Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 4.11. 2014

Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 4. 11. 2014, Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby RiK spoločnosti MAC TV, s.r.o.;

- uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu  tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Búrlivé víno dňa 18. 3. 2014, pričom pred a po programe odvysielal bez zreteľného oddelenia komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť HME Ltd. Slovensko, o.z. a v programe došlo k priamej podpore predaja a nákupu tovaru Honda Civic Tourer – produktu sponzora tohto programu;

- uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi C.E.N s.r.o. (programová služba TA3) zaporušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania v dňoch 20., 21. a 22. 5. 2014 v čase o cca 19:50 hod;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Nitrička media s.r.o. (programová služba TV Nitrička) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania v dňoch 3. a 4. 7. 2014;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 1. 3. 2014 odvysielaním príspevkov Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. Karasom) v programe Správy RTVS;

- začala dve správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Myšlienky vraha dňa 17. 7. 2014 o cca 16:00 hod a dňa 12. 8. 2014 v čase o cca 16:04 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Erotik kvíz show dňa 6. 8. 2014;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 10. 9. 2014 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania tohto programu.

Všetky uznesenia prijaté dňa 4. 11. 2014 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.