Rozhodnutia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 7. 7. 2015

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo v dňoch 12. a 14. 1. 2015 odvysielaním komunikátov s názvom Eurominúty, ktoré neobsahovali jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia úloh;

- uložila sankciu – pokutu 4 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 23. 11. 2014 v čase o 20:27 hod odvysielaním programu Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek scénam zobrazujúcim násilie a šikanovanie a napriek vulgárnemu vyjadrovaniu, ktoré klasifikujú program ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Regina) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 20. 2. 2015 odvysielaním príspevku o údajnom prelete ruských bojových lietadiel vzdušným priestorom Veľkej Británie v programe Správy RTVS;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie VNET, a.s. za porušenie § 15a ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že poskytoval v dňoch 4. 12. 2014 až 8. 4. 2015 retransmisiu programových služieb bez registrácie;

- začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia s.r.o. (programová služba Rádio Anténa) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 19. 5. 2015 odvysielal vysielací blok Ranný rock s Tomaggiom s komentárom moderátora, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

- začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, s.r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § § 32 ods. 4 písm. a) a b) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, zákaz zneužívania dôvery spotrebiteľov), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním komunikátu Televeštiareň dňa 6. 5. 2015 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 6. 5. 2015 v čase od 21:30 hod do 02:30 hod dňa 7. 5. 2015;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s vysielaním reklamy na alkoholický nápoj Strongbow dňa 9. 5. 2015 o 17:31 hod, § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov To bude boj! dňa 25. 4. 2015 a Večný príbeh dňa 9. 5. 2015 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 19. 4. 2015 v čase od 10:00 do 11:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku vysielanej programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Miss Slovensko dňa 24. 4. 2015;

- začala správne konanie voči vysielateľovi TV Stream s.r.o. (programová služba tv Piešťany) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam celodenného vysielania z dní 27. 4. až 4. 5. 2015 a § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.piestanytv.sk bez oznámenia;

- uznala za neopodstatnené 17 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

• sťažnosť na príspevok Nedajte zlodejom šancu vysielaný dňa 8. 5. 2015 v programe Televízne noviny, ktorý podľa sťažovateľa nabádal na vykrádanie domácností a obsahoval skrytú reklamu na výrobky spoločnosti Adlo (MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA)
• sťažnosť na program Hemedex vysielaný dňa 31. 3. 2015, v ktorom podľa sťažovateľa zazneli z úst moderátora zosmiešňujúce výrazy na adresu ministra Róberta Kaliňáka (D.EXPRES, k.s., EXPRES);
• sťažnosti na program Nikto nie je dokonalý vysielaný dňa 19. 5. 2015, ktorý podľa sťažovateľa obsahuje sexuálne témy a narážky a dvojzmysly (RTVS, Jednotka).