Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 20. 11. 2020

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 - udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Body in Balance SK/CZ spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.;

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba DAJTO), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) a c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 25. 5. 2020 v čase o cca 17:31 hod. odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Dva a pol chlapa, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a v ktorých čas zobrazenia v prepise/popise nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti;

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 21. 4. 2020 v čase o cca 9:52 hod. odvysielal program Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Stredoslovenská televízia, s.r.o. (programová služba Stredoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani a § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani, v súvislosti s tým, že v dňoch 8 – 21. 2. 2020 odvysielal programy Coffee Stories, ktoré boli politickou reklamou, v ktorých vystupovali zástupcovia politického subjektu, hnutia SME RODINA, I. Kašper a B. Kollár, v časovom rozsahu celkovo 1175 minút a 58 sekúnd, čím došlo k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času, a ktoré neboli na začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie a za porušene § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Top téma, dňa 8. 2. 2020, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky, pričom podľa vtedy platnej licencie nebol v podieloch programových typov programovej služby vyhradený žiaden podiel pre politickú publicistiku, a tiež vysielateľ Rade neoznámil zmenu podielov programových typov, resp. zmenu vysielania v predmetnom dni, čím došlo k vysielaniu v rozpore s udelenou licenciou; Rada zastavila správne konanie v časti týkajúcej sa podozrenia z porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani (vysielanie v období volebnej kampane) a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov). Rada zastavila správne konanie aj v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) v spojení s § 10 ods. 3 a § 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani (časový rozsah vysielania politickej reklamy a jej zreteľné oddelenie a označenie) v súvislosti s vysielaním programu Cesty života v dňoch 10. – 16. 2. 2020;

- uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi KREOS, s.r.o. (programová služba Východoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 a 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani v súvislosti s tým, že dňa
8. – 21. 2. 2020 odvysielal programy Osobnosti, ktoré boli politickou reklamou a v ktorých vystupovali zástupcovia politického subjektu, hnutia SME RODINA, I. Kašper a B. Kollár, v časovom rozsahu celkovo 665 minút a 6 sekúnd, čím došlo k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času a ktoré neboli na začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Rada zastavila správne konanie v časti možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 (vysielanie v období volebnej kampane) a § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani (časový rozsah na vysielanie politickej reklamy) v súvislosti s vysielaním programov Osobnosti v dňoch 10. – 21. 2. 2020, v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani (zákaz vysielania iných ako zákonnom uvedených programov počas volebnej kampane, ktoré môžu ovplyvniť hlasovanie);
začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie), v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2020 o cca 16:02 hod. odvysielal program Sketch Bros na Europe 2, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Kuriér, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi L-MEDIA s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 43 ZVR a v § 51 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu možného personálneho prepojenia vysielateľa rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. a vysielateľa televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. navzájom;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Televízia Liptov a.s. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 43 ZVR a v § 51 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu možného personálneho prepojenia vysielateľa rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. a vysielateľa televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. navzájom;

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 50 %-ného obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/213, spoločnosti Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03, Bratislava – mestská časť Nové Mesto zo spoločníka – prevodcu Ing. Zuzana Vrbová, Pod Zečákom 70, 841 03 Bratislava na nadobúdateľa JUDr. Branko Vrba, H. Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, ktorý prevodom 50 %-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03, Bratislava – mestská časť Nové Mesto;

- uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 12. 9. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, podnecovanie k nenávisti, znevažovanie na základe pohlavia, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programov Správy RTVS, Rádiožurnál, Správy a komentáre, zo dňa 6. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS, z dní 21. a 22. 9. 2020 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 27. 9. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevok s názvom Psie zabíjačky na Slovensku, zo dňa 19. 9. 2020 (ochrana maloletých, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Profesionáli, zo dňa 11. 10. 2020 (ochrana maloletých, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS)

- vysielanie programu Tak takto?!, zo dňa 14. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti, hanobenie na základe politického presvedčenia, TA3. C.E.N. s.r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 19. 11. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.