Od 1. apríla platí druhá časová opona Foto:MK SR

Od 1. apríla platí druhá časová opona

12.04.2013 12:07 | TV | mk

Od 1. apríla by sa televízne programy nevhodné do 15 rokov mali vysielať len po 20 hodine.

 

 

Prvého apríla vstúpila do platnosti tzv. druhá časová opona, ktorú navrhol minister kultúry Marek Maďarič ako jeho prostriedok boja so zvýšenou vulgárnosťou a nevhodným obsahom v televíziách.

Cieľom je ochrániť deti a mládež pred nevhodným vysielaním, odstrániť z denného vysielania najkritizovanejšie programy, ktoré obsahujú detailné naturalistické násilie, sexuálne scény, či vulgárne alebo obscénne vyjadrovanie. Vyhláška určuje vhodnosť programov pre jednotlivé vekové kategórie - do 7, 12, 15 a 18 rokov. Programy sa musia označovať logom o ich vekovej prístupnosti.

Prvá časová opona stanovuje, že programy nevhodné do 18 rokov sa môžu vysielať od 22:00 do 6:00 ráno.

Zavedenie druhej časovej opony znamená, že programy nevhodné do 15 rokov sa môžu vysielať až po 20:00 (do 06:00). Platí to aj na upútavky - na konkrétne programy sa môžu vysielať v tom čase, kedy môžu byť vysielané, aby sa nestalo, že upútavka na horor, alebo horor pôjde po rozprávke.

V súvislosti so zavedením druhej časovej opony sa upravujú aj niektoré kritériá nevhodnosti a neprístupnosti upravené vo vyhláške.

 

Klasifikácia vhodnosti programov:

Nevhodné a neprístupné pre maloletých do 18 rokov sú programy, ktoré obsahujú:

a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä z obrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania,
b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
c) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania,
d) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy alebo zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku formou zábavy,
e) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém,
f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami,
g) zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu a lebo úzkosti v žánri horor.

 

Nevhodné pre maloletých do 15 rokov sú programy, ktoré obsahujú:

a) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,
b) týranie zvierat,
c) sexuálne scény, ktoré sú sú časťou dejovej línie,
d) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,
e) zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na nebezpečenstvo a možné následky tohto správania,
f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,
g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.

 

(3) Nevhodné pre maloletých do 12 rokov sú programy, ak obsahujú:

a) zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom navek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený predpoklad neadekvátne interpretácie zobrazeného obsahu,
b) zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živýchbytostiach, zobrazenie následkov živelných pohrôm a lebo dopravných nehôd na živých bytostiach,
c) zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné,
d) zobrazenie násilných aktov,
e) zobrazenie následkov násilných aktov,
f) zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho sveta,
g) zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov,
h) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí,
i) zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty , ktoré sú sú časťou dejovej línie,
j) zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne zreteľné, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania,
k) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.

Nevhodné pre maloletých do 7 rokov sú programy, ktoré obsahujú:

a) agresívne útočiace živé bytosti a predmety vyvolávajúce strach,
b) zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami,
c) vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo zvieratám,
d) zobrazenie ohrozenia rodičovských vzťahov alebo rodiny.Súd začal riešiť požiadavku Agrofertu na ospravedlnenie od Českej televízie

Súd začal riešiť požiadavku Agrofertu na ospravedlnenie od Českej televízie

Soud se dnes začal zabývat žalobou, kterou se koncern Agrofert domáhá omluvy od České televize (ČT). Koncern tvrdí, že ČT poškodila jeho pověst, když ho ve dvou reportážích spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu. Televize to odmítá. Trvá na tom, že reportáže byly pravdivé a vyvážené a že nebyly objektivně způsobilé k tomu, aby pověst Agrofertu poškodily.

Vo vedení VÚB banky majú posilu

Vo vedení VÚB banky majú posilu

Vrchný riaditeľ Antonio Bergalio, ktorý bol zodpovedný za úsek Financie, plánovanie a kontroling, sa po 6 rokoch vo VÚB banke, stane novým CFO v chorvátskej banke PRIVREDNA BANKA ZAGREB.

Do ČR sa vracajú zahraniční filmári, tých amerických pozýva aj minister

Do ČR sa vracajú zahraniční filmári, tých amerických pozýva aj minister

Do Česka se ve velké míře vracejí zahraniční filmové štáby.

Súd vyniesol rozsudok smrti nad novinárom kvôli protestom

V Iráne odsúdili na trest smrti novinára obvineného z podielu na rozpútanie protestov v roku 2017.

Záchrana pre všetky ženy vylúčené zo spoločnosti

Záchrana pre všetky ženy vylúčené zo spoločnosti

Príbeh o žene, ktorá vyhorela. Sebavedomá, svedomitá perfekcionistka, ktorá vie, čo chce dosiahnuť v živote a za svoje úsilie aj niečo očakáva. Jedného dňa však vyhorí a upadne do hlbokej depresie.

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie aj predsedu

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie aj predsedu

Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) od 8. júna 2020 pracuje v novom zložení, jej dvoch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Novým vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku je bývalý novinár

Novým vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku je bývalý novinár

Od 1.júla má Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku nového vedúceho. Stal sa ním dlhoročný zamestnanec EP a bývalý novinár Robert Sermek.

Spoločnosť Xerox má nového šéfa pre Slovensko a ČR

Spoločnosť Xerox má nového šéfa pre Slovensko a ČR

Spoločnosť Xerox menovala nového generálneho riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko. Od 1. júla je ním Peter Halmo, ktorý predtým pôsobil na pozícii riaditeľa slovenského pobočky a priameho predaja v Českej republike a na Slovensku.

Facebook v kampani vysvetľuje, ako rozoznať falošné správy

Facebook v kampani vysvetľuje, ako rozoznať falošné správy

Spoločnosť Facebook v nasledujúcich týždňoch spúšťa kampaň v krajinách Európy, Stredného východu a Afriky s cieľom vzdelávať a informovať ľudí o tom, ako odhaliť potenciálne falošné správy.

Veľká garančná schéma pomôže firmám. Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvu so SIH a EXIMBANKOU

Veľká garančná schéma pomôže firmám. Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvu so SIH a EXIMBANKOU

Najväčšia banka na Slovensku sa zapája do veľkej garančnej schémy s kapacitou 500 miliónov eur mesačne. Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvy so Slovak Investment Holdingom a Eximbankou SR a vďaka garanciám pomôžu firmám na Slovensku, bez ohľadu na ich veľkosť, sa jednoduchšie dostať k novým finančným zdrojom. Podmienkou je, aby firmy neboli v problémoch ešte pred pandémiou nového koronavírusu.

Najčítanejšie