Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 6. 7. 2022

Na zasadnutí Rada uložila osem sankcií, začala tri správne konania, sedem konaní zastavila, päť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

• vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií;
• uložila vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) sankciu – povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona za to, že v dňoch 12. 12. 2021, 7. 2., 9. 2., 10. 2., 14. 2., 15. 2., 20. 2., 24. 2., 28. 2., 2. 3., 3. 3., 17. 3., 22. 3., 23. 3., 25. 3. 2022 odvysielal programy Debata na telefón, Global Rádia Frontinus a Na pravé poludnie, v ktorých došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a oddeľovať názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), sankciu – pokutu 10 000 eur za to, že dňa 10. 2. 2022 odvysielal programy Global Rádia Frontinus a Na pravé poludnie, v ktorých došlo k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe politického či iného zmýšľania a sankciu - upozornenie na porušenie zákona za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 12. 2021 v čase od 9. do 12. hodiny (§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR);
• začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus)
z dôvodu, že dňa 24. 5. 2022 o cca 13:00 hod. odvysielal program Global rádia Frontinus, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a oddeľovať názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru
(§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
• uložila sankciu – pokutu 15 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba JOJ ŠPORT) za to, že dňa 28. 11. 2021
• počas priamych prenosov športového podujatia Naživo prenos z lyžovania 1. kolo a 2. kolo odvysielal reklamné šoty, čím neboli tieto športové podujatia odvysielané celé, a tak došlo k porušeniu povinnosti zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom (§ 35 ods. 2),
• odvysielal sponzorované programy Naživo prenos tenisového zápasu Chorvátsko – Maďarsko
a Záznam z lyžovania 1. kolo, pričom došlo porušeniu povinnosti zreteľne označiť tieto programy názvom sponzora na začiatku aj konci programu (§ 38 ods. 2),
• odvysielal desať programov, v ktorých boli umiestnené produkty, pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku aj na konci tohto programu, ako aj pri pokračovaní programu po jeho prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou;
• uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o (program. služba JOJ) za to, že dňa 24. 12. 2021 odvysielal na programovej službe JOJ v komunikáte Vianoce na ľade 25. december upútavku na program Matky rebelky: Šťastné a veselé, ktorý neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 27. 12. 2021 na program. službe JOJ PLUS po celý čas vysielania upútavky, čím nesprávne uplatnil JSO (§ 20 ods. 3 ZVR);
• uložila vysielateľovi (program. služba RTV KREA) sankciu – upozornenie na porušenie zákona za to, že dňa 20. 12. 2021 v troch vysielacích časoch odvysielal v programe Správy RTV Krea príspevok Výrub stromov v lesoparku o výrube stromov v lesoparku v Šali v rámci revitalizácie lesoparku, v ktorom dotknutá strana - občania mesta Šaľa nespokojní s výrubom stromov nedostala priestor na vyjadrenie a jej stanovisko nebolo ani sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), sankciu - pokutu vo výške 663 eur za to, že v šiestich vysielacích časoch v uvedený deň program Správy RTV Krea odvysielal v rozpore s vtedy platnou udelenou licenciou, keďže v rámci nej nebol
v podieloch programových typov vyhradený žiaden podiel pre spravodajstvo (§ 16 ods. 3 písm. d) ZVR) a zároveň zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o. v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.rtvkrea.sk bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 ZVR;
• začala správne konanie voči vysielateľovi KREATIV GA spol. s r.o. (program. služba RTV KREA) v súvislosti s tým, že dňa 12. 5. 2022 odvysielal program K téme, ktorej hosťom bol súčasný primátor mesta a kandidát na tento post v nadchádzajúcich voľbách, pričom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy (§ 32 ods. 9 ZVR);
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (Rádio KISS) za to, že v dňoch 11. 1., 2. 2. a 9. 5. 2022 nevyužíval frekvenciu 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená (§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR);
• zastavila správne konania vedené voči vysielateľom Rádio Bojnice s.r.o. (program. služba Rádio Bojnice), Rádio WOW s.r.o. (Rádio WOW), BB FM s. r. o. (BB FM Rádio), Best FM Media spol. s r.o. (Rádio Best FM), POWER DEVELOPMENT, s.r.o. (Rádio Šírava) z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov niektorých im pridelených frekvencií (§ 68 ods. 7 písm. b) ZVR) a vedené voči vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (Rádio SiTy) z uvedeného dôvodu a zároveň z dôvodu možného nevyužívania jednej jeho frekvencie na účely, na ktoré mu bola pridelená (§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR);
• začala správne konanie voči vysielateľovi Kabeltelsat s.r.o. (program. služba TV NOVÁKY) z dôvodu, že dňa 20. 4. 2022 odvysielal program Priamy prenos z rokovania MsZ Nováky, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu
(§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) a k zásahu do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných (§ 19 ods. 1 písm. a)) a zároveň z dôvodu, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z uvedeného dňa v čase od cca 18:45 do cca 23:00 hod. (§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR);
• uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
• diskusie politikov M. Šipoša a M. Šutaja Eštoka v programe O 5 minút 12 (RTVS, Jednotka) dňa
22. 5. 2022, ktorá bola podľa sťažovateľa agresívna, prehnane emotívna, bezobsažná a nezvládnutá zo strany jej moderátora, ktorý ju nedokázal adekvátne usmerňovať a mierniť,
• politických diskusií Na telo (MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., TV MARKÍZA) a Na hrane (MAC TV, s.r.o., JOJ), ktoré podľa sťažovateľa v rokoch 2020, 2021 a 2022 preferovali zástupcov strany Hlas-SD, pričom opomínajú zástupcov ostatných parlamentných aj mimoparlamentných strán, čím podľa neho dochádza k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu a politickej reklame,
• reportáže o Mons. Dr. h. c. Jozefovi Tóthovi v programe Gréckokatolícky magazín (TV LUX, s. r. o., TV LUX) v dňoch 18. a 21. 5. 2022, v ktorej podľa sťažovateľa vyjadreniami o islame „šíri respondent nenávisť a konšpirácie“,
• reklamného šotu Idelyn Beliema Effect PLUS na vaginálne tablety, ktorý sťažovateľ považuje za urážajúci, dehonestujúci a sexistický, pretože v ňom znie veta personalizujúca vagínu („Beliema, aby ste obe boli v poriadku.“).