Európska komisia schválila plán kompenzácie pre Towercom

Európska komisia schválila plán kompenzácie pre Towercom Ilustr. foto: Towercom

V súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila Európska komisia plán Slovenska kompenzovať spoločnosti Towercom priame náklady vynaložené na uvoľnenie pásma 700 MHz, informuje Zastúpenie EK na Slovensku.

Towercom je poskytovateľom siete digitálnej pozemnej televízie (DTT). Na základe tohto opatrenia dostane spoločnosť Towercom kompenzáciu vo výške 11,7 milióna eur.

Táto kompenzácia pokryje náklady na migráciu pozemných televíznych služieb z frekvenčného pásma 700 MHz na nižšie frekvencie. Umožní to používať pásmo 700 MHz pre pozemné systémy, ktoré poskytujú bezdrôtové širokopásmové služby. Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré presadzuje uvoľnenie pásma 700 MHz v prospech mobilnej komunikácie do júna 2020 a umožňuje primeranú kompenzáciu poskytovateľov DTT v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Európska komisia posudzovala slovenské opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä podľa článku Zmluvy o fungovaní únie, ktorý umožňuje členským štátom za určitých podmienok podporovať rozvoj určitých hospodárskych činností.

Európska komisia zistila, že opatrenie je potrebné a vhodné na dosiahnutie stanoveného cieľa. Ďalej usúdila, že je primerané, keďže kompenzácia je obmedzená na náklady, ktoré sú potrebné na uvoľnenie pásma 700 MHz a zabránenie výrazným rušeniam, ktoré by spôsobili narušenie služieb DTT. Európska komisia tak dospela k záveru, že v prípade spoločnosti Towercom nedochádza k nadmernej kompenzácii. Navyše uviedla, že táto kompenzácia má iba obmedzený negatívny vplyv, ktorý prevyšujú pozitíva pomoci. Na základe toho Európska komisia schválila slovenské opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci