Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie

Dňa 10. 09. 2015 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 20 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Hurbanovské mamičky", zadávateľa: Heineken Slovensko, a.s.
Rada obdržala sťažnosti od viacerých fyzických osôb voči TV spotu zadávateľa Heineken Slovensko, a. s., ktorý propaguje radler Zlatý bažant. Sťažovatelia považujú tvrdenie „...jediný radler úplne bez alkoholu" za klamlivé a zavádzajúce, keďže na plechovke nápoja sú uvedené informácie o skutočnom množstve alkoholu v nápoji (≤ 0,04% a Alk.: max 0,5% obj.). Jedna zo sťažností poukazuje na skutočnosť, že na plechovke je uvedený odkaz na webovú stránku www.rozumne.sk s textom: „vychutnajte si svoj radler zodpovedne. Podávajte len osobám starším ako 18 rokov" a uvádza, že ak je radler skutočne bez alkoholu, prečo je na plechovke uvedené toto tvrdenie. Na základe vyššie uvedeného je sťažovateľ toho názoru, že reklama je klamlivá a zavádzajúca voči zákazníkovi a informácie sú v nej sprostredkované nejasným a viacvýznamovým spôsobom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Hurbanovské mamičky", zadávateľa: Heineken Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom predmetnej kampane bolo v danom prípade komunikovať produkt Zlatý Bažant Radler 0,0%. Zadávateľ uviedol, že skutočný obsah alkoholu sa pohybuje na úrovni menej ako 0,04 %, čo je uvedené aj na plechovke nápoja. Samotný spot však uvádza číselný údaj – 0,0 % alkoholu. Predmetný údaj AK RPR nepovažuje za klamlivý. Hodnota 0,0 %, ktorú komunikuje zadávateľ v spote je výsledkom matematického zaokrúhlenia skutočného obsahu alkoholu (0,04 %), čo možno v danom prípade považovať akceptovateľné, najmä s ohľadom na skutočnosť, že výrobcom deklarovaný reálny obsah alkoholu je z pohľadu jeho účinkov zanedbateľný, resp. žiadny, čo potvrdili aj výsledky nezávislého testu, ktorý sa realizoval formou dychovej skúšky po vypití propagovaného nápoja. AK RPR taktiež nepovažuje za v rozpore s Kódexom uvedenie odporúčania ohľadom podávania produktu len osobám starším ako 18 rokov a je toho názoru, že vzhľadom na skutočnosť, že produkt sa predáva pod značkou piva „Zlatý bažant", bez ohľadu na obsah alkoholu, je vhodné, tak ako uviedol zadávateľ, aby produkt maloleté osoby nepožívali, teda nevytvárali si návyk na pitie nápoja s označením pivnej značky. V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že aj samotný spot je koncipovaný spôsobom, ktorý oslovuje dospelých ľudí. V spote neúčinkujú maloletí, verbálna a ani obrazová časť reklamy neobsahuje odkazy na to, že tento produkt je zameraný na maloleté osoby a v reklame nie sú ani prvky, ktoré by maloletých ku konzumácii produktu nabádali. AK RPR vyhodnotila preto reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosti ako neopodstatnené.

Billboard: „Album Ženy Víno Rap", zadávateľa: joy4 s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby , ktorá namieta voči billboardu, ktorý propaguje nový album Ženy víno rap od hudobnej skupiny Zverina. Sťažovateľ poukazuje na to, že billboard je umiestnený pred Základnou školou, pričom vizuál reklamy zobrazuje nahotu nevhodnú pre maloleté deti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Album Ženy Víno Rap", zadávateľa: joy4 s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade vychádzala AK RPR pri posudzovaní okrem iného zo skutočnosti, že cieľom reklamy bola komunikácia hudobného albumu skupiny Zverina – Ženy Víno Rap a dominantným výrazovým prostriedkom reklamy bolo zobrazenie motívu, ktorý sa nachádza priamo na obale albumu, čo možno v danom prípade považovať za opodstatnené. Samotné zobrazenie žien v rámci vizuálu nie je vulgárne, ani dehonestujúce, v reklame nie sú odhalené intímne partie a neobsahuje ani prvky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti, a preto AK RPR rozhodla, že reklama neporušuje Kódex a vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.

