto súdny (vrátane VÚB) nemôže očakávať, že v dohľadnej dobe sa vložená suma môže naozaj "znásobiť".“
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamná kampaň (TV spot, Facebook): „Znásobte svoje úspory - Kombiprodukt“, zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) a čl. 14 ods. 6 Kódexu.   
 
Cieľom reklamy bolo v danom prípade komunikovať nový, špecifický finančný produkt, pri ktorom klient 2/3 prostriedkov investuje do podielových fondov podľa výberu klienta a 1/3 na 12-mesačný termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 3 % p. a. AK RPR akceptuje, že zadávateľ využil v rámci jednotlivých scén určitú mieru humoru a reklamného nadsadenia, ktoré v tomto prípade upozorňujú na prípadné možné riziká investovania do iných komodít a takéto čiastočne nadnesené spracovanie reklamy nepovažuje za prehnané, či neetické. Ako prehnané však vníma informovanie o možných benefitoch v podobe „znásobenia“ úspor. Spôsob ako bol tento výraz komunikovaný vo vzťahu k obrazovej zložke reklamy celkom nevystihuje realitu. AK RPR si nemyslí, že výraz „znásobiť“ si v tomto prípade môže priemerný spotrebiteľ interpretovať spôsobom „zväčšiť“, prípadne „rozrásť“, tak ako to uvádza zadávateľ ani násobiť číslom, ktoré nevytvára násobky sumy ale len menší podiel. Naopak spojenie „znásobte svoje úspory“ implikuje v tomto prípade skôr matematický pojem a v kontexte obrazu reklamy, v ktorom sa postava hlavnej hrdinky Petry niekoľkokrát replikuje v zrkadle môže vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylný dojem, že jeho úspory sa investovaním do komunikovaného produktu skutočne viacnásobne zväčšia, čo preukázané nebolo. Napriek skutočnosti, že AK RPR zohľadňuje požiadavku primerane vzdelaného priemerného spotrebiteľa, ktorý by mal v súčasnej situácií na trhu finančných služieb jednoznačne vyhodnotiť, že nie je reálny produkt terminovaného vkladu so 100 % úrokom, má AK RPR za to, že vzhľadom na skutočnosť, že sa zadávateľ rozhodol použiť matematický pojem, ktorý hovorí o hodnote produktu, miera hyperbolizácie musí reflektovať pravdivosť tejto informácie pre spotrebiteľa práve preto, že ide o finančný produkt a peniaze, pri ktorých slovo znásobenie znamená minimálne raz taký istý nárast. Zároveň treba uviesť, že zadávateľ mohol v reklame použiť pojmy ako „zveladiť“, „rozmnožiť“, „zväčšiť“ a pod. Uvedené tvrdenie v kontexte vizuálu reklamy považuje AK RPR za klamlivé a má za to, že reklama môže zavádzať spotrebiteľov najmä dvojzmyselnosťou a zveličovaním. AK RPR má tiež za to, že samotné podmienky ponuky neboli v reklame dostatočne odprezentované a v reklame sa opomenuli podstatné informácie ktoré priemerný spotrebiteľ potrebuje, aby urobil kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 6 Kódexu). S ohľadom na vyššie uvedené AK RPR uznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
TV spot: „Monopoly Cheaters Edition“, zadávateľa: OMD Slovakia, s.r.o.  
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, voči TV spotu, ktorý propaguje spoločenskú hru „Monopoly Cheaters Edition“. Sťažnosti zhodne poukazujú na skutočnosť, že v reklame sa uvádza, že ide o jedinú hru, kde sa „nielenže môže, ale aj musí podvádzať.“. Podľa sťažovateľov reklama navádza deti aby podvádzali a nenechali sa chytiť. Uvedené považujú sťažovatelia voči deťom za neetické a majú za to, že reklama ohrozuje mravnú výchovu detí a mládeže.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Monopoly Cheaters Edition“, zadávateľa: OMD Slovakia, s.r.o.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov. Reklama prezentuje novú edíciu známej spoločenskej hry „Monopoly Cheaters“, v ktorej ide o využitie netradičných pravidiel, kde hráči môžu použiť rôzne formy „blafovania“, či svoju vynaliezavosť alebo postreh. Reklamný spot zachytáva rodinu, dve deti a dvoch dospelých, ktorí sa pri hraní spoločenskej hry spoločne zabávajú. Reklama síce čiastočne v obraze naznačuje možné formy vyššie spomenutých netradičných pravidiel, avšak zároveň veľmi jasne poukazuje na to, že pokiaľ je niektorý z hráčov pri takomto správaní prichytený, nasleduje trest, tak ako je to v reálnom živote. Reklama teda nenavádza na porušenie predpisov, resp. nehovorí o tom, že porušenie pravidiel je beztrestné, o čom svedčí aj moment, v ktorom sú otcovi nasadené putá po odhalení jeho konania. AK RPR má zároveň za to, že deti, ktoré vystupujú v reklame sú už dostatočne vyspelé na to, aby odlíšili hru od skutočného života a zároveň sú už vo veku, aby vedeli samé rozlíšiť, ktoré správanie je považované za slušné, a ktoré naopak za neslušné. AK RPR je toho názoru, že reklama a spôsob jej spracovania, vrátane samotnej hry nenarúšajú morálnu a etickú integritu dieťaťa a reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.   
 
