Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 11. 5. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada udelila jednu sankciu, začala šesť správnych konaní, tri konania zastavila, šestnásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 

- uložila sankciu – pokutu 1 659 eur spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. v súvislosti s tým, že v období od 21. 5. do 24. 11. 2021 vysielala programovú službu s označením TV N bez udelenej licencie (§ 15a ods. 1 ZVR) a bez udelenej licencie na digitálne vysielanie (§ 24 ods. 7 zákona DZV);
- začala správne konanie voči spoločnosti Kabelsat s. r. o. v súvislosti s možným vysielaním programovej služby TV NOVÁKY s označením TV N bez udelenej licencie (§ 15a ods. 1 ZVR) a bez udelenej licencie na digitálne vysielanie (§ 24 ods. 7 zákona DZV);
- začala správne konanie voči vysielateľovi L-MEDIA s. r. o. (Rádio LIPTOV) vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) ZVR a § 31 ods. 2 písm. a) ZDV v súvislosti s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie prevyšujúcom 55 % bez predchádzajúceho súhlasu Rady;
- začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW, s.r.o. (Rádio WOW) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 88,5 MHz Dubnica nad Váhom na účely, na ktoré mu bola pridelená (§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR) a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť týkajúcu sa možného nevyužívania frekvencií 90,6 MHz Nitra a 92,3 MHz Levice, keďže vzhľadom na dátum ich pridelenia vysielateľ ešte nebol povinný spustiť na nich vysielanie;
- začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) v súvislosti s vysielaním programu Debata na telefón dňa 10. 4. 2022 (s témou aktuálneho diania na Ukrajine a hosťom Š. Harabinom), v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) a povinnosti zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe národného pôvodu a príslušnosti k národnosti (§ 19 ods. 1 písm. b) ZVR);
- začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) v súvislosti s viacerými spravodajskými príspevkami týkajúcimi sa vojenského konfliktu na Ukrajine vysielanými v programoch Global Rádia Frontinus v dňoch 17., 22., 23. a 25. 3. 2022 o cca 9. a 16. hodine, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním príspevku Detský očkovací deň v programe Noviny TV JOJ dňa 6. 1. 2022, v rámci ktorého sa posudzovalo, či výrokom „Oslovení malozaočkovanci tiež ukázali, že majú viac vedomostí ako celé stádo antivaxerov na sociálnych sieťach.“ nedošlo k porušeniu povinnosti oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (JOJ) v súvislosti s vysielaním program Bez servítky dňa 21. 2. 2022 v čase o cca 17:54 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 20 ods. 3 ZVR) a zároveň uznala za neopodstatnené sťažnosti na epizódy tohto programu vysielané v dňoch 23. a 28. 2. 2022;
- zastavila správne konania vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. (TV MARKÍZA) v súvislosti s vysielaním programov Love Island v dňoch 22. 9., 26. 9., 28. 9., 10. 10., 15. 10. 2021 z dôvodu, že boli označené ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 20 ods. 3 ZVR);

Uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie:

- programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 11. 2. 2022, v ktorom bol podľa sťažovateľa daný neadekvátny priestor údajne štvavým príspevkom opozičných predstaviteľov Ľ. Blahu, R. Fica a R. Kaliňáka bez vyváženej reakcie koaličných politikov, príp. odborníkov v oblasti bezpečnosti štátu,
- programu Do kríža (RTVS, Dvojka) dňa 16. 2. 2022, ktorý bol podľa sťažovateľa nevyvážený, najmä zo strany moderátora, tiež namietal údajne drzé až urážlivé správanie, podsúvanie vlastného postoja a ignoranciu ateistického názoru,
- programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 6. 3. 2022, v rámci ktorého sťažovateľ namietal výber výrokov M. Kéryho z diskusie v programe O 5 minút 12, keďže podľa neho dezinformovali a rozdeľovali spoločnosť,
- programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 12. 3. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážalo, že v príspevku Nový zákon nezmaže všetky dezinformácie bol v zábere respondent T. Kriššák v oblečení s jasne viditeľným a nespochybniteľne rozpoznateľným logom súkromnej spoločnosti Gerulata Technologies j. s., čo považoval za skrytú reklamu tejto spoločnosti a zároveň namietal aj údajný politický rozmer propagácie aktivít tejto spoločnosti,
spravodajského vstupu v programe Predpoludnie s Barbarou Štubňovou (RTVS, Rádio Slovensko) dňa 14. 3. 2022 o cca 10:49 hod., ktorý podľa troch sťažovateľov neposkytol nestranné, vyvážené a pluralitné informácie k téme uplatňovania výhrady vo svedomí lekárov v kontexte výkonu interrupcií v niektorých regiónoch Slovenska,
- programu Silná zostava (RTVS, Jednotka) dňa 17. 3. 2022, voči ktorej sa ohradili dvaja sťažovatelia, ktorým prekážalo údajné neprofesionálne vedenie relácie zo strany moderátorky, nevyvážené zloženie hostí a prítomnosť dcéry prezidentky SR,
- programu Let´s Dance (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA) dňa 6. 3. 2022, v ktorom porotcovia oslovili ďalšieho z porotcov „Pierko Belavé“, čo sťažovateľ považoval za nemiestne, urážlivé, homofóbne a rasistické,
- a na údajne nevyvážené zastúpenie predstaviteľov jednotlivých politických strán v politických diskusných programoch O 5 minút 12, V politike, Na telo a Na hrane a nejasný kľúč výberu ich hostí v období od 1. 1. do 31. 3. 2022.