Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný dňový bonus na deti? (TABUĽKA)

Odborník na dane Jozef Mihál pripravil prehľadné zhrnutie informácií o daňovom bonuse, ktorý sa vypláca na dieťa od 1.1. 2023.

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2023
... 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
... 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov
Súčasne je daňový bonus najviac:
... 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
... 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
... 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
... 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
... 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
... 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch
Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.
*
Pozor! Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

ZAMESTNANEC
Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho zdaniteľný príjem = hrubá mzda, znížená o jeho odvody.
Odvody zamestnanca sú 13,4 % z jeho hrubej mzdy, výnimky sú nepodstatné.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2023 sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

V ročnom zúčtovaní zamestnanca za rok 2023 sa berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada len pri podaní daňového priznania za rok 2023.