Laboratória ÚVZ registrujú 127 prípadov omicronu, prinášame podrobnosti ako nákaza vyzerá a ako sa jej brániť

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave a Biomedicínskeho centra SAV sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších 73 prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.

Na Slovensku tak máme aktuálne sekvenáciou potvrdených celkovo 127 prípadov variantu omikron.

Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.
Zároveň upozorňujeme na absolútnu nevyhnutnosť osobnej ochrany bez ohľadu na očkovanie: noste správne nasadený respirátor, v miestnostiach často a nárazovo vetrajte, dodržiavajte dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikujte ruky.

NÁSTUP VARIANTU OMIKRON

V decembri 2021 tvoril variant delta (vrátane variantu AY.4.2) 98,8 % zo všetkých úspešne osekvenovaných vzoriek. Variant omikron naproti tomu tvoril necelých 0,6 % zo všetkých úspešne osekvenovaných vzoriek. Rovnaký podiel tvorili ostatné varianty. V decembri 2021 nebol laboratórne potvrdený ani jeden prípad variantov alfa alebo beta.
V januári 2022 evidujeme postupný rast laboratórne potvrdených prípadov variantu omikron. Vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v prvých dňoch mesiaca tvorili približne 13 % úspešne sekvenovaných vzoriek, vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu o týždeň neskôr to už bolo 30 % úspešne sekvenovaných vzoriek. Ani počas januára 2022 zatiaľ nebol zaznamenaný výskyt variantov alfa a beta, pričom dominantným sa v nateraz udržal variant delta.
Hoci predpokladáme, že stúpajúci trend výskytu variantu omikron potvrdia aj budúce výsledky sekvenácie vzoriek, z priebežných čiastkových výsledkov v tejto chvíli ešte nie je možné spoľahlivo stanoviť, či sa už variant omikron stal dominantným v tunajšej populácii. S určitosťou to budeme môcť potvrdiť až na základe výsledkov sekvenácie dostupných v najbližších dňoch až týždňoch.

VÝBER VZORIEK A ROZSAH SEKVENOVANIA

Z pozitívnych vzoriek sa cielene vyberajú vzorky na sekvenáciu podľa určených kritérií, pričom výsledky sekvenovania sú primerane reprezentatívne z hľadiska pomerného zastúpenia.

Okrem pozitívnych vzoriek od osôb, ktoré prišli z rizikových krajín, sa sekvenujú pozitívne vzorky od kontaktov osôb, u ktorých bol potvrdený omikron, tiež od osôb, ktoré boli vakcinované druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, pozitívne vzorky od osôb, ktoré majú reinfekciu vírusom SARS-CoV-2, pozitívne vzorky od osôb s atypickým priebehom ochorenia (ťažký priebeh, mladšie osoby) a dostatočné zastúpenie, tu samozrejme, má aj náhodný výber vzoriek.
V súčasnosti sa sekvenujú vzorky s dátumom odberu spred týždňa. Takýto časový odstup je nevyhnutným dôsledkom zložitej logistickej a technickej stránky celého procesu (iba samotné potvrdenie pozitivity vzorky má časový limit 96 hodín, čas si žiada aj výber, zber a preprava vzoriek na sekvenovanie do laboratórií, spracovanie a príprava vzoriek na sekvenáciu, náročná bioinformatická analýza a interpretácia výsledkov).

Zároveň uvádzame, že Slovensko zaslalo viac ako desaťtisíc sekvenovaných genómov vírusu SARS-CoV-2 od infikovaných osôb do medzinárodnej sekvenčnej databázy ENA (European Nucleotide Archive), čím prispieva k medzinárodnému výskumu koronavírusových genómov. Slovensko je v rámci Európy šiestou najviac prispievajúcou krajinou. Do tejto databázy sa zatiaľ vkladajú údaje z dvoch sekvenačných laboratórií - Úradu verejného zdravotníctva SR a Vedeckého parku UK v Bratislave.
V ďalšej medzinárodnej databáze GISAID, do ktorej dáta vkladajú už všetky sekvenujúce laboratóriá, je za Slovensko ku dnešnému dňu vložených už 18 315 genómov, čo predstavuje 1,27 % zachytených pozitívnych prípadov, podobne, ako je to vo Francúzsku. Na porovnanie so susednými krajinami - v Českej republike sekvenovali 0,86 %, v Rakúsku 0,77 %, v Poľsku 0,98 %, v Maďarsku 0,03 % a na Ukrajine 0,017 %. (zdroj: https://sarscoverage.org/)

V skutočnosti je osekvenovaných na Slovensku vyšší počet genómov, ale nie všetky sekvenačné dáta spĺňajú kvalitatívne parametre pre vkladanie do medzinárodných databáz. Nezávisle od kvalitatívnych kritérií medzinárodných databáz sú všetky sekvenačné dáta ihneď po osekvenovaní k dispozícii epidemiológom pre účely epidemiologických vyšetrovaní.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.