Etický kódex Penty vo vzťahu k ich médiám

Etický kódex Penty vo vzťahu k ich médiám

26.09.2014 12:30 | Tlačové správy | Penta

Preambula

 

 

Investičná skupina Penta je investorom vlastníka vydavateľstva Trend Holding a 7 Plus (ďalej Mediálneho Holdingu) a pomáha spolufinancovať zmeny vlastníctva vo vydavateľstvách, ku ktorým došlo alebo môže dochádzať.

Investičná skupina Penta poskytuje podporu v strategickom riadení vlastníkovi Mediálneho Holdingu, ktorým je zahraničná spoločnosť V3 Media Holdings v súčasnosti vlastnená západoeurópskymi investormi – fyzickými osobami, ktoré nemajú s výnimkou Mediálneho Holdingu, žiadne iné podnikateľské aktivity na Slovensku.

Investičná skupina Penta podniká aj v ďalších odvetviach ekonomiky a je si vedomá možného konfliktu záujmov vyplývajúcich z postavenia investora Mediálneho Holdingu.

Z uvedených dôvodov navrhuje investičná skupina Penta tento Etický kódex. Penta sa zároveň zaväzuje informovať vydavateľstvá v Mediálnom Holdingu a následne upraviť tento Etický kódex, ak by došlo k akejkoľvek zmene vlastníckej štruktúry Mediálneho Holdingu a to zvlášť v prípade, že by takáto zmena mohla vyvolať konflikt záujmov.

Etický kódex upravuje výhradne vzťah vlastníkov, investorov a osôb, ktoré zodpovedajú za redakčnú činnosť médií vydávaných spoločnosťami Mediálneho Holdingu.

1. Garancia nezávislosti novinárskej tvorby

Investičná skupina Penta sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavať a presadzovať princípy a hodnoty, ktoré budú podporovať nezávislú žurnalistickú prácu a tvorbu, aby právo verejnosti na informácie bolo naplnené.

Penta týmto deklaruje, že zásadne odmieta, aby redakčná činnosť vydavateľstiev Mediálneho Holdingu smerovala k podpore konkrétnych podnikateľských záujmov, či k podpore konkrétnych politických strán, hnutí a predstaviteľov takým spôsobom, ktorý by znemožňoval čitateľovi utvoriť si svoj vlastný, nezávislý názor a bol v rozpore s princípmi nezávislej žurnalistickej práce.

Penta sa zároveň verejne hlási k podpore hodnôt, ktoré považuje za prospešné pre pozitívny rozvoj slovenskej spoločnosti. Ide najmä o posilňovanie demokratického politického systému, trhovej ekonomiky a geopolitického ukotvenia Slovenska v rámci štruktúr EÚ a NATO.

Akékoľvek záujmy investičnej skupiny Penta, či jej nemediálne obchodné aktivity, nie sú v redakčnej časti média, ktoré vydávajú vydavateľstvá Mediálneho Holdingu nijak uprednostňované a ani účelovo zadržiavané. O všetkých takýchto aktivitách informuje redakcia vyvážene a nestranne, presne a hodnoverne tak, ako to robí aj v prípade spoločností, či osôb, ktoré nie sú vlastníkmi, či investormi Mediálneho Holdingu.

2. Pravidlá zachovania nezávislosti a Corporate Governance

Penta sa spolu s vlastníkmi vydavateľstiev zaväzuje ustanoviť a zabezpečiť fungovanie profesionálneho manažmentu, ktorý bude zodpovedný za strategické a prevádzkové riadenie mediálnych investícií.

Penta sa zaväzuje, že mimo zostavenia a zabezpečenia fungovania uvedeného profesionálneho manažmentu, nebude iniciovať žiadne personálne zásahy v redakcii.

Profesionálny manažment je zodpovedný za komunikáciu voči šéfredaktorovi. Profesionálny manažment nesmie zasahovať do tvorby konkrétneho redakčného výstupu.

Spoločnosť Penta sa zaväzuje, že jej predstavitelia a zamestnanci, a ani predstavitelia profesionálneho manažmentu nebudú mať prístup do redakčných systémov na tvorbu a zalamovanie obsahu tlačených alebo elektronických médií v portfóliu Mediálneho Holdingu.

Spoločnosť Penta berie na vedomie, že len nezávislosť, nestrannosť a profesionálna integrita Reportérov a Personálu Redakcie vytvárajú predpoklady na vysokú kvalitu práce Reportérov a Personálu Redakcie, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie Mediálneho Holdingu. Penta trvá na zachovaní týchto princípov, ktoré sa musia uplatňovať vo všetkých prípadoch rovnako.

Neprehliadnuteľným atribútom nezávislosti, nestrannosti a profesionálnej integrity Reportérov a Personálu Redakcie je právo vydavateľstva na novinárske tajomstvo, resp. povinnosť chrániť zdroje. Ochrana zdrojov musí byť nutnosťou aj v rámci vydavateľstiev Mediálneho Holdingu o to viac, že spoločnosť Penta má široký rozsah podnikateľských aktivít.

Spoločnosť Penta a Mediálny Holding sa preto zaväzujú, že priamo alebo nepriamo nebudú a) sledovať činnosti, ktoré Reportéri a Personál Redakcie vykonávajú na počítačoch alebo vo firemnej dátovej sieti, b) sledovať, odpočúvať, odchytávať a vyhodnocovať metadáta (napr. hlavičky e-mailov a pod.) alebo obsah elektronickej komunikácie, ktorú Reportéri alebo Personál Redakcie vykonávajú prostredníctvom firemných dátových sietí alebo prostredníctvom počítačov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu, (c) sledovať a vyhodnocovať informácie o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke (najmä metadáta a údaje z výpisov hovorov) prostredníctvom telefónov vo vlastníctve Mediálneho Holdingu.

