Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 17. 6. 2020

17.06.2020 21:47 | Tlačové správy |

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

 

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

zamietla žiadosť o udelenie výnimky z povinnosti vysielať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových slovenských hudobných diel vysielateľa D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES). Ide o vec vrátenú Rade na ďalšie konanie rozsudkom Krajskému súdu v Bratislave. Rada predmetnú žiadosť vysielateľa zamietla prvý raz dňa 20. 12. 2016;
predĺžila platnosť licencie T/210 na televízne vysielanie programovej služby Magio Infokanál spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 21. 12. 2019 o cca 22:42 hod. odvysielal program Santa je stále úchyl, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov a v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2019 o cca 22:49 hod. odvysielal program Krampus: Choď do čerta!, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými vo Vyhláške JSO;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Patria), za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2020 o cca 17:30 hod. odvysielal program Kronika, a v rámci neho príspevok o prieskume volebných preferencií agentúry MVK, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že v rámci predmetného príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumov volebných preferencií v súvislosti s parlamentnými voľbami 2020, vysielateľ nezverejnil výsledky preferencií všetkých politických subjektov, ktoré v týchto voľbách kandidovali;
uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba ŤUKI) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedoručil Rade a jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Robošváb, zo dňa 28. 11. 2019;
uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 29. 9. a 28. 10. 2019;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s. (programová služba TV Nové Zámky) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 15. 11. 2019;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Rodinné záležitosti - Travestita, Gandža (E 15), dňa 20. 4. 2020 o cca 13:52 hod. a dňa 21. 4. 2020 o cca 5:33 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s vysielaním upútaviek na program Mechanik zabijak, dňa 1. 5. 2020 o cca 22:20:43 hod., dňa 2. 5. 2020 o cca 20:05:00 hod., dňa 3. 5. 2020 o cca 20:04:10 hod., dňa 4. 5. 2020 o cca 19:08:36 hod., dňa 5. 5. 2020 o cca 21:20:21 hod., dňa 6. 5. 2020 o cca 19:39:33 hod. a dňa 7. 5. 2020 o cca 19:41:15 hod., ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútavali, znázorňujúce scény násilia;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním programu Dva a pol chlapa, dňa 25. 5. 2020;
zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi MV Média, s.r.o. v časti sídlo spoločnosti a právne skutočnosti spoločnosti;
zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o., v časti podiely programových typov a v časti vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme;
udelila registráciu retransmisie spoločnosti GAYA, s.r.o.;
udelila registráciu retransmisie spoločnosti BBX s.r.o.;
zmenila registráciu retransmisie spoločnosti TV Štrba, s.r.o. v časti ponuka programových služieb;
zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka), začatého z dôvodu odvysielania programu Správy RTVS, dňa 28. 11. 2019, s príspevkami Istanbulský dohovor, Poslanci NR SR odmietajú Istanbulský dohovor a Prečo vznikol Istanbulský dohovor, v ktorom bolo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka), začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSP), v súvislosti s vysielaním programu Roma Spirit, a v rámci neho hudobné vystúpenie interpreta Čavalenky;
zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti BBX s.r.o. v časti týkajúcej sa vybranej ponuky programových služieb;
zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. v časti možného ukončenia vysielania programovej služby bez oznámenia Rade;
vzala na vedomie oznámenie o prevádzkovaní služby Ticketportal VIDEO/LIVE, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.ticketportal.sk/video spoločnosti Ticketportal SK, s. r. o. a prijala ho ako oznámenie o vysielaní prostredníctvom internetu v zmysle § 63a ZVR;
uznala za nepreskúmateľnu sťažnosť na vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 11. 5. 2020 (multimodálny prístup, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

 

uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Krtko, zo dňa 26., 28. a 30. 4. 2020 (používanie štátneho jazyka, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programov Krimi a Noviny, zo dňa 26. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programov Taken – Posadnutý pomstou (S I. E 6. a S I, E 5.), z dní 18. a 19. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie spravodajstva zo dňa 16. 4. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru., C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, dňa 3. 5. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru., vysielanie politickej reklamy, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Správy, dňa 8. 5. 2020 (ochrana maloletých – JSO, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Ranné noviny, zo dňa 19 a 20. 3. 2020 (používanie štátneho jazyka, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie upútaviek na program John Wick, zo dňa 17. 4. 2020 (ochrana maloletých – JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 26. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz, zo dňa 18. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Tajná misia, zo dňa 9. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);Nominácie na Novinársku cenu sú známe

Nominácie na Novinársku cenu sú známe

Nadácia otvorenej spoločnosti zverejnila nominované príspevky súťaže Novinárska cena 2019. Víťazov vyhlási na slávnostnom odovzdávaní 28. septembra v Starej tržnici v Bratislave.

Hlavné Správy RTVS sa v čase krízy menia na teleshoping

Hlavné Správy RTVS sa v čase krízy menia na teleshoping

V čase, keď sa neustále zvyšujú počty nakazených na COVID-19, na Slovensku dochádza k odhaľovaniu korupcie za milióny, v putách končia sudcovia a ľudia veria stále viac konšpiráciám, v RTVS to vyzerá ako keby ich spravodajský tím sedel na inej planéte, niekde uprostred uhorkovej sezóny, všetci sú šťastní, zdraví, zamestnaní, v politike sa nič nedeje – jednoducho nie je čím zaplátať priestor vo večerných hlavných správach a tak sa vyrábajú trvalky - reportáže, ktorými sa pláta priestor.

Navaľného prepustili z nemocnice, zverejnil status o tom, čím prešiel a čo bude robiť (FOTO)

Navaľného prepustili z nemocnice, zverejnil status o tom, čím prešiel a čo bude robiť (FOTO)

Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného prepustili v utorok z berlínskej nemocnice.

Aké to je byť nevidiacim a nakupovať, si vyskúšal youtuber Malý Mišo (VIDEO)

Aké to je byť nevidiacim a nakupovať, si vyskúšal youtuber Malý Mišo (VIDEO)

„Nákupný asistent“ je ucelený koncept spoločnosti BILLA, ktorý pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom nakúpiť si pohodlne a bez stresu. Projekt funguje vo vybraných predajniach po celom Slovensku a v rámci verejnej zbierky „Biela pastelka 2020“ si ho vyskúšal aj youtuber Malý Mišo.

V Turecku vyšetrujú podozrivé úmrtie novinára českého pôvodu

V Turecku vyšetrujú podozrivé úmrtie novinára českého pôvodu

Turecká polícia vyšetruje úmrtie amerického novinára a filmára Andreho Vltcheka (57), ktorý zomrel v utorok ráno v Turecku počas cesty autom do Istanbulu.

Členka vedenia časopisu Charlie Hebdo musela kvôli hrozbám opustiť domov

Členka vedenia časopisu Charlie Hebdo musela kvôli hrozbám opustiť domov

Členka vedenia francúzskeho satirického časopisu Charlie Hebdo musela minulý týždeň opustiť svoj domov kvôli vyhrážkam, ktoré polícia považovala za závažné.

Michal Havran už nie je obvinený za článok: Pošlite Kuffu do cirkusu

Michal Havran už nie je obvinený za článok: Pošlite Kuffu do cirkusu

Publicista Michal Havran už nie je obvinený za článok s názvom Pošlite Kuffu do cirkusu, ktorý vyšiel v júni 2018 v denníku SME. Trestné oznámenie podala advokátska kancelária Jána Čarnogurského mladšieho.

Vydavateľ Respektu sľúbil novému nezávislému maďarskému webu 200.000 eur

Vydavateľ Respektu sľúbil novému nezávislému maďarskému webu 200.000 eur

České vydavateľstvo Economia sľúbilo vznikajúcemu nezávislému maďarskému spravodajskému webu Telex.hu dar vo výške 200.000 eur. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.

Boris Kollár: Haščák mi dal veľmi peknú prednášku (VIDEO)

Boris Kollár: Haščák mi dal veľmi peknú prednášku (VIDEO)

Predseda Sme rodina Boris Kollár dnes zvolal tlačovú besedu, kde sa vyjadroval k piatkovému stretnutiu so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom.

Televízne ceny Emmy sú rozdané. Medzi víťazmi je Watchmen či Succession (VIDEO)

Televízne ceny Emmy sú rozdané. Medzi víťazmi je Watchmen či Succession (VIDEO)

Tohtoročný 72. ročník amerických televíznych cien Emmy, ktorý sa kvôli pandémiu COVID-19 uskutočnil bez osobnej účasti divákov aj bez červeného koberca, ovládol americký seriál Watchmen (Strážcovia) s 11 výhrami, vrátane ceny za najlepšiu minisériu.

Najčítanejšie