TV a rozhlasové spoty: „Iný kraj, iný mrav", zadávateľa: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Rada obdržala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, ktoré poukazujú na TV a rozhlasové spoty zadávateľa Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré odzneli v rámci reklamnej kampane „Iný kraj, iný mrav". Sťažovatelia namietajú voči headlinu reklamy „Partnera z inej krajiny si beriete vy aj vaše deti, v dobrom aj v zlom", ktorý podľa nich naznačuje, že kultúrne zmiešané partnerstvá vedú k rodinným problémom, a preto považujú reklamu za xenofóbnu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV a rozhlasové spoty: „Iný kraj, iný mrav", zadávateľa: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom kampane bolo upozorniť na problematiku tzv. rodičovských únosov s medzinárodným prvkom, problematiku odoberania detí v cudzine príslušnými úradmi, výživného a jeho vymáhania v súvislosti s cudzinou, a teda tém, ktoré patria do pôsobnosti zadávateľa. Kampaň má informatívno- preventívny charakter a zvolené výrazové prostriedky reklamy zodpovedajú v danom prípade jej posolstvu. AK RPR nepovažuje headline voči ktorému namietajú sťažovatelia za xenofóbny, či urážlivý a je toho názoru, že s ohľadom na vážnosť komunikovanej témy a predovšetkým preventívny cieľ kampane je možné tento považovať za primeraný. Kampaň podľa AK RPR nenaznačuje, že všetky kultúrno zmiešané manželstvá sa spájajú s problémami, ale zrozumiteľne upozorňuje na fakt, že v jednotlivých krajinách platia iné zákony a pravidlá, ktoré môžu ale nemusia byť potenciálne zdrojom situácií, ktoré zachytáva aj reklama. AK RPR preto neuznala námietky sťažovateľov a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Leták: „Férový účet, výhodná hypotéka, termínovaný vklad", zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamný leták zadávateľa Prima banka Slovensko, a.s., vhadzovaný do poštových schránok. Sťažovateľ namieta, že v rámci letáku sú porovnávané finančné produkty, ktoré nie sú identické, čo považuje sťažovateľ za neprípustnú porovnávaciu reklamu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták: „Férový účet, výhodná hypotéka, termínovaný vklad", zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama porovnáva produkty, ktoré sú z tej istej kategórie, uspokojujú rovnakú potrebu a sú určené na rovnaký účel. Parametre porovnania sú v rámci reklamy zrozumiteľne uvedené. Zadávateľ v reklame jasne identifikuje porovnávané konkurenčné subjekty a ich produkty a zároveň uvádza aj podmienky za ktorých bolo porovnanie uskutočnené. V reklame je viditeľný odkaz aj na ďalšie zdroje informácií, či už v podobe odkazu na webovú stránku zadávateľa ako aj webové stránky porovnávaných bánk. AK RPR preto považuje predmetnú porovnávaciu reklamu za prípustnú a je toho názoru, že zadávateľ porovnával predmetné produkty objektívnym spôsobom. S ohľadom na tieto skutočnosti nepovažuje AK RPR reklamu za porušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

TV spot: „mPôžička Plus - električka", zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Rada obdržala sťažnosť od spoločnosti Tatra banka, a.s. voči reklamnému spotu spoločnosti mBank S.A., pobočka zahraničnej banky na produkt mPôžička Plus. Tatra banka, a.s. sa domnieva, že reklama zneužíva dôveru a dôverčivosť spotrebiteľov a vzbudzuje v nich klamlivú predstavu, že banky spotrebiteľov okrádajú. Cieľom reklamy je podľa sťažovateľa presvedčiť spotrebiteľov, že jediná banka, ktorá jedná s klientmi poctivo je mBank. Sťažovateľ má za to, že reklama je spôsobilá vyvolať u spotrebiteľov pocit strachu z okradnutia. Súčasne je podľa sťažovateľa reklama spôsobilá uviesť spotrebiteľov do omylu, že správanie bánk voči klientom je nepoctivé a podsúva im názor, že bankové inštitúcie konajú voči klientom nečestne. Reklama očierňuje konkurentov, nakoľko sa snaží presvedčiť spotrebiteľa o ich nepoctivom konaní následkom ktorého je okrádanie klientov a znevažuje konkurujúcich súťažiteľov, keďže v spotrebiteľovi môže vyvolať neodôvodnené obavy z využívania produktov iných bánk.