Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 2.12. 2014

Rady pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí 2. 12. 2014

- uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 30. 6. 2014 tým, že dvakrát prerušil program Črepiny*;
- uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 1. 7. 2014 v čase od 20:55 do 23:05 hod;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 26. 5. 2014 odvysielaním príspevku Adopcia detí homosexuálom v programe Veľké Noviny;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o (názov programovej služby RING TV) za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Eurovýhra dňa 24. 5. 2014, ktorý obsahoval nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. (názov programovej služby Rádio Sever) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 18. 6. 2014 odvysielaním programu Žilinský večerník;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kontrolórka nemôže kontrolovať dňa 4. 10. 2014 v programe Televízne noviny;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 21. 9. 2014 v čase od 20:00 do 21:00 hod a od 21:00 do 22:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
- začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa
16. 10. 2014 v čase cca o 12:54 hod, keď odvysielal program Aféry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania uvedeného programu;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s tým, že dňa 14. 8. 2014 odvysielal sponzorovaný program Dobré ráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore predaja služby – reštaurácie Štúr;
- začala správne konanie voči vysielateľovi Hlohovská televízia s.r.o. (programová služba HCTV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o aktivitách Aliancie za rodinu v čase kampane za vyhlásenie referenda v programe Noviny dňa 14. 8. 2014.