Porušením tohto záväzku nie sú aktivity Mediálneho Holdingu, ktorých cieľom je (a) sledovanie a analýza výkonu firemných dátových sietí a firemných počítačov, (b) ochrana firemných dátových sietí a firemných počítačov pred bezpečnostnými hrozbami, ale v žiadnom prípade nemôže byť obsahom takýchto aktivít sledovanie obsahu komunikácie, pričom za sledovanie obsahu komunikácie sa považuje aj zaznamenávanie aktivít na pracovnej ploche počítača.

3. Princípy fungovania redakcie

Za redakčný obsah nesie zodpovednosť šéfredaktor a vedenie redakcie.

Penta sa zaväzuje, že s výnimkou štandardnej komunikácie v pozícii respondenta, či informačného zdroja tak, ako tomu bolo aj v čase, kedy nebola investorom vlastníka Mediálneho Holdingu, nebudú jej predstavitelia a zamestnanci nijak inak ovplyvňovať konkrétny obsah redakčných výstupov.

Šéfredaktor nesie plnú a bezvýhradnú zodpovednosť za personálne zloženie redakcie.

Práca redakcie sa riadi interným redakčným kódexom, do ktorého obsahu spoluvlastníci a ani investori nesmú nijak zasahovať a s ktorým je každý Redaktor a Personál Redakcie riadne oboznámený. Interný redakčný kódex však musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardami. Šéfredaktor nesie zodpovednosť za dodržiavanie tohto kódexu v redakcii.

O obchodných, či iných aktivitách vlastníkov a investorov informujú tituly vydavateľstiev Mediálneho Holdingu v primeranom spravodajskom rozsahu. O skutočnosti, že daný mediálny výstup sa týka vlastníka, či investora vydavateľstva, informujú čitateľov redaktori na základe vlastnej úvahy a rozhodnutia.

4. Riešenie sporov

V prípade sporov alebo konfliktov, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto Etického kódexu, sa bude takýto spor riešiť vždy s prítomnosťou šéfredaktora, predstaviteľa profesionálneho manažmentu a zástupcu investora alebo vlastníka, ktorých Mediálny Holding určí (ďalej len Zmierovacia komisia).

Ak spor alebo konflikt hrozí, je ktorákoľvek zo strán povinná informovať vopred ostatných členov Zmierovacej komisie bez zbytočného odkladu.

Zmierovacia komisia spor alebo konflikt prediskutuje a prijme odporúčanie, ako spor alebo konflikt riešiť. Šéfredaktor vynaloží nevyhnutné úsilie na to, aby sa redakčný obsah, ktorý môže byť sporom alebo konfliktom dotknutý, publikoval až po prijatí odporúčania.Regionálni operátori žiadajú zopakovať výber šéfa Telekomunikačného úradu

Regionálni operátori žiadajú zopakovať výber šéfa Telekomunikačného úradu

Lokálni poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku požiadali v otvorenom liste vládu SR, aby neschválila návrh na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý chce na parlamentné hlasovanie predložiť ministerstvo dopravy.

Indická novinárka zverejnila svedectvo o hrôzach pandémie koronavírusu (VIDEO)

Indická novinárka zverejnila svedectvo o hrôzach pandémie koronavírusu (VIDEO)

Suzuki Ertiga Barkhy Dutt prešla za stovku dní okolo 23 tisíc kilometrov. Indická novinárka na tejto dlhej ceste zaznamenávala utrpenie svojich chudobných spoluobčanov v mestách a dedinách za pandémie spôsobenej šírením koronavírusu. Na cestu sa vydala v marci, píše agentúra AFP.

Zabudnutý na zastávke, Telekom v reklame promuje nekonečné dáta (VIDEO)

Zabudnutý na zastávke, Telekom v reklame promuje nekonečné dáta (VIDEO)

 Po spote s neposlušnou dátujúcou babičkou či závislým dedkom Telekom pokračuje v sérii humorných spotov.

Šéfredaktorom Investigatívneho centra Jána Kuciaka sa stal Lukáš Diko

Šéfredaktorom Investigatívneho centra Jána Kuciaka sa stal Lukáš Diko

 Šéfredaktorom Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) sa od 13. júla stal Lukáš Diko, ktorý prevzal vedenie redakcie občianskeho združenia.

Skúma mysle psychopatov. A má nový prípad

Skúma mysle psychopatov. A má nový prípad

Neurologička, staršia zvláštna agentka Sayer Altairová, skúma mysle psychopatov. Po strelnom zranení je konečne zase v teréne. Do služby ju povolali, keď agent FBI vo voľnom čase pri prechádzke so psom špeciálne vycvičeným na hľadanie mŕtvol spadol do jaskyne plnej ľudských kostí...

Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti ruskej dezinformačnej agentúre

Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti ruskej dezinformačnej agentúre

Americky prezident Donald Trump prvýkrát potvrdil, že Spojené štáty v roku 2018 vykonali kybernetický útok proti ruskej Agentúre pre výskum internetu (AII).

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Muž čelí obžalobe zo šírenia poplašnej správy spočívajúcej v tom, že v Česku zaútočia teroristi.

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Objednať si odvoz, prípadne požičať si bicykel alebo kolobežku je bežné v zahraničí, ako aj na Slovensku. Tieto nové formy prepravy využívame počas dňa, ale napríklad aj na dovolenke v cudzine.

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěch Petráček navrhl, aby se vysoké školy složily a koupily Lidové noviny ze skupiny Mafra, která patří Agrofertu.

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński obvinil zahraničné médiá z toho, že sa pred nadchádzajúcim druhým kolom hlasovania o budúcom poľskom prezidentovi miešajú do volieb.

Najčítanejšie