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „mPôžička Plus - električka", zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy bolo upozorniť na konkrétny finančný produkt – mPôžičku Plus, ktorej výhodnosť spočíva v možnosti dorovnania podmienok spotrebiteľského úveru inej banky, čo umožňuje klientovi mať v danom čase najnižšiu ponuku. Reklamný príbeh zachytáva dialóg dvoch mužov v električke, ktorí diskutujú o pôžičkách a ponukách bánk, pričom v rámci diskusie jeden z nich explicitne povie „Mňa banka nebude okrádať". AK RPR zvážila argument zadávateľa, že v reklame bola využitá určitá miera reklamnej hyperboly, avšak zároveň má za to, že dialóg osôb v reklame, ktorý je jej dominantným výrazovým prostriedkom vytvára dojem, že všetky banky sa ku klientom nesprávajú poctivo a „okrádajú" ich. Táto skutočnosť je zvýraznená aj v rámci voiceoveru, kde ženský hlas uvádza „...nenechajte sa oberať už ani trošku". Reklama môže negatívne ovplyvniť a poškodiť imidž a reputáciu bankových inštitúcii, a preto ju AK RPR považuje za v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a spôsobilú privodiť ujmu inému súťažiteľovi či spotrebiteľom.

Leták, web stránka zadávateľa: „MasterCard – priceless specials", zadávateľa: MasterCard Europe Sprl.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na leták, ktorý bol zasielaný spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s. ako súčasť výpisu ku kreditnej karte. Sťažovateľ považuje tvrdenie „Zaregistrujte sa do programu na ww.special.sk a získajte späť peniaze z každej platby kartou" za nepravdivé, keďže odmeny sa nevzťahujú na každú platbu kartou, ale len na platby u vybraných obchodníkov. Aj napriek tomu, že na letáku je uvedený text „Plaťte kartou MasterCard u našich partnerov a získajte peniaze späť" má sťažovateľ za to, že tento je možné interpretovať aj spôsobom, že na získanie odmeny z každej platby stačí aj klient kartu použije u niektorého z partnerov a benefit kampane sa následne bude vzťahovať aj na nákupy u spoločností, ktoré nie sú partnermi, na základe čoho považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták, web stránka zadávateľa: „MasterCard – priceless specials", zadávateľa: MasterCard Europe Sprl. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Reklamný leták okrem sťažovateľom namietaného textu obsahuje aj informácie v znení: „ Kľúč k odmenám máte vo svojej peňaženke. Plaťte kartou MasterCard u našich partnerov a získate peniaze späť". Z uvedeného textu je dostatočne zrejmé, že ponuku je možné uplatniť len u vybraných partnerov a AK RPR si nemyslí, že spotrebiteľ by na základe predmetnej reklamy mohol byť uvedený do omylu a domnievať sa, že ponuku je možné uplatniť v rámci platby kartou u všetkých spoločností. Súčasne je tak na prvej ako aj na druhej strane letáku uvedený odkaz na webovú stránku kampane, kde sú zverejnené kompletné pravidlá, vrátane mechanizmu a vysvetlenia pojmov Vernostného programu MasterCard Priceless Specials, pričom oboznámenie sa s jeho pravidlami je jednou zo základných podmienok prihlásenia sa do programu. AK RPR má za to, že zadávateľ venoval komunikácii podmienok ponuky dostatočnú pozornosť, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

PR článok, web stránka zadávateľa, billboard: „.eu – Aká je vaša voľba ", zadávateľa: ACTIVE 24, s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na vizuál reklamy, ktorý bol použitý v rámci webovej stránky zadávateľa, ako súčasť reklamného článku, uverejneného na portáli živé.sk a billboarde. Sťažovateľ považuje predmetný vizuál za propagandistický, nekorektný vzbudzujúci xenofóbiu a nepriateľstvo. Takto komponovaný obrázok môže podľa sťažovateľa v adresátovi vzbudzovať mylnú predstavu nepriateľstva a nevyhnutnosti voľby v rámci bipolárneho smerovania.

