Usmernenie hlavného hygienika týkajúce sa koronavírusu 2019-nCo

27.02.2020 19:08 | Tlačové správy |

 

1 Charakteristika ochorenia

Akútne respiračné ochorenia (vírusová pneumónia) hlásené v súvislosti s pobytom v meste Wuhan (Čína), spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV z čeľade Coronaviridae.

Koronavírus2019-nCoV vykazuje podobnosť betakoronavírusom, je však geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV.

Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc (RTG potvrdený), v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 14 dní. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny v meste Wuhan (provincia Hubei Sheng). Ochorenia s cestovateľskou anamnézou do mesta Wuchan boli zistené aj v iných oblastiach Číny: Guangdong, Beijing Shi, Shanghai Shi, Chongqing Zhejiang, Jiangxi, Sichuan, Tianjin, Henan, Hunan, Shandong, Yunnan.

Importované prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a USA. Prenos koronavírusu 2019-nCoV z človeka na človeka bol potvrdený (na vyhodnotenie tohto spôsobu prenosu vírusu sú potrebné ďalšie informácie). Ochorenia spôsobené koronavírusom 2019-nCoV boli hlásené aj u 15 zdravotníckych pracovníkov (k 22.1.2020) v meste Wuhan. Klinické kritériá: •Každá osoba so závažným akútnym respiračným ochorením, ktorá vyhľadá zdravotnú starostlivosť alebo bola prijatá do nemocnice s klinickým alebo RTG potvrdeným zápalom pľúc. Alebo •Každá osoba s horúčkou > = 38°C pri akútnom respiračnom ochorením (náhly nástup respiračnej infekcie s jedným alebo viacerými z nasledovných príznakov: dýchavičnosť, kašeľ alebo bolesť v krku).

2 Epidemiologické kritériá:

•Každá osoba s cestovateľskou anamnézou do mesta Wuhan v Číne v posledných 14 dňoch pred začiatkom ochorenia. Alebo

•Každá osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s laboratórne potvrdeným prípadom ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV za posledných 14 dní pred začiatkom ochorenia. Výskyt ochorenia vo svete: Od 31. 12. 2019 do 22.1.2020 bolo hlásených 448 laboratórne potvrdených ochorení spôsobených koronavírusom 2019-nCoV, z toho 9 úmrtí. Importované prípady hlásili Japonsko (1), Thajsko (2), Južná Kórea (1), Taiwan (1) a USA (1). Vzhľadom na závažnosť ochorenia a prítomnosť nového koronavírusu boli prijaté opatrenia na zabránenie šírenia nákazy najmä v krajinách juhovýchodnej Ázie. Hong-Kong, Vietnam, Thajsko, Taiwan, Malajzia, Filipíny, Singapur prijali prísnejšie opatrenia na letiskách. Pri cestovaní do týchto krajín preto cestovatelia môžu zaznamenať zvýšenú kontrolu zdravotného stavu pasažierov prichádzajúcich z Číny, najmä z medzinárodného letiska Wuhan. Európske krajiny monitorujú epidemiologickú situáciu. Priame letecké spojenie s mestom Wuhan v Číne majú tri európske mestá - Paríž, Londýn a Rím.

Aktuálne informácie sú uvedené na webových stránkach: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-chinaSituácia v Slovenskej republike: Ochorenia u ľudí spôsobené novým koronavírusom 2019-nCoV neboli v Slovenskej republike doteraz hlásené. Odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili zo zasiahnutých oblastí: Riziko šírenia ochorenia v EÚ je mierne, cestovateľom do postihnutých oblastí sa odporúča nasledovné: -dať sa zaočkovať proti chrípke najmenej dva týždne pred cestou,-vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat, -vyhýbať sa priamemu kontaktu so zvieratami pri prípadnej návšteve miestnych trhov,-dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín,-kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)-v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

3 Laboratórna diagnostika:

Laboratórne vyšetrenie sa vykonáva v indikovaných prípadoch - klinické príznakya pozitívna cestovateľská anamnéza.Návod na odber biologického materiálu: Odber materiálu od chorých: -odoberaný materiál: bunky epitelu dýchacích ciest získané výterom alebo výplachom horných a dolných dýchacích ciest, -lekár odoberie materiál: najlepšie na začiatku ochorenia, po vzostupe teploty (do 24 až 48 hodín od prvých príznakov ochorenia). V súčasnosti existuje len obmedzené množstvo informácii o časovom harmonograme odberu vzoriek. -odberové súpravy:

•totožné s odberovými súpravami na humánnu chrípku - na požiadanie k dispozícii v NRC pre chrípku na ÚVZ SR v Bratislave, na oddelení lekárskej mikrobiológie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a na odbore lekárskej mikrobiológie RÚVZ so sídlom v Košiciach

•obsahujú - 2 sterilné vatové tampóny, skúmavku so zmrazeným odberovým médiom a žiadanka na vyšetrenie vzorky, Postup pri odbere a transporte nasopharyngeálneho výteru: -zmrazené odberové médium v skúmavke nechať rozmraziť, -odber robiť za sterilných podmienok, -výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, -pacient pred výterom zakašle.

