Orange sa vzdal frekvencií v pásme 870 MHz

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. písomne oznámila Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR), že sa k 31.1.2013 vzdáva povolenia, ktorým jej boli pridelené frekvencie v pásme 872-876/917-921 MHz. Frekvencie boli určené na poskytovanie mobilnej siete, ktorá využíva širokopásmovú digitálnu technológiu a na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. TÚ SR bude môcť uvoľnené frekvencie prideliť inému záujemcovi.


Orange získal frekvencie v pásme 870 MHz v roku 2008 ako úspešný účastník výberového konania. Povolenie malo platiť do polovice júna 2028. Orange sa povolenia vzdal. Orange uviedol ako dôvod podstatne slabšiu dostupnosť a rozšírenosť koncových zariadení pre pásmo 870 MHz, ako sa na trhu v čase získania povolenia očakávalo. Podľa Orange služby zostali na okraji záujmu zákazníkov a ich ďalšie poskytovanie by bolo pre Orange vysoko nerentabilné. Orange uviedol, že všetkým zákazníkom ponúkol náhradu. Podľa zákona o elektronických komunikáciách povolenie stráca platnosť dňom, ktorý je uvedený v oznámení o vzdaní sa povolenia doručenom TÚ SR.
Orange na základe jeho žiadosti mal v tomto pásme povolené dve základňové stanice: Hrochoť a Banská Bystrica. TÚ SR v minulom roku zmenil spôsob stanovovania úhrad za právo používať frekvencie. Úhrady sa v globále výrazne znížili, ale napr. mobilní operátori už neplatia podľa počtu povolených základňových staníc, ale podľa šírky prideleného pásma. Vyšší počet povolených staníc je pre nich oproti minulosti lacnejší, ale nízky počet povolených staníc im naopak zdražel. Táto zmena má nútiť operátorov využívať pridelené frekvencie efektívne. Zmena konkrétne spôsobila, že Orange v roku 2011 platil úhradu za právo používať frekvencie v pásme 870 MHz vo výške cca 2390 eur ročne a v roku 2012 už zaplatil ročnú úhradu cca 154 tis. eur.