AK RPR po posúdených všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. PR článok, web stránka zadávateľa, billboard: „.eu – Aká je vaša voľba ", zadávateľa: ACTIVE 24, s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že posolstvom kampane bola komunikácia ponuky spoločnosti, v ktorej sú na výber rôzne národné aj nadnárodné doménové koncovky. Keďže spoločnosť v rámci danej kapane poskytovala zvýhodnenú cenu na doménové koncovky .eu, je pochopiteľné, že táto bola súčasťou aj kreatívneho spracovania reklamy. AK RPR si nemyslí, že vizuál reklamy je propagandistický, či xenofóbny. Vizuálna, ani textová stránka reklamy neobsahuje výrazové prostriedky, ktoré by boli explicitne a negatívne vo vzťahu k inej krajine a AK RPR má za to, že reklama jednoznačne propaguje obchodnú činnosť zadávateľa – poskytovanie domén.

Billboardy: „Familia Premium – Ži po svojom", zadávateľa: Gas Familia, s.r.o.
Rada zaevidovala v priebehu mesiacov júl a august sťažnosti od viacerých fyzických osôb na vizuály k reklamnej kampani „Ži po svojom", ktorá propaguje vodku Familia Premium. Sťažovatelia reklame zhodne vytýkajú jej zameranie na mladých a mladistvých a sú toho názoru, že vizuál v kontexte sloganov „Keď nie si len mamkin synáčik" a „Keď nie si len ocinova princezná" nabáda mladistvých ku konzumácii alkoholu. Jeden zo sťažovateľov uvádza, že reklama okrem iného nabáda mladistvých aby nebrali ohľad na svojich rodičov a vyvoláva v nich potrebu vzbury. Viacerí sťažovatelia poukazujú na nevhodné umiestnenie reklamy v tesnej blízkosti Centra pre liečbu drogových závislostí, školy a jedna zo sťažností upozornila na umiestnenie predmetnej reklamy na múre materskej školy v Malackách.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboardy: „Familia Premium – Ži po svojom", zadávateľa: GAS Familia, s.r.o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 10 ods. 6, čl. 15 ods. 4, čl. 25 ods. 2, čl. 28 ods. 1 písm. b) a čl. 31 ods. 1 písm. a) Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľov a je toho názoru, že vizuál reklamy nemožno považovať za komunikáciu, ktorá by bola etická. Reklama zobrazuje mladých ľudí, ktorých gestá a výrazy nenaznačujú, že by boli v štandardných situáciách ani nezobrazujú štandardné správanie. Naopak, v kontexte so sloganom „Ži po svojom" a vyobrazením fliaš tvrdého alkoholu AK RPR považuje predmetné vizuály za prezentáciu alkoholu, ktorá zobrazuje nezodpovedný postoj ku jeho konzumácii najmä čo do spotrebovaného množstva. Aj napriek argumentácii zadávateľa, že protagonisti reklamy sú starší ako 18 rokov a reklama nie je určená mladistvým má AK RPR za to, že zadávateľ nepripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že headliny použité v rámci vizuálov - „Keď nie si len mamkin synáčik"; „Keď nie si len ocinova princezná" posúvajú komunikáciu do roviny, v rámci ktorej je možné jednoznačne konštatovať, že reklama sa prihovára recipientom, ktorí sú mladší ako 18 rokov, pričom spôsob spracovania reklamy, jej obsahová náplň, výrazové prostriedky a v neposlednom rade aj zvolené komunikačné médium, ktoré svojim charakterom zasahuje širokú cieľovú skupinu, vrátane detí a maloletých môže práve túto skupinu recipientov negatívne ovplyvniť. AK RPR má taktiež za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť ani umiestneniu predmetných billboardov, a to aj napriek tomu, že predmetom propagácie je produkt, ktorého reklamu výrazne obmedzujú aj všeobecne záväzné právne predpisy. V tomto kontexte považuje AK RPR za neprípustné umiestnenie billboardu v tesnej blízkosti zariadenia pre liečbu drogových závislostí (Centrum pre liečbu drogových závislostí) a ako porušeniu Kódexu považuje AK RPR aj jej umiestnenie v blízkosti školy, či na múre materskej školy v Malackách. V súvislosti s tvrdením „najčistejšia vodka spod Tatier", ktoré zadávateľ použil v rámci vizuálu reklamy je AK RPR toho názoru, že zadávateľ nepreukázal pravdivosť použitého superlatívu, a preto považuje použitie superlatívu „najčistejšia" v reklame za neopodstatnené.
