Peňažné prevody v eurách prídu po novom do desiatich sekúnd

Peňažné prevody v eurách prídu po novom do desiatich sekúnd

Europoslanci v stredu prijali nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého príchodu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej EÚ.

 

Cieľom nového nariadenia je zabezpečiť, aby retailoví klienti a podniky, najmä malé a stredné podniky, nemuseli čakať na svoje peniaze a aby sa zvýšila bezpečnosť prevodov. Banky a iní poskytovatelia platobných služieb budú musieť zabezpečiť, aby boli úhrady dostupné a okamžite spracované. Textom, na ktorom sa už Parlament dohodol s členskými štátmi EÚ, sa aktualizujú súčasné pravidlá jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Okamžitý prevod úhrady

Okamžitý prevod sa má vykonať bez ohľadu na deň alebo hodinu a peniaze musia prísť na účet príjemcu do desiatich sekúnd. Platiteľ by mal byť do desiatich sekúnd informovaný aj o tom, či prevedené finančné prostriedky boli alebo neboli sprístupnené zamýšľanému príjemcovi.

Pravidlá budú musieť uplatňovať po dlhšom prechodnom období aj členské štáty, ktorých menou nie je euro, ak ich účty ponúkajú pravidelné transakcie v eurách. V prípade takýchto účtov mimo pracovných hodín bude existovať osobitná výnimka z uskutočnenia platby do desiatich sekúnd vzhľadom na možné obavy týkajúce sa prístupu k hotovosti v eurách.

Bezpečnosť zákazníkov a sankcie

Aby sa zaručila bezpečnosť, poskytovatelia platobných služieb by mali mať zavedené spoľahlivé a aktuálne opatrenia na odhaľovanie a prevenciu podvodov s cieľom zabrániť tomu, aby sa úhrady dostali na nesprávny účet z dôvodu podvodu alebo chyby. Na tento účel by poskytovatelia platobných služieb pôsobiaci v EÚ mali okamžite a bez akýchkoľvek dodatočných platieb alebo poplatkov poskytovať službu na overenie totožnosti príjemcu.

Poskytovatelia platobných služieb by mali ako dodatočnú ochranu proti podvodom umožniť svojim klientom stanoviť maximálnu sumu okamžitých úhrad v eurách, ktorá by sa dala ľahko upraviť pred ďalším prevodom.

Ak poskytovateľ platobných služieb neplní svoje povinnosti v oblasti predchádzania podvodom, čo vedie k finančnej škode, môže klient požadovať náhradu škody zo strany poskytovateľa služieb podľa nových pravidiel.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí ponúkajú okamžité úhrady, by mali takisto overiť, či niektorý z ich klientov podlieha sankciám alebo iným reštriktívnym opatreniam týkajúcim sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Poplatky zostávajú rovnaké

Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb uplatňuje v súvislosti s okamžitými úhradami v eurách, nemôžu byť vyššie ako poplatky uplatňované na transakcie „bez okamžitých“ úhrad v eurách.