365.bank uzavrela rok 2022 rastom hospodárskeho výsledku a upevnila svoju pozíciu retailovej banky

365.bank uzavrela rok 2022 rastom hospodárskeho výsledku a upevnila svoju pozíciu retailovej banky Ilustr. foto: 365bank

V uplynulom roku dosiahla 365.bank nárast výsledku hospodárenia, priniesla viacero inovácií a v rámci svojich produktov a služieb podporovala princípy udržateľného a ekologického bankovníctva. Pristúpila k výraznej redukcii korporátneho portfólia v prospech financovania obyvateľstva. Počet aktívnych klientov banky narástol o 8 % a  objem retailových úverov o 18%. Rok ukončila s čistým ziskom vo výške 93,2 mil. eur.

„V uplynulom roku sme pokračovali v rozvíjaní nastavenej stratégie plnoformátovej, udržateľnej a ekologickej retailovej banky. Priniesli sme niekoľko noviniek z oblasti investovania do podielových fondov cez mobilnú aplikáciu, ako aj mikroinvestovanie v podobe tzv. Investičného syslenia. Vďaka silnejšiemu fokusu na mladšiu a strednú generáciu pokračujeme v silnom tempe rastu počtu aktívnych klientov ako aj v ich úverovaní. Napriek viacerým geopolitickým a ekonomickým výzvam môžem označiť uplynulý rok za jeden z najúspešnejších v histórií banky,“ uvádza Andrej Zaťko, group CEO 365.bank a Poštovej banky.

Technológie a inovácie

Doterajší proces onboardingu (tj digitálneho založenia účtu v mobilnej aplikácii), ktorý bol založený na overení totožnosti klienta prostredníctvom videohovoru, doplnila banka o tvárovú biometriu. Vďaka tomu zvýšila nielen používateľský zážitok a komfort klienta, ale aj percento úspešnosti dokončenia online zakladania účtu cez mobil.

365.bank zároveň rozšírila aj portfólio svojich digitálnych produktov, a to hneď o dve inovácie. Do aplikácie pribudla možnosť investovať do podielových fondov. Klienti si môžu vybrať z ponuky 4 fondov. Reflektujúc aktuálnu situáciu narastajúcej inflácie a tiež dopyt po riešeniach prinášajúcich potenciál vyššieho zhodnotenia, spustila koncom minulého roka aj tzv. Investičné syslenie. Ide o formu mikroinvestovania do fondu, ktorá je naviazaná na zaokrúhľovanie platieb, a tak týmto spôsobom môžu jej klienti investovať sumy už od 0,10 eur.
Zároveň banka kontinuálne pokračovala aj na implementácii cloudovej infraštruktúry, ktorá jej v budúcnosti umožní flexibilnejšie doručovať zákaznícky zážitok, ale aj rýchlejšie integrovať nové inovácie a technológie. V rámci svojich aktivít vo fintech oblasti zrealizovala novú akvizíciu prostredníctvom investičnej platformy 365.fintech, ktorý celkovo počas svojej existencie preinvestoval už 5 mil. eur.

Hlavné ekonomické ukazovatele

365.bank má za sebou úspešný rok aj z pohľadu ekonomických ukazovateľov. Banka bola aktívna najmä v oblasti poskytovania úverov. Portfólio retailových úverov vzrástlo o 18 %, napriek pokračujúcemu trendu rastu úrokových sadzieb.
Objem vkladov retailových klientov banka udržala na úrovni 3,2 mld. eur.

S cieľom posilňovať svoju pozíciu plnoformátovej retailovej banky pristúpila k výraznej redukcii korporátneho portfólia v prospech retailového segmentu.
Rok 2022 ukončila 365.bank s čistým ziskom vo výške 93,2 mil. eur. Pod jeho nárast sa podpísali pozitívne obchodné výsledky v retailovej oblasti, ale aj pozitívny vývoj opravných položiek pri zachovanom pomere krytia zlyhaných úverov opravnými položkami nad priemerom trhu. Do hospodárskeho výsledku sa premietol aj predaj dcérskej spoločnosti 365.life.
Čo sa týka ostatných ekonomických ukazovateľov, bilančná suma dosiahla hodnotu 4,7 mld. eur. Celková kapitálová primeranosť medziročne narástla z úrovne 19,14 % na 23,97 % a naďalej významne prekračuje úroveň minimálneho požadovaného kapitálu.
V priebehu uplynulého roka banka úspešne umiestnila aj ďalšiu emisiu senior nezabezpečených dlhopisov (MREL), a to vo výške 60 mil. eur.

CSR, ekológia a udržateľnosť

V súvislosti s vojnou na Ukrajine, okrem finančného príspevku prostredníctvom nadácie, zaviedla skupina 365.bank pre ľudí prichádzajúcich na Slovensko aj niekoľko bezplatných bankových služieb, a to v podobe bezplatných prevodov do Ukrajiny, ako aj bezplatného výberu hotovosti a solidárne nastavenie parametrov bežného účtu bez poplatkov.

V novembri sa 365.bank stala oficiálnym signatárom Charty diverzity. Prihlásila sa tak oficiálne k záväzku vytvárať a udržiavať pracovné prostredie založené na princípoch rozmanitosti, nediskriminácie a rovnosti, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

Počas roka 2022 rozvíjala 365.bank aj naďalej princípy ekologického a udržateľného bankovníctva. Klienti mali možnosť aj naďalej využívať digitálne, bezplastové a bezpapierové produkty, ako sú bezplastový účet s digitálnou kartou, eko hypotéka s možnosťou zníženia úrokovej sadzby či ďalšie digitálne produkty, ktoré vybavia bez tvorby uhlíkovej stopy priamo v mobilnej aplikácii.

365.bank zároveň pokračovala vo svojej ambícii stať sa uhlíkovo neutrálnou bankou v roku 2025. Za týmto účelom prijala ďalšie opatrenia a aktuálne je v tretine svojej cesty naplniť tento cieľ.