AK RPR si taktiež dovoľuje poukázať na skutočnosť, že spoločnosť GAS Familia, s.r.o. už aj v minulosti porušila ustanovenia Kódexu vo vzťahu k reklame na alkohol. Takéto opakované konanie, kedy reklama významne prekračuje hranice etickosti nie je fér nielen voči spotrebiteľovi ale aj voči ostatným konkurenčným spoločnostiam, ktoré pri propagácii svojich produktov dodržiavajú nielen legislatívne pravidlá, ale často idú nad rámec Kódexu a v rámci samoregulácie komunikujú zodpovedne. A to najmä berúc do úvahy skutočnosť, že reklama na alkohol predstavuje oblasť, ktorá je v spoločnosti, s ohľadom na charakter produktu vnímaná citlivejšie. AK RPR preto odmieta spôsob reklamnej komunikácie spoločnosti GAS Familia, s.r.o. a je toho názoru, že predmetná reklamná kampaň ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľovi.

Billboard, vizuál reklamy na web stránke zadávateľa: „Okná, za ktorými býva horúco", zadávateľa: Ľubomír Svetlík – MIRADOR.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na vizuál billboardu, ktorý propaguje spoločnosť MIRADOR, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom okien. Sťažovateľ namieta, že reklama obsahuje erotický prvok, zobrazuje nahotu a slogan „Okná, za ktorými býva horúco" je dvojzmyselný.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard, vizuál reklamy na web stránke zadávateľa: „Okná, za ktorými býva horúco", zadávateľa: Ľubomír Svetlík – MIRADOR nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Vizuál reklamy nezobrazuje nahotu explicitným, či vulgárnym spôsobom. V reklame nie sú zobrazené intímne partie, zobrazenie ženského tela má skôr umelecký charakter a pohľad na ženské telo je „rozostrený". Reklama neobsahuje prvky, ktoré by modelku zobrazovali ponižujúcim spôsobom a vizuál nie je ani v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Billboard: „Secret Saturday", zadávateľa: enjoyclub
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na vizuál billboardu, ktorý propaguje akciu „Secret Saturday" v enjoyclub-e. Sťažovateľ považuje reklamu za sexistickú a poukazuje na skutočnosť, že táto je umiestnená na mieste, kde chodia aj deti a študenti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Secret Saturday", zadávateľa: enjoyclub nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že vizuál reklamy vychádzal z charakteru propagovanej akcie – „Secret Saturday", ktorá bola dostupná osobám starším ako 18 rokov, čo bolo v rámci vizuálu reklamy aj uvedené. AK RPR je toho názoru, že reklama neobsahuje prvky, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti. Modelky v rámci reklamy nie sú nahé, ani zobrazené ponižujúcim spôsobom. Vizuál reklamy je v kontexte jej cieľa, a preto AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Billboard: „Eros Night Club", zadávateľa: Eros Night Club Poprad
