Maďarič vymenoval nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

V piatok 31. júla 2015 po prvýkrát zasadala Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v novom zložení. Má päť členov a do funkcie ich vymenoval minister kultúry SR Marek Maďarič.

Rada SFÚ je popri generálnom riaditeľovi hlavným riadiacim orgánom inštitúcie. Dohliada na dodržiavanie poslania a činností, vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ. Tvoria ju dvaja štátni zamestnanci ministerstva, jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

Nová rada pôsobí v zložení JUDr. Marta Franková zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, Ing. Helena Würflová zo sekcie ekonomiky MK SR, prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., prof. Ondrej Šulaj a prof. Martin Šulík, ArtD. Funkčné obdobie člena Rady SFÚ je štvorročné. Generálnym riaditeľom SFÚ je naďalej Peter Dubecký, ktorý ostáva vo funkcii do konca svojho funkčného obdobia.

Nové zloženie má podľa nového zákona od 1. júla 2015 aj Komisia pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ. Na základe vymenúvacieho dekrétu ministra kultúry jej členov tvoria Mgr. Jana Kákošová za Rozhlas a televíziu Slovenska, Mgr. Marian Urban za nezávislých producentov a odborníci za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva Ing. Peter Csordás a doc. PhDr. Martin Šmatlák, PhD. Komisia pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ je osobitným orgánom pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva.