Frekvencie uvoľnené po Rádiu VIVA pridelila Rada spoločnosti CORPORATE LEGAL

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 3. 12. 2013 rozhodla o pridelení frekvencií, na ktorých dnes vysiela Rádio VIVA, spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o.

 

Frekvencie Rada v marci 2012 zaradila do výberového konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií z dôvodu, že platnosť licencie č. R/70, na základe ktorej vysiela Rádio VIVA, sa končí 21. 12. 2013 a zo zákona ju nie je možné predĺžiť. „Rada pri svojom rozhodovaní vychádzala z rozsudku Najvyššieho súdu SR, prihliadla na všetky okolnosti veľmi zložitej situácie, ako aj na to, že platnosť súčasnej licencie sa skončí v decembri 2013," povedal predseda Rady Miloš Mistrík. Po vyhodnotení všetkých podkladov sa Rada rozhodla pre uchádzača, u ktorého je najväčší predpoklad efektívneho využívania pridelených frekvencií, a to ako z programového, tak aj ekonomického hľadiska.

Stručná genéza výberového konania po prvom rozhodnutí Rady:

Vo výberovom konaní sa o frekvencie uchádzali štyri subjekty: Rádio VIVA, a.s., VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., CORPORATE LEGAL, s.r.o., Radio Play, s. r. o. Rada dňa 15. 5. 2012 rozhodla o ich o udelení spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o. Jeden z uchádzačov o frekvencie, spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., sa voči rozhodnutiu Rady odvolal na Najvyšší súd SR. Ten 27. 3. 2013 rozhodol o zrušení rozhodnutia Rady a vrátil jej vec na ďalšie konanie. Na základe rozhodnutia NS SR Rada v máji 2013 vyzvala listom všetkých účastníkov výberového konania, ktorí mali záujem o predmetné frekvencie, aby sa vyjadrili k podkladom pre rozhodnutie Rady. Rada sa uzniesla, že v ďalšom konaní nebude akceptovať dopĺňanie žiadosti o licenciu o nové náležitosti, ale len vyjadrenia k už predloženým náležitostiam, resp. oznámenia zmien údajov obsiahnutých v žiadosti alebo v priložených dokladoch (napr. zmena v osobe konateľa, spoločníka, zmena sídla a pod.).

V júni 2013 Rade svoje vyjadrenie doručili spoločnosti Rádio VIVA, a.s.
a CORPORATE LEGAL, s.r.o. Zástupcovia spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. požiadali o nahliadnutie do spisov účastníkov konania, ku ktorému došlo 31. 5. 2013. Spoločnosť Rádio Play, s. r. o. svoje vyjadrenie Rade nedoručila.

Spoločnosť Rádio VIVA, a.s., zastúpená predsedom predstavenstva Igorom Dobišom, spolu so svojím vyjadrením dňa 6. 6. 2013 doručila Rade aj žiadosť o odňatie licencie č. R/70 na vysielanie programovej služby Rádio VIVA. Ako dôvod svojej žiadosti uviedla, že v dôsledku činnosti spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. jej nie je umožnené riadne zabezpečovať vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA, a.s. Spoločnosť Rádio VIVA, a.s. uviedla tiež, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. zabezpečuje poskytovanie rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA protiprávne, a to vrátane vysielania reklamy a príjmu peňažných prostriedkov za jej vysielanie, keďže nemá žiaden platný právny vzťah k spoločnosti Rádio VIVA, a.s., držiteľke licencie.
Ďalej sa spoločnosť Rádio VIVA, a.s. vyjadrila, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. nemohla splniť podmienku disponovania finančnými zdrojmi na zabezpečenie vysielanie programovej služby vzhľadom na dlh voči spoločnosti Towercom, a.s., ktorý presahoval v čase podania žiadosti jej disponibilné zdroje. Spoločnosť Rádio VIVA, a.s. spochybňuje aj splnenie podmienky preukázania technického zabezpečenia vysielania a tvrdí, že konatelia spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. svojím protiprávnym konaním poškodili spoločnosť Rádio VIVA, a.s. v takej miere, že spoločnosť Rádio VIVA, a.s. ako žiadateľ o opätovné pridelenie licencie nie je schopná splniť zákonnú podmienku pre pridelenie licencie – predložiť účtovné závierky.