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na vizuál billboardu, ktorý propaguje erotický klub Eros v Poprade. Sťažovateľ považuje reklamu za vyzývavú a nevhodnú, keďže je na nej zobrazená nahá žena, ktorá si rukami drží prsia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Eros Night Club", zadávateľa: Eros Night Club Poprad nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy je propagácia nočného klubu a jeho aktivít - zariadenia, ktoré ponúka k tomu zodpovedajúce služby. Na základe tejto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že zobrazenie žien na vizuáli billboardu má súvis s predmetom a cieľom reklamy a je opodstatnené. Samotné zobrazenie modeliek AK RPR nepovažuje za vizuálnu prezentáciu, ktorá by hrubým spôsobom porušovala všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Reklama nedehonestuje, ani nedegraduje ženy a nie sú v nej zobrazené prvky, ktoré znižujú ľudskú dôstojnosť, a preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú a reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Reklamný článok: „Spišský Jalovec", zadávateľa: ZIZAK s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnému článku zadávateľa ZIZAK s.r.o., ktorý bol uverejnený v dvojtýždenníku Naše novinky, vydavateľa 14 news, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje že v rámci článku, ktorý propaguje tvrdý alkohol – nápoj ZIZAK Spišský Jalovec bol uverejnený text, ktorý vzbudzuje v čitateľovi dojem, že predmetný alkohol je liek a má liečivé účinky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný článok: „Spišský Jalovec", zadávateľa: ZIZAK s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 35 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľa. V článku sa explicitne uvádza, že ide o nápoj „...ktorý v nás vzbudí pocit, že užívame niečo veľmi príjemné a liečivé. Je to nápoj, pri ktorom si skutočne môžeme povedať – NA ZDRAVIE, lebo nám na zdravie aj poslúži". Uvedený text jasne tvrdí, že predmetný alkoholický nápoj má liečivé účinky a takúto komunikáciu AK RPR nepovažuje sa súladnú s požiadavkami, ktoré Kódex na reklamu alkoholických nápojov kladie.

Reklamný leták, web stránka zadávateľa: „S nami do školy – akcie pre vaše deti a navyše darček", zadávateľa: FaxCopy a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnému letáku zadávateľa FaxCopy a.s. v ktorom je propagovaná ponuka školských potrieb. Sťažovateľ namieta, že reklama vyvoláva pocit, že spoločnosť pozná len jeden typ rodiča – mamičku, keďže v reklame sa uvádza „A navyše darček - Kávička pre mamičky", a preto je sťažovateľ toho názoru, že reklama diskriminuje rodičov mužského pohlavia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný leták, web stránka zadávateľa: „S nami do školy – akcie pre vaše deti a navyše darček", zadávateľa: FaxCopy a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 6 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľa. V rámci reklamy sa explicitne uvádza: „A navyše darček „Kávička pre mamičky". Uvedený text je možné interpretovať spôsobom že darček k nákupu získajú len mamičky a z reklamy nevyplýva, že darček dostane akýkoľvek zákazník, bez ohľadu na pohlavie alebo skutočnosť, či má deti, tak ako tvrdí zadávateľ. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama podporuje formu diskriminácie na základe pohlavia, a preto ju vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Informácie uvedené na web stránke zadávateľa: „Porovnajte mKonto s účtami v iných bankách", zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči informáciám uverejneným na webovej stránke zadávateľa mBank, v rámci ktorých a porovnáva produkt spoločnosti mKonto s konkurenčnými produktmi. Sťažovateľ namieta, že porovnanie je účelové, v prospech zadávateľa, keďže neuvádza všetky skutočnosti a tým uvádza zákazníka do omylu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Informácie