TV spot: „Doktor Sirup“, zadávateľa: Dobré zo Slovenska, družstvo  
Rada zaevidovala sťažnosť od právnickej osoby, spoločnosti GENERICA spol. s r.o. voči reklame na výživový doplnok Doktor Sirup, zadávateľa Dobré zo Slovenska, družstvo. Sťažovateľ predmetnej reklame vytýka, že zobrazuje, že produkt s príchuťou Irish Cream a Piňa Colada je ponúkaný deťom, čo evokuje, že deťom je ponúkaný alkoholický nápoj. Sťažovateľ má tiež za to, že reklama, vrátane názvu +Doktor a vizuálu fonendoskopu navodzuje dojem, že ide o liečivý prípravok, čo je neprípustné označenie výrobku, ktorý je výživovým doplnkom. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. TV spot: „Doktor Sirup“, zadávateľa: Dobré zo Slovenska, družstvo  je v rozpore s ustanoveniami čl. 25 ods. 2 v kontexte ods. 3 a čl. 26 ods. 3 Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názormi sťažovateľa len čiastočne. V reklame sú uvedené konkrétne zdravotné tvrdenia, ktoré naznačujú, že uvedený prípravok môže byť aplikovaný napríklad pri prejavoch chorobných stavov (napr. bolestivé hlasivky), či prevencii. Hlavná aktérka taktiež uvádza, že prípravok využíva „aby môj hlas znel ako môj“, pričom v závere dodáva, „že naozaj funguje“. V kontexte celkového spracovania spotu má AK RPR za to, že reklama prezentuje výživový doplnok ako liek, čo nemožno považovať za prípustné. Kódex zároveň kladie na reklamu požiadavku, že „výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené (čl. 26 ods. 2 Kódexu). Zdravotné tvrdenia v reklame nie sú vedecky zdôvodnené, nenachádzajú sa ani v zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a AK RPR má za to, že v tomto ohľade zadávateľ nevenoval komunikácii produktu dostatočnú pozornosť. Čo sa týka námietok sťažovateľa vo vzťahu k prezentácii produktu ako alkoholického nápoja, tieto Komisia neuznala. Predmetom reklamy nie je alkoholický nápoj, prezentované sú len príchute produktu. Navyše v reklame sú produkty určené deťom striktne oddelené od produktov určených maloletým a AK RPR sa nedomnieva, že reklama zobrazuje konzumáciu alkoholických nápojov maloletými.   
 
TV spot: „Navzájom zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Rada zaevidovala  sťažnosti od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vianočnému TV spotu zadávateľa Orange Slovensko, a.s. Sťažovateľ namieta voči dejovej línii spotu a poukazuje na to, že na Slovensku je zo zákona zakázané chytať ryby v štátnych vodách pod ľadom. Navyše žiaden potápač sa v zime neponára, minimálne bez neoprénovej kukly na hlave. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Navzájom zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila so sťažovateľom. Predmetom vianočného reklamného spotu bola komunikácia benefitov, ktoré zadávateľ poskytuje účastníkom skupiny – Navzájom zadarmo. Reklamný príbeh je postavený na prezentácii rodiny a blízkych na pozadí príbehu, ktorý využíva určitú mieru reklamného nadsadenia a humoru. AK RPR si nemyslí, že by reklamu mohol priemerný spotrebiteľ vnímať doslovne, prípadne si ju interpretovať spôsobom, že hlavným cieľom reklamy je komunikácia napríklad rybolovu ako takého. Z reklamy je jasné jej komunikačné posolstvo ako aj jej humorné ladenie. AK RPR sa nedomnieva, že by reklama nabádala na nezákonné alebo trestné činy a nie je ani toho názoru, že by budila dojem, že s takýmto správaním súhlasí, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Reklamná kampaň: „Kaufland – oficiálny dodávateľ Vianoc“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vianočnej kampani zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Kaufland – oficiálny dodávateľ Vianoc“ Podľa názoru sťažovateľa nie sú Vianoce žiadna právnická osoba, ako napríklad Olympijské hry (ktoré na základe zmlúv majú zabezpečených oficiálnych partnerov) aby mali oficiálneho sponzora resp. dodávateľa. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Kaufland – oficiálny dodávateľ Vianoc“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika, v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.   
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Spracovanie reklamy má skôr „rozprávkový“ a nereálny charakter a reklama využíva reklamné nadsadenie a humor. Uvedené výrazové prostriedky, použité v reklame sú jasné a zrozumiteľné a v kontexte celkovej pointy a komunikačného posolstva, ktorým je snaha odprezentovať skutočnosť, že spoločnosť ponúka široký sortiment produktov, ktoré si môže (ale nemusí) zákazník zakúpiť k oslave Vianoc. AK RPR sa nedomnieva, že priemerný spotrebiteľ by reklamu vnímal doslovne, prípadne by sa na základe reklamy domnieval, že Vianoce ako sviatok majú oficiálneho garanta. Reklama zároveň neobsahuje ani také tvrdenia, ktoré by naznačovali, že skutočné Vianoce budú mať len zákazníci uvedenej spoločnosti a AK RPR má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, a neporušuje Kódex.