Polícia dostane nové merače alkoholu v dychu, merať sa bude viac

Policajné útvary na Slovensku čoskoro dostanú do výbavy nové moderné analyzátory dychu. Postupne nahradia časť používaných prístrojov, oprava i prevádzka ktorých prestávajú byť rentabilné. Polícia v súčasnosti pri cestných kontrolách používa analyzátory Dräger a Alcoquant.

 Po úspešnom verejnom obstarávaní je novým dodávateľom analyzátorov spoločnosť Dräger Slovensko s.r.o., ktorá ministerstvu vnútra na základe rámcovej dohody a kúpnych zmlúv postupne dodá 800 kusov kvalitných analyzátorov dychu typu Dräger 7510 s príslušenstvom v celkovej hodnote 1 328 000 €. Obstarávacia cena jednej sady pozostávajúcej z prístroja, prenosnej tlačiarne a transportného kufríka je 1660 eur.

Súčasťou kontraktu je aj dodávka náustkov, termopapiera pre tlač, ako aj poskytovanie pravidelnej polročnej justáže, profylaktiky a iných servisných služieb po dobu 5 rokov v predpokladanej hodnote 1 790 620 eur.

Úspešný uchádzač v porovnaní s ďalšími dvomi záujemcami predložil najvýhodnejšiu ponuku vo verejnom obstarávaní, ktoré ministerstvo vnútra vyhlásilo v apríli 2023. Zmluva o nákupe a servise je publikovaná v Centrálnom registri zmlúv.

Nákup prístrojov je financovaný z prostriedkov získaných z odvodu 8% z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 36/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Nákupom nových analyzátorov dychu dôjde k navýšeniu celkového počtu prístrojov disponibilných pre priamy výkon činností Policajného zboru, čo prispeje k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom. Obnova techniky v konečnom dôsledku napomôže k znižovaniu nehodovosti, strát na životoch a škôd na majetku.