uvedené na web stránke zadávateľa: „Porovnajte mKonto s účtami v iných bankách", zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Aj napriek tvrdeniam zadávateľa, že v reklame je pri porovnaní uvedený aj modelový príklad, z ktorého zadávateľ vychádzal, aby boli jasne stanovené podmienky výberu konkrétneho balíka príslušnej banky, má AK RPR za to, že konečný výber nebol uskutočnený celkom s ohľadom na všetky zodpovedajúce ponuky jednotlivých porovnávaných bánk uverejnených na portáli financnahitparada.sk. Zadávateľ v rámci porovnania napríklad neuviedol celkový ročný poplatok za využívanie účtu, ktorý môže byť v prípade niektorých porovnávaných produktov nižší ako pri produkte zadávateľa. Zadávateľ sa tiež pri výbere porovnávaných produktov rozhodol len pre porovnania s cenovo drahšími ponukami, čím mohol skresliť informáciu pre spotrebiteľa, že neexistujú ponuky medzi ponukou zadávateľa a ďalšími porovnávanými produktmi, čo by mohlo ovplyvniť správanie spotrebiteľov, zvlášť s odkazom na nezávislý zdroj informácií o finančných produktoch. AK RPR má za to, že reklama môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a bráni mu urobiť kvalifikované rozhodnutie.

TV spot: „Spájame ľudí v Európe", zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu zadávateľa Slovak Telekom, a.s. Sťažovateľ považuje tvrdenie „dátujte bez obáv" za klamlivé a poukazuje na to, že aby človek mohol dátovať musí si k paušálu dokúpiť balíček, ktorý umožňuje využívať internet v zahraničí, čo v reklame uvedené nie je, a preto ju sťažovateľ považuje za klamlivú a je toho názoru, že reklama môže spôsobiť ujmu spotrebiteľovi.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Spájame ľudí v Európe", zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľa. Z reklamy nie je jasné, že využitie roamingu je podmienené zakúpením si dátového balíčka a táto informácia nie je v reklame uvedená ani v rámci obrazu, či hovoreného slova. Naopak koncepcia spotu ako aj jeho textová časť, kde je uvedené „dátujte bez obáv" môžu v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že k vybraným paušálom Happy zákazník získa aj možnosť dátového roamingu a to bez nutnosti aktivácie a doplatenia si služby navyše. Z tohto dôvodu považuje AK RPR údaj o „dátovaní bez obáv" za klamlivý a je toho názoru, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.

TV spot: „Najlacnejší pevný internet DSL", zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu zadávateľa Orange Slovensko, a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že tvrdenie „najlacnejší pevný internet" je zavádzajúce, keďže pevný internet neznamená DSL internet, ale znamená „nie mobilný internet". Sťažovateľ je toho názoru, že pod pevný internet je možné zaradiť aj wifi prípojky pre domácnosti od malých providerov, ktorých pripojenie je ukončené káblom, pričom poukazuje na to, že v tomto prípade nie je pevný internet od Orangu najlacnejší.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Najlacnejší pevný DSL internet", zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že v rámci reklamy je zrozumiteľne a viditeľne komunikované, že ponuka sa týka pevného internetu DSL. Zadávateľ teda jasne v reklame uvádza, že svojim zákazníkom ponúka najlacnejší pevný DSL internet a nie najlacnejší pevný internet, tak ako to uvádza sťažovateľ. Informácie v reklame sú komunikované zrozumiteľne a AK RPR si nemyslí, že by spotrebiteľ mohol byť reklamou uvedený do omylu, a preto reklamu nepovažuje za klamlivú, zavádzajúcu, či inak porušujúcu Kódex.