Začína moratórium - čo sa smie a čo sa nesmie zverejňovať v médiách a na sieťach?

Začína moratórium - čo sa smie a čo sa nesmie zverejňovať v médiách a na sieťach?

Volebná kampaň pred voľbami do EP sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda o polnoci zo stredy 5. júna na štvrtok 6. júna. Následne začína plynúť volebné moratórium, ktoré platí až do skončenia hlasovania na území SR.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v zmysle zákona zverejní celkový výsledok volieb až po ukončení hlasovania vo všetkých štátoch EÚ, čo sa očakáva v nedeľu 9. júna o 23:00 h.

Kampaň boli oprávnené viesť iba kandidujúce politické subjekty, ktoré mohli na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane DPH, pričom na úhradu nákladov mohli použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom platobnom účte.

Počas moratória sa nesmie viesť volebná kampaň

Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a výsledky volebných ankiet.

Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie.

Bilbordy a volebné plagáty, ktoré boli vylepené počas volebnej kampane, nie je potrebné odstrániť pred začiatkom volebného moratória. Napríklad ale videoreklama na svetelnej reklamnej tabuli nemôže byť zverejňovaná počas moratória.

Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak status zverejnený za odplatu (sponzorovaný príspevok) je volebnou kampaňou.

Výzvy na účasť vo voľbách nie sú porušením moratória.

Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň Ministerstvu vnútra SR v listinnej a elektronickej podobe.