Prvým vatovým tampónom zotrieť krúživým pohybom podnebné oblúky bez dotyku mandlí. Druhým vatovým tampónom vytrieť sliznicu zadnej časti nosnej klenby cez obe nosné dierky, -obidva tampóny vložiť do skúmavky s odberovým médiom a ich konce zalomiť o okraj skúmavky tak, aby sa skúmavka dala uzavrieť zátkou. Obidva tampóny musia byť ponorené v médiu, -skúmavku označiť menom a dátumom narodenia pacienta a uložiť do chladničky pri teplote + 4 °C, -skúmavku s odobratou vzorkou zaslať do virologického laboratória čo najskôr po odbere. Prepravovať pri teplote + 4 °C, najvhodnejšie v termoboxe s ľadom, nezmrazovať, -materiál zabaliť podľa návodu na balenie biologického materiálu na transport do laboratória.

V prípade, že bude materiál prepravovaný Slovenskou poštou v zmysle platných inštrukcií http://www.posta.sk/subory/36953/postove-podmienky-balik-vnutrostatny-styk.pdf, je potrebné zásielku označiť nálepkou so symbolom schváleným pre nákazlivé látky (čierny kríž) a v dolnej časti umiestniť text „Nákazlivá látka“; v prípade transportu prostredníctvom komerčného kuriéra, alebo iným vozidlom je potrebné zásielku označiť symbolom „Biological substance kategory B“ UN3373 http://www.un3373.com/info/regulations/, -na žiadanku na vyšetrenie vzorky uviesť meno, bydlisko a dátum narodenia pacienta, dátum a čas odberu vzorky, anamnézu, dátum prvých príznakov, klinické príznaky, dátum

4 očkovania proti chrípke, druh očkovacej látky a údaj či ide o sporadické ochorenie alebo ochorenie v epidémii,

-po zabezpečení odberu informovať virologické laboratórium o dodávke vzorky. Odber biologického materiálu v prípade úmrtia: -odobrať čo najskôr po úmrtí, -odoberaný materiál: nekroptické tkanivo veľkosti 1 cm3 z: trachey, bifurkácie bronchov, pľúc - z okraja zápalového ložiska, mozgu - okolia komôr s ependymom, pečene a sleziny, najmä pri perakútnom priebehu ochorenia, -odberová súprava: skúmavka so zmrazeným odberovým médiom (-20 °C) a sprievodný lístok, -transport do virologického laboratória zabezpečiť v deň odberu,-prepravovať pri teplote + 4 °C, najvhodnejšie uložiť do termoboxu s ľadom, nezmrazovať.

Postup pri odbere a transporte nekroptického tkaniva: -zmrazené médium v skúmavke nechať rozmraziť, -odber robiť za sterilných podmienok, -tkanivo vložiť do rozmrazeného odberového média, -skúmavku označiť menom, dátumom narodenia a dátumom úmrtia pacienta a uložiť do chladničky pri teplote + 4 °C, -čo najskôr po odbere zabezpečiť transport skúmavky s odobratou vzorkou do virologického laboratória. Prepravovať pri teplote + 4 °C, najvhodnejšie v termoboxe s ľadom, nezmrazovať, -na sprievodný lístok uviesť meno, bydlisko, dátum narodenia a úmrtia pacienta, anamnézu, dátum a čas odberu vzorky, dátum prvých príznakov, klinické príznaky ochorenia, dátum očkovania, druh očkovacej látky, údaj či ide o sporadické ochorenie alebo ochorenie v epidémii a stručnú charakteristiku epidémie, -po zabezpečení odberu informovať virologické laboratórium o dodávke vzorky.

Laboratórium vykonávajúce diagnostiku 2019-nCoV Národné referenčné centrum pre chrípku Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava tel.: 02/ 49 284 275 V súčasnej dobe existuje metodika umožňujúca rýchlu a špecifickú detekciu vírusu.

Špecifická diagnostika bude v dohľadnej dobe k dispozícii v NRC pre chrípku. Do tej doby sa zabezpečí diferenciálna diagnostika respiračných vírusov a konfirmácia v partnerskom laboratóriu v zahraničí.

5 Manažment pacienta podozrivého z ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV:

Ak všeobecný lekár na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV (pravdepodobný prípad):

1.hlási telefonicky výskyt pravdepodobného prípadu ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV na odbor/oddelenie epidemiológie územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“),

2.odošle pacienta na územne príslušné infektologické pracovisko.Dokumenty WHO týkajúce sa manažmentu pacienta s ochorením spôsobeným novým koronavírusom 2019-nCoV a preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú dostupné na webovej stránke WHO: https://www.who.int/internal-publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspectedhttps://www.who.int/internal-publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(nCoV)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contactshttps://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

Ak lekár územne príslušného infektologického pracoviska po dôkladnom zhodnotení klinických a epidemiologických údajov a po konzultácii s epidemiológom územne príslušného RÚVZ vysloví dôvodné podozrenie z ochorenia vyvolaného koronavírusom 2019-nCoV a rozhodne o potrebe vykonania laboratórnej diagnostiky: 1.kontaktuje čo najskôr odbor lekárskej mikrobiológie (OLM) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) - 02/49 284 275, 0915695275 (Mgr. Edita Staroňová, PhD.), 2.podľa pokynov OLM ÚVZ SR, na základe požiadaviek klinického laboratória zabezpečí odber a transport biologického materiálu.

Odbor lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR:Na základe výsledku vyšetrenia informuje o výsledku vyšetrenia hlavného hygienika SR, odbor epidemiológie ÚVZ SR, odbor/oddelenie epidemiológie príslušného RÚVZ a ošetrujúceho lekára.Odbor/oddelenie epidemiológie príslušného RÚVZ: Vloží informáciu o prípade do SRV Epidemiologického informačného systému EPIS a zároveň vytvorí prípad ochorenia spôsobený nCoV 2019 pod diagnózou J12.3 Pneumonia vyvolaná novým koronavírusom 2019-nCoV.V prípadezistenia potvrdeného ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV:RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zabezpečí hlásenie prípadu do európskeho surveillance systému Tessy.Mimoriadny príhovor premiéra Igora Matoviča (VIDEO)

Mimoriadny príhovor premiéra Igora Matoviča (VIDEO)

RTVS na žiadosť Úradu vlády odvysielala mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) k obmedzeniam počas Veľkej noci.

Telekom ponúkne množstvo TV kanálov a ďalšie filmy zdarma až do konca apríla

Telekom ponúkne množstvo TV kanálov a ďalšie filmy zdarma až do konca apríla

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu predĺži Telekom jeden z najpopulárnejších benefitov posledných týždňov až do konca apríla.

KORONAVÍRUS: Mobilné dáta nesmú byť využívané v rozpore s pravidlami EÚ

KORONAVÍRUS: Mobilné dáta nesmú byť využívané v rozpore s pravidlami EÚ

 Využívanie mobilných dát s cieľom zmapovať šírenie ochorenia COVID-19 musí byť v súlade s pravidlami EÚ na ochranu údajov a súkromia, vyhlásil v utorok predseda výboru EP pre občianske slobody.

Igor Matovič požiadal o mimoriadne vystúpenie v RTVS

Igor Matovič požiadal o mimoriadne vystúpenie v RTVS

Úrad vlády požiadal dnes RTVS o možnosť vystúpenia predsedu vlády Igora Matoviča vo vysielaní.

Zeman aj Babiš vystúpia v televízii s prejavmi (VIDEO)

Zeman aj Babiš vystúpia v televízii s prejavmi (VIDEO)

Český prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden vystoupí s projevy v České televizi.

Markíza odvysiela rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (VIDEO)

Markíza odvysiela rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (VIDEO)

Dnes večer, v utorok 7. apríla, odvysiela televízia Markíza so začiatkom o 20:30 ďalšie vydanie spravodajského špeciálu Koronavírus: Mimoriadna relácia.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha spúšťa Telesnú na doma (VIDEO)

O2 Športová akadémia Mateja Tótha spúšťa Telesnú na doma (VIDEO)

O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha kvôli karanténe nemôže cvčiť s eťmi na školách, preto sa rozhodla pripraviť cvičenie pre vetky deti, ktoré sú doma a spolu s O2 spúšťa online aktivitu „Telesná na doma“.

Rádiá v rámci akcie #ostávamdoma odvysielajú koncerty: Polemic, Vidiek a Puding pani Elvisovej

Rádiá v rámci akcie #ostávamdoma odvysielajú koncerty: Polemic, Vidiek a Puding pani Elvisovej

Trnavské rádio odvysiela koncerty troch známych slovenských kapiel, ktoré zaznamenalo minulý rok.

Zomrela jedna z najznámejších Bond girl - z bondovky Goldfinger (VIDEO)

Zomrela jedna z najznámejších Bond girl - z bondovky Goldfinger (VIDEO)

 Vo veku 94 rokov zomrela herečka Honor Blackman, ktorá okrem iného stvárnila jednu z najznámejších Bond girl Pussy Galore.

Markíza v mimoriadnej relácii priniesie rozhovor s nakazenými aj s Matovičom a Radičovou (VIDEO)

Markíza v mimoriadnej relácii priniesie rozhovor s nakazenými aj s Matovičom a Radičovou (VIDEO)

Aj dnes večer odvysiela Markíza so začiatkom o 20:30 ďalšie vydanie spravodajského špeciálu Koronavírus: Mimoriadna relácia.

Najčítanejšie