Nemocnica v Košiciach podáva trestné oznámenie na advokátku Krajníkovú a podnet na advokátsku komoru

VYHLÁSENIE UNIVERZITNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE K UDALOSTIAM NA GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ

 

Lekári a zdravotnícky personál na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) boli od 23. 10. 2020 vystavení extrémnemu tlaku verejnosti v súvislosti s prijatím pacientky, rodičky na toto oddelenie. Pacientka bola po príchode štandardným spôsobom informovaná a poučená o preventívnych epidemiologických postupoch zdravotníckeho zariadenia. Všetky návrhy a odporúčania odmietla a radila sa výlučne len radami a pokynmi JUDr. Adriány Krajníkovej, advokátky so sídlom v Košiciach, ktorá sa telefonicky a z vlastnej iniciatívy „ ujala „ právneho zastupovania pacientky.

Na základe dôrazného pokynu advokátky prostredníctvom mobilného telefónu pacientka odmietala nosiť rúško a taktiež sa po dôkladnom poučení ošetrujúcej lekárky o rizikách nákazy COVID 19 v pôrodníckom a novorodeneckom prostredí odmietala podrobiť antigénovému testu na COVID 19.
Advokátka celú telefonickú komunikáciu s pacientkou a ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi spolu so svojim komentárom nahrávala a následne zverejňovala bez súhlasu zainteresovaných osôb na svojej facebookovej stránke. Tam aj verejne vyzývala na nenosenie rúšok, odmietanie testovania a zároveň vyzývala na verejný protest, ktorý sa aj uskutočnil v areáli nemocnice dňa 24. 10. 2020 v počte cca 20 ľudí .

Rada riaditeľov UNLP na základe vzniknutej situácie vydáva nasledujúce vyhlásenie :

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/83/23/2020, zo dňa 14.10.2020 (ďalej „opatrenie“) sa:

Všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkami, ktoré sa v rámci nemocnice nemôžu uplatniť. V tejto súvislosti zdravotnícky personál postupoval vo vzťahu k pacientke s maximálnou obozretnosťou (osobitný režim poskytovania zdravotnej starostlivosti s použitím OOP), nakoľko sa pacientka odmietla podrobiť testovaniu, aby sa vylúčilo podozrenie z ochorenia COVID 19 a zároveň odmietala nosiť rúško.

Predmetné opatrenie je zákonné a účinné a každý, kto nesplní nariadené opatrenie sa v zmysle ust. § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva, pričom v zmysle uvedených ustanovení je možné za priestupok uložiť pokutu až do 1 659,-eur.

V tejto súvislosti nemožno namietať nezákonnosť opatrenia, a to z dôvodu nedostatku kompetencie Úradu verejného zdravotníctva v zmysle citovaného zákona, s odkazom na novelizáciu predmetného zákona (zákon č. 286/2020 Z. z.) účinného od 15.10.2020. Všetky dezinformácie, ktoré sa šíria v tejto súvislosti internetom sú nepravdivé, účelovo zavádzajúce a právne irelevantné za účelom vzbudiť pochybnosť o správnom postupe zdravotníkov UNLP.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice na základe uvedených skutočnosti bude postupovať v súlade s platnou legislatívou a za účelom ochrany svojich práv, práv a postavenia svojich zamestnancov uplatní právne kroky, t.j. podáva trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Košice II a podáva podnet na Slovenskú advokátsku komoru o začatie disciplinárneho konania voči advokátke JUDr. Adriane Krajníkovej a zároveň bude konať vo veci ochrany dobrého mena nemocnice. V predmetných konaniach bude postupovať v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice odsudzuje konanie advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej, považuje ho za neprofesionálne a neetické, dehonestujúce dôstojnosť advokátskeho stavu. Bolo by žiadúce zo strany právnika – advokáta, aby pri výkone svojho povolania rešpektoval a motivoval svojich klientov k dodržiavaniu právneho poriadku Slovenskej republiky, k budovaniu právneho štátu nie jeho pošliapavaniu, ako aj k rešpektovaniu výkonu iných dôležitých povolaní.

Vedenie UNLP s poľutovaním konštatuje, že pacientka sa napriek poučeniu lekárov o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovania zdravotnej starostlivosti bez vykonania testu a bez nosenia rúška rozhodla podľa pokynov svojej advokátky nedodržať pokyny a odporúčania lekárov a zdravotníckeho personálu. Tým ohrozila nielen svoje zdravie a zdravie svojho narodeného dieťaťa, ale aj zdravie ostatných mamičiek, ich detí a v neposlednom rade zdravie ošetrujúcich zdravotníkov.

Vo vzťahu k narodenému dieťaťu zdravotnícky personál postupoval v súlade s Klinickým protokolom starostlivosti o novorodenca matky s podozrením na infekciu alebo s potvrdenou infekciou COVID-19, vypracovaným hlavným odborníkom MZ SR pre neonatológiu a predsedníčkou Neonatologickej sekcie SPS s platnosťou protokolu od 8. 5. 2020.

UNLP dňa 26. 10. 2020 podrobne prešetrila postup lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nezistila žiadne pochybenia, ktoré by naznačovali postup non lege artis. Vedenie UNLP si v plnom rozsahu uvedomuje náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie, nesmierne si váži prácu svojich lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí každodenným nasadením svojho života a zdravia preukazujú svoju statočnosť, odbornosť a vernosť svojmu povolaniu. Preto UNLP využije všetky právne možnosti na ochranu svojich zamestnancov a pacientov.

V Košiciach, dňa 28.10.2020
Rada riaditeľov UNLP