Prílohou vyjadrenia spoločnosti CORPORATE LEGAL, s. r. o., ktoré bolo Rade doručené 10. 6. 2013, bola ústavná sťažnosť podaná na Ústavný súd SR dňa 5. 6. 2013. Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s. r. o. namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, v spojení s právom vlastniť majetok a základného práva na rovnaké zaobchádzanie, ako aj porušenie princípu právnej istoty. K zásahu do jej práv malo dôjsť zrušujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý preto žiada zrušiť. V sťažnosti poukazuje na rozhodnutie NS SR aj o výrokoch, na ktorých zrušenie nebol príslušný; zasiahnutie do voľnej úvahy Rady ako správneho orgánu kompetentného na udeľovanie licencie a prideľovanie frekvencií v rozpore s právnou úpravou; nesprávnu interpretáciu aplikovaných právnych noriem. Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s. r. o. vo svojom vyjadrení uviedla, že predložila všetky náležitosti a najlepšie splnila kritériá pre udelenie licencie na vysielanie zo všetkých účastníkov o predmetné frekvencie. Doklady o technickom zabezpečení vysielania považuje za dostatočné a domnieva sa, že spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. nepreukázala technickú spôsobilosť zabezpečiť vysielanie na všetkých požadovaných frekvenciách. Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s. r. o. uviedla tiež, že podľa nej preukázala najvyššie krytie, pričom predložený úverový prísľub považuje za štandardne predkladaný doklad akceptovaný Radou aj súdmi. Rovnako ako spoločnosť Rádio VIVA, a.s. poukazuje aj spoločnosť CORPORATE LEGAL, s. r. o. na dlh spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., ako aj jej zasahovanie do vysielania spoločnosti Rádio VIVA, a.s. bez právneho titulu.

Spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o. sa vyjadrila k obom výzvam Rady na aktualizáciu údajov uvedených žiadosti o udelenie licencie, ako aj ku všetkým skutočnostiam zo stanovísk spoločností CORPORATE LEGAL, s. r. o. a Rádio VIVA, a.s. Odmietla, že by jej aktivity smerovali k zabráneniu riadnej účasti v konaní spoločnosti Rádio VIVA, a.s. Poukázala na platnú zmluvnú úpravu vzťahov medzi spoločnosťami VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o. a Rádio VIVA, a.s. ohľadom zabezpečovania vysielania. Spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o. vo svojich vyjadreniach nespochybňovala existenciu (resp. pristúpenie k) dlhu voči spoločnosti Towercom, a.s., namietla však jeho výšku.

Kvôli podaniu ústavnej sťažnosti smerujúcej k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorým zrušil rozhodnutie Rady – udelenie licencie na vysielanie spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o. a zamietnutie udelenia licencie ostatným uchádzačom o predmetné frekvencie, rozhodla Rada dňa 2. 7. 2013 o prerušení správnych konaní. Rovnako bolo prerušené aj konanie o odňatí licencie č. R/70 na žiadosť spoločnosti Rádio VIVA, a.s. z dôvodu konania o predbežnej otázke na okresnom súde.

V novembri 2013 bolo Rade doručené uznesenie Ústavného súdu SR o zastavení konania vo veci tejto ústavnej sťažnosti z dôvodu späťvzatia sťažnosti zo strany CORPORATE LEGAL, s. r. o.

Zastavením konania na Ústavnom súde SR pominul dôvod, pre ktorý boli predmetné správne konania Rady prerušené. Rada následne vyzvala účastníkov správnych konaní, aby jej oznámili všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli po podaní žiadosti o licenciu. Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s. r. o. Rade doručila písomnosti týkajúce sa plnenia technických a organizačných predpokladov na zabezpečenie vysielania. Spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. Radu informovala o tom, že došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Jeden zo štyroch spoločníkov VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o., Ing. Peter Roth, Rade zároveň doručil oznámenie spoločníka o neplatnosti tohto zvýšenia imania.