Tlačová správa zo 4. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

 

 

TV spot: „Rexona", zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa Unilever Slovensko, spol. s r.o., v ktorom podľa sťažovateľa spoločnosť Unilever verejne poškodzuje meno konkurenčnej spoločnosti Beiersdorf, ktorá je výrobcom produktov Nivea.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Rexona", zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že v reklame zadávateľ porovnával produkty, ktoré uspokojujú rovnakú potrebu a sú určené na rovnaký účel, pričom predmetom porovnania bola typická, podstatná a overiteľná vlastnosť. Porovnanie produktu zadávateľa s konkurenčným výrobkom bolo podložené výsledkami nezávislého testovania a zadávateľ preukázal pravdivosť tvrdení použitých v reklame. Reklama neznevažuje konkurujúceho súťažiteľa a v danom prípade má AK RPR za to, že zadávateľ splnil podmienky, ktoré na porovnávaciu reklamu Kódex kladie, a preto ju nepovažuje za porušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Vonkajšia reklama: „Intimissimi", zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s. r. o.

Rada obdržala sťažnosti od viacerých fyzických osôb na vonkajšiu reklamu „Intimissimi" zadávateľa CALZEDONIA SLOVAK s. r. o., v rámci ktorej spoločnosť komunikuje svoj produkt – spodnú bielizeň. Sťažovatelia namietajú voči nevhodnému vyobrazeniu modelky, ktoré považujú za v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a sú toho názoru, že reklama má negatívny vplyv na morálny a psychický vývin hlavne na maloletých osôb.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Citylight: „Intimissimi", zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľov a je toho názoru, že modelka je v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj spodnej bielizne. Samotné zobrazenie nie je neslušné alebo vulgárne, ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a ide o štandardný spôsob komunikácie produktu, akým je spodná bielizeň. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu len ako sexuálnu atrakciu a AK RPR preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Billboard, leták: „Rozdávame cukrárske knihy", zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na billboard a leták „Rozdávame cukrárske knihy" zadávateľa Lidl Slovenská republika, v.o.s. Sťažovateľ považuje slogan „Rozdávame cukrárske knihy" za klamlivý, keďdže podľa jeho názoru slovo „rozdať" v slovenskom jazyku má význam „dať zadarmo", čo vzhľadom na podmienky kampane nie je pravda.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard, leták: „Rozdávame cukrárske knihy", zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom predmetnej kampane bola komunikácia možnosti získať cukrársku knihu. Kniha bola zákazníkovi odovzdaná ako vernostný bonus za uskutočnené nákupy v predajniach LIDL a AK RPR brala do úvahy aj skutočnosť, že zákazníkovi nevznikli žiadne iné náklady so získaním knihy, a teda po splnení podmienok mu kniha bola darovaná skutočne bezplatne. Samotné podmienky akcie boli vždy súčasťou jednotlivých vizuálov reklamy, boli dostatočne zrozumiteľné a viditeľné a AK RPR nie je toho názoru, že by v predmetnom prípade mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že knihu získa automaticky, bez splnenia akýchkoľvek podmienok, a preto sťažnosť nepovažuje za opodstatnenú a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Leták umiestnený v pizzerii: „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť", zadávateľa: Kofola a.s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na leták umiestnený v pizzerii, ktorý propagoval nápoj Kofola, zadávateľa Kofola, a.s. Podľa sťažovateľa predmetný vizuál porušuje všeobecné normy slušnosti, pretože na pozadí sú zobrazené spermie spolu so sloganom „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť".

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták umiestnený v pizzerii: „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť", zadávateľa: Kofola a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom vizuálu je zobrazenie pohára kofoly, okolo ktorého sú „zvlnené" vidličky, lyžičky a nože. Reklama neobsahuje vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti a neobsahuje ani prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. Headline reklamy v kontexte vizuálnej „hračky" nepôsobí sexisticky, urážlivo a ani ponižujúco a Komisia má za to, že vo vzťahu k použitého sloganu vizuál reklamy jednoznačne odkazuje na jej komunikačné posolstvo, a to, že k jedlu sa propagovaný nápoj skrátka hodí. AK RPR nie je toho názoru, že reklama je v rozpore s Kódexom, a preto sťažnosť vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.