Stanovisko Presbyterstva k dianiu v spoločnosti

Stanovisko Presbyterstva k dianiu v spoločnosti Foto: ECZ

Presbyterstvo Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré mesto vyjadruje znepokojenie nad súčasnou situáciou v spoločnosti, ku ktorej dochádza v súvislosti s prípravou a organizovaním referenda o rodine.

 

 

Celospoločensky prospešný vývoj rodiny môže účinne zabezpečiť a ochrániť len osobný príklad, ktorý začína i končí v rovine osobných vzťahov jej členov. Tieto vzťahy musia viesť k rešpektovaniu posvätnosti ľudského života, jeho jedinečnosti a slobody, ale aj k vzájomnej zodpovednosti za rozvíjanie takého hodnotového systému, ktorý dokáže zabezpečiť všestranný rozvoj spoločnosti na všetkých jej úrovniach.

Nestotožňujeme sa preto s kampaňou pred referendom, ani so spájaním tejto iniciatívy s kresťanskými princípmi života. Naopak, sme presvedčení, že aktivity, propagácia, ako aj obsahová náplň tejto kampane sú vyjadrením nepochopenia a zneužívania kresťanských princípov a viery a môžu viesť k šíreniu strachu a tým aj k eskalácii napätia vo vnútri spoločnosti. Názory a teórie samé o sebe nestačia a nedokážu zabezpečiť zdravý a plnohodnotný vývoj človeka, ako slobodnej autentickej bytosti. K tomu môže pomôcť len vlastný príklad života, ktorý v pokore pred všetkou rozmanitosťou, inakosťou a komplexnosťou života vedie k vzájomnej spolupatričnosti a zodpovednosti za život v tomto svete a v schopnosti rozdávať iným lásku napomáha k úcte, tolerancii, slušnosti a empatii. Preto pokladáme akúkoľvek snahu obmedziť túto rozmanitosť, slobodu a tajomstvo Božieho stvoriteľského diela v „Božom mene", avšak na úkor blížneho, za závažnú manipuláciu a zneužívanie Božieho mena a Jeho svätej vôle. Výsledkom takýchto snáh je a ostáva prehlbovanie intolerancie a neznášanlivosti voči menšinám žijúcim v našej spoločnosti. Takéto konanie je v príkrom rozpore s princípmi kresťanskej lásky, ako aj prikázaním lásky k Bohu a k človeku, ktoré pokladáme za axiomatické, ako zásadný princíp a pravidlo pre život ľudského spoločenstva v rešpektovaní pravidiel demokracie a plurality.

Referendum je zaiste významným nástrojom demokracie. Práve preto by sa nemalo znehodnocovať tým, že ho budeme používať na potvrdzovanie existujúceho právneho stavu a nastoľovaním otázok, ktoré bez ohľadu na výsledok referenda nič nezmenia. Poslanie cirkvi vidíme predovšetkým v napomáhaní pokojného spolužitia názorových, etnických a iných skupín v stále rastúcej rozmanitosti našej súčasnej spoločnosti. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa namiesto posudzovania mravnosti iných usilovali o rast v láske k tým, čo sú v spoločnosti marginalizovaní a ich život komplikujú nezmyselné predsudky a strach väčšinovej spoločnosti.