Slovenská pošta vysvetľuje prečo roznáša Noviny strany Smer-SD

16.12.2016 15:19 | Tlačové správy | Slovenská pošta

Stanovisko Slovenskej pošty k článku: Ministerstvo Marka Maďariča si posvieti na Noviny Smeru:

 

Slovenská pošta môže distribuovať (Noviny strany Smer--SD, Kali špeciál) tlačoviny dvomi spôsobmi a to ako letáky alebo ako periodickú tlač. Na distribúciu tlačoviny ako periodická tlač je potrebné, aby objednávateľ tejto služby preukázal, že túto tlačovinu má registrovanú Ministerstvom kultúry ako periodickú tlač. Posudzovanie absencie povinných náležitostí periodickej tlače v zmysle zákona, nepatrí do kompetencie Slovenskej pošty, ale do kompetencie Ministerstva kultúry, ktoré môže voči takémuto vydavateľovi začať konanie o uloženie pokuty.

Tlačovina Noviny Smeru bola podaná ako leták, podkategórie neadresná periodická tlač. Rovnako, ako pri každej inej tlačovine, ak ide o leták, Slovenská pošta preveruje všetky náležitosti týkajúce sa obsahu, pretože v takomto prípade by v zmysle zákona o reklame mala Slovenská pošta postavenie šíriteľa reklamy a v prípade zásahu do osobnostných práv konkrétnej fyzickej osoby by to zakladalo zodpovednosť Slovenskej pošty za porušovanie takýchto práv
V prípade vydavateľa tlačoviny Noviny Smeru, nemá Slovenská pošta žiadnu vedomosť o spornosti registrácie tejto tlačoviny ako periodickej tlače, nemáme vedomosť ani o porušovaní autorských práv vydavateľa tejto tlačoviny a z hľadiska obsahu tejto tlačoviny sa jedná o tlačovinu, ktorá nie je zameraná voči konkrétnej fyzickej osobe a preto tu neexistuje žiadne riziko vzniku zodpovednosti Slovenskej pošty za porušenie osobnostných práv konkrétnej fyzickej osoby. Na základe týchto skutočností sa preto Slovenská pošta rozhodla túto tlačovinu distribuovať prostredníctvom svojej poštovej siete.

V prípade nedávno medializovanej tlačoviny s názvom „Kali špeciál", táto nebola distribuovaná najmä z dôvodu, že v nej použité fotografie porušovali autorské práva nositeľa týchto autorských práv, o čom nás priamo informovalo nie len Ministerstvo kultúry ale aj autor týchto fotografií. Z týchto dôvodov Slovenská pošta sa rozhodla nevstúpiť do zmluvného vzťahu s objednávateľom distribúcie tlačoviny „Kali špeciál" a vyhnúť sa tak možným budúcim súdnym sporom s autorom fotografií z dôvodu nedovoleného šírenia jeho autorského diela. V prípade tlačoviny s názvom „Kali špeciál" nevyčítala Slovenská pošta vydavateľovi absenciu niektorých náležitostí, ktoré musí mať registrovaná periodická tlač v zmysle zákona, ale v danom prípade bol sporný postup, ktorým sa registrácia tejto tlačoviny vykonala. Preto Slovenská pošta požiadala Ministerstvo kultúry o stanovisko, či sa v danom prípade jednalo o platnú registráciu a či sa daná tlačoviny považuje za periodickú tlač. K vyžiadaniu stanoviska z Ministerstva kultúry pristúpila Slovenská pošta z toho dôvodu, že v prípade ak by sa predmetná registrácia tejto tlačoviny nepovažovala za platnú, nazeralo by sa na takúto tlačovinu ako na leták a v tomto prípade by v zmysle zákona o reklame mala Slovenská pošta postavenie šíriteľa reklamy a v prípade zásahu do osobnostných práv konkrétnej fyzickej osoby by to zakladalo zodpovednosť Slovenskej pošty za porušovanie takýchto práv.

pošli na vybrali.sme.sk


Najčítanejšie