Obmedzenia reklamy na alkohol podľa zákona a kódexu

Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame (časť)

Reklama alkoholických nápojov
(1) Reklama alkoholických nápojov nesmie
a) dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť,
b) tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci lebo upokojujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
c) nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,
d) zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.

(2) Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.

ETICKÝ KÓDEX REKLAMNEJ PRAXE (časť)
Čl. 27
Všeobecné ustanovenia o reklame alkoholických nápojov

Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú tak na reklamu propagujúcu konkrétny alko¬holický nápoj, ako aj na reklamu obsahu¬júcu všeobecnú prezentáciu alkoholických nápojov, konzumáciu alkoholického nápoja či inú jeho spotrebu alebo tvrdenie o alkoholickom nápoji.

Čl. 28
Umiestnenie reklamy alkoholických nápojov

Reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená
a) v komunikačnom médiu určenom pre maloletých,
b) na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým,
c) v budove ani inom priestore určenom predovšetkým maloletým.

Čl. 29
Vlastnosti alkoholických nápojov

(1) Reklama alkoholických nápojov nesmie nevhodným spôsobom informovať o tom, že konkrétny produkt
a) má mimoriadny účinok alebo
b) rýchlo pôsobí.

(2) Reklama nesmie zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.

(3) Neprípustnou je aj reklama obsahujúca výraz zľahčujúci účinok alkoholu v nápoji tým, že na jeho popis sa použije hovorový výraz, ktorým sa buď zníži, alebo zveličí skutočný obsah alkoholu v nápoji.

Čl. 30
Spotrebitelia alkoholických nápojov

(1) Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje konzumujú členovia sociálnej skupiny, ktorá s požívaním alkoholických nápojov spravidla nesúhlasí.

(2) Reklama alkoholických nápojov nesmie byť zameraná na rizikové skupiny spotrebiteľov, najmä tehotné alebo dojčiace ženy alebo maloletých.

(3) Neprípustnou je aj reklama obsahujúca konzumáciu alkoholického nápoja alebo jej náznak maloletým alebo osobou,
a) ktorú možno považovať za maloletú alebo
b) u ktorej sa konzumácia alkoholických nápojov považuje za nevhodnú, najmä vodičom motorového vozidla alebo tehotnou či dojčiacou ženou.

Čl. 31
Postoje voči spotrebe alkoholických nápojov

Reklama nesmie priamo alebo v náznakoch prezentovať
a) nezodpovedný postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, najmä čo do spotrebovaného množstva alkoholických nápojov, alebo
b) abstinenciu alebo zdržanlivosť v pití ako nedostatok.

Čl. 32
Miesto spotreby alkoholických nápojov

(1) Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov v sociálne slabom alebo sociálne ponižujúcom prostredí.
(2) Neprípustnou je aj reklama naznačujúca spotrebu alkoholických nápojov
a) na mieste, kde je to všeobecne zakázané,
b) na cintoríne alebo v jeho blízkosti, alebo
c) na posvätnom mieste alebo v jeho blízkosti.

Čl. 33
Okolnosti spotreby alkoholických nápojov

Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne.

Čl. 34
Maloletí v reklame alkoholických nápojov

Reklama alkoholických nápojov nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomína¬júcich maloletých.

Čl. 35
Účinky konzumácie alkoholických nápojov

(1) Reklama nesmie prezentovať alebo naznačovať nadmernú konzumáciu alkoholických nápojov alebo následky tejto nadmernej konzumácie, najmä nesmie bez zjavného dôvodu prevencie zobrazovať osoby v stave opitosti.

(2) Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať.

(3) Neprípustnou je aj reklama
a) vyjadrujúca súhlas s nadmernou konzumáciou alkoholických nápojov,
b) naznačujúca, že alkohol je prostriedkom riešenia osobných problémov,
c) naznačujúca, že konzumácia alko¬holických nápojov je nevyhnutná pre pracovný, akademický, športový, sexuálny alebo iný osobný či spoločenský úspech, alebo môže k takémuto úspechu prispieť,
d) prezentujúca alebo naznačujúca zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku, alebo
e) podporujúca agresivitu alebo fyzické násilie.