Tlačová správa z 8. zasadnutia AK Rady pre reklamu

Dňa 08. 10. 2015 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 10 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).


AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Billboard: „Sedačka, ktorá sa prispôsobí", zadávateľa: PHASE, s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálu reklamy, ktorý propaguje sedačku. Sťažovateľ namieta, že reklama porušuje normy mravnosti a slušnosti, keďže je na nej vyobrazený pár pod dekou v polohe, ktorá pripomína sexuálny akt.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Sedačka, ktorá sa vám prispôsobí", zadávateľa: PHASE, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom predmetnej kampane bolo v danom prípade komunikovať produkt – sedačku, ktorá tvorí významnú časť vizuálu. Ako uviedol zadávateľ, cieľom kampane bolo zobrazenie produktu v kontexte bežných situácií a činností. AK RPR nepovažuje zobrazenie dvojice na sedačke za hrubé porušenie všeobecných noriem mravnosti a slušnosti. Zobrazenie páru v rámci vizuálu reklamy nie je vulgárne ani dehonestujúce. V reklame nie sú odhalené žiadne intímne partie a jej celkové prevedenie je potrebné interpretovať v kontexte posolstva reklamy a vo vzťahu ku komunikovanému produktu. S ohľadom na tieto skutočnosti sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a reklamu vyhodnotia ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Pripojme sa!", zadávateľa: Asociácia vodárenských spoločností
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči TV spotu, ktorý vyzýva obyvateľov aby sa pripojili na verejnú kanalizáciu. Sťažovateľ uvádza, že v rámci spotu je nesúlad medzi infografikou a textom, kedy sa hovorí o ohrození životného prostredia žumpami avšak v rámci obrazu je preškrtnutá aj domová čistiareň, pričom jej škodlivosť sa v spote nezdôvodní, čo sťažovateľ považuje za klamlivé a zavádzajúce.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Pripojme sa", zadávateľa: Asociácia vodárenských spoločností nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade vychádzala AK RPR pri posudzovaní okrem iného zo skutočnosti, že cieľom reklamy bola podpora pripojenia sa na vybudované verejné kanalizácie. Podľa zákona má majiteľ nehnuteľnosti povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak je v obci vybudovaná a kampaň poukazuje na správnosť tejto voľby z dôvodu ochrany životného prostredia. Znázornenie škrtnutia ikony žumpy a domovej čistiarne zvýrazňuje komunikačné posolstvo reklamy, a teda, že v prípade, ak je v obci vybudovaná verejná kanalizácia je potrebné sa na ňu napojiť. AK RPR je toho názoru, že reklama zrozumiteľne prezentuje komunikačné posolstvo a nemyslí si, že sú v nej výrazové prostriedky, ktoré by mali vplyv na nejednoznačnú interpretáciu tvrdení uvedených v reklame. V reklame sa neuvádza, že domová čistiareň ohrozuje životné prostredie, v spote je len zdôraznené, že štandardne je najekologickejšou voľbou pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. AK RPR preto neuznala námietky sťažovateľa a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Majte sa radi aj Vy!", zadávateľa: DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV, ktorý okrem iného uvádza tvrdenie „Vrátime každému z rodiny až 100 EUR za doplatky za lieky". Sťažovateľ je toho názoru, že reklama je zavádzajúca, pretože podľa jeho skúseností mu bonus nebol uznaný, keďže sa vzťahuje na otca dieťaťa do 18 rokov, pričom túto podmienku reklama neuvádza.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Majte sa radi aj Vy", zadávateľa: DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 6 a čl. 14 ods. 1 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky zadávateľa. V reklame sa explicitne uvádza tvrdenie „Vrátime každému z rodiny až 100 Eur za doplatky za lieky". AK RPR zvážila argument zadávateľa, že v závere spotu sa nachádza text, ktorý hovorí o tom, že bližšie informácie a podmienky ponúk nájde spotrebiteľ na web stránke poisťovne, avšak aj napriek tejto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama sprostredkúva informácie nejasným a viacvýznamovým spôsobom. Uvedené tvrdenie, voči ktorému namieta aj sťažovateľ totiž vyvoláva jednoznačný dojem, že ponuka sa vzťahuje na akéhokoľvek člena rodiny a nielen na dospelého rodiča dieťaťa a jedinou podmienku je aby tento bol poistený v predmetnej poisťovni. AK RPR je taktiež toho názoru, že reklama podporuje diskrimináciu, keďže je orientovaná len na biologických rodičov a ich deti a nezohľadňuje možnosť uplatnenia si benefitu aj u iných členov rodiny (napr. starých rodičov, ktorí vychovávajú dieťa, adoptívnych rodičov a i), čo by bolo v kontexte predmetného spotu a vyššie uvedeného reklamného textu možné považovať za logické. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

TV spot: „Lepšia pôžička –babeta", zadávateľa: Poštová banka, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči televíznej reklame zadávateľa Poštová banka, a.s., v ktorej sa propaguje možnosť prenesenia si pôžičiek a získanie lepšej splátky. Jedna zo scén v reklame zobrazuje situáciu, v ktorej poštárka naloží dlžníka na riadidlá motocykla a vezie ho preč od svojej manželky. Uvedenú scénu považuje sťažovateľ za neetickú, pretože podľa neho zobrazuje správanie, ktorým sa hrubým spôsobom porušujú dopravné predpisy a bezpečnosť cestnej premávky. Sťažovateľ taktiež uvádza, že správanie môže mať negatívny dopad na mládež, ktorá sa môže reklamou inšpirovať a napodobňovať ju.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Lepšia splátka - babeta", zadávateľa: Poštová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. V scéne, voči ktorej sťažovateľ namieta je použitá primeraná miera reklamnej hyperboly, pričom konanie postáv je humorné a v kontexte reklamného príbehu s evidentným použitím správania sa, ktoré nemá reprezentovať správanie sa účastníkov cestnej premávky Scéna vyjadruje symboliku prenosu – prenesenia nevýhodných úverov a je teda v kontexte komunikačného posolstva, podľa ktorého je potrebné reklamu aj interpretovať. S ohľadom na tieto skutočnosti nepovažuje AK RPR reklamu za porušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

TV spot: „Rómeo a Júlia", zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.
Rada obdržala sťažnosti od viacerých fyzických osôb na TV spot zadávateľa Všeobecná úverová banka, a.s. Sťažovatelia zhodne namietajú voči scéne, kedy sa v reklame herečka Petra Polnišová v rámci divadelného predstavenia „pichne" nožíkom do brucha a sú toho názoru, že scéna je nevhodná pre maloletých divákov, ktorí môžu správanie herečky napodobniť v rámci zábavy a neuvedomujú si dôsledky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Rómeo a Júlia", zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľov. Reklamný príbeh sa odohráva v divadle počas divadelnej skúšky, čo je zo spotu zrejmé od jeho počiatku. Herečka v reklame nevystupuje bežným a prirodzeným spôsobom, naopak, z jej prejavu je zjavné, že hrá preafektovaným spôsobom rolu na javisku. Akt bodnutia sa nožom je súčasťou predstavenia Rómeo a Júlia, ktoré je hlavným motívom spotu. Samotné bodnutie však nie je možné vnímať doslovne, z reklamy je jasné, že toto konanie nie je skutočné, ale v danom prípade ide len o použitie divadelnej rekvizity. Herečka sa následne objaví v obraze živá a zdravá, s úsmevom na tvári a divákovi je jasné, že svoje konanie len predstierala, resp. hrala. S ohľadom na možný dopad reklamy na maloletých, resp. deti, ktoré môžu konanie v reklame napodobňovať vychádzala AK RPR aj zo skutočnosti, že reklamovaný produkt nie je určený deťom. Spracovanie reklamy tiež nie je zamerané na deti, v obraze nie sú použité deti a ani iné prvky, ktoré sú zamerané na pútanie pozornosti detí, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Sponzorský odkaz: „Najlepšia apka pre tipovanie", zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od spoločnosti NIKÉ spol. s.r.o. voči sponzorskému odkazu zadávateľa TIPSPORT SK, a.s. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Tento program a najlepšiu apku pre tipovanie vám prináša Tipsport" a je toho názoru, že zadávateľ žiadnym spôsobom neuvádza, na základe čoho považuje svoju aplikáciu za najlepšiu. Sťažovateľ taktiež priložil odkaz na článok, v rámci ktorého boli porovnávané aplikácie stávkových spoločností, pričom aplikácia Tipsportu nebola vyhodnotená ako najlepšia. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu a klamlivú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Sponzorský odkaz „Najlepšia apka pre tipovanie", zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a je toho názoru, že zadávateľ dostatočne nepreukázal opodstatnenosť využitia superlatívu (napr. na základe nezávislého spotrebiteľského prieskumu), keďže jeho využitie v rámci reklamného textu zdôvodňuje subjektívnym názorom svojich klientov, čo však s ohľadom na predmetné ustanovenie Kódexu nemožno považovať za relevantné pre dostatočné preukázanie opodstatnenosti používania superlatívu