Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 24. 6. 2014

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 6. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – 12 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 30. 11. 2013 a komunikátov Sexy výhra v dňoch 27. 2. a 6. 3. 2014, ktoré neobsahovali jednoznačné, presné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh;
- uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 2. 1. 2014 v čase o 15:07 hod, keď odvysielal na doplnkovej obsahovej službe (teletexte) na strane 801D komunikát (inzerát) obsahujúci obscénne a vulgárne vyjadrovanie, teda program nevhodný
a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, ktorý neoznačil symbolom JSO;
- uložila sankciu – 2 500 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 2. 12. 2013 v čase o 9:10 hod program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie a mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátov Sexy výhra v dňoch 26., 27., 28. a 29. 11. 2013, 25., 26. a 28. 12. 2013, ktoré neobsahovali informáciu o tom, že správne riešenie nebude uvedené v rámci vysielania týchto komunikátov, ani o možnosti, kde a kedy bude zverejnené,
a ktoré neobsahovali jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh
a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo v dňoch 26., 27., 28.
a 29. 11. a 25. 12. 2013, keď odvysielal komunikáty Sexy výhra obsahujúce erotické scény, teda komunikáty nevhodné a neprístupné pre maloletých divákov do 18 rokov, ktoré neoznačil grafickým symbolom JSO;
- začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Boj so šmejdami dňa
27. 3. 2014 v programe Správy RTVS;
- začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 ZVR (povinnosti zaradiť reklamný šot iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok prenosu športového podujatia) v súvislosti s odvysielaním reklamného šotu Poštovej banky počas priameho prenosu z hokejového stretnutia Slovensko – Taliansko dňa 17. 5. 2014;
- začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. d) ZVR (umiestňovanie produktov) v súvislosti s tým, že dňa 17. 3. 2014 odvysielal program Teleráno bez zreteľnej informácie
o umiestňovaní produktov na začiatku a konci programu;
- začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa
29. 4. 2014 odvysielal pred a po programe Predpoveď počasia komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť CSC Pharmaceuticals;
- začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo dňa 3. 5. 2014 odvysielaním reklamného šotu na lieky Ibalgin 400 48 tabliet;
- začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 15. 4. 2014;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 24 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním komunikátu Eurominúty dňa 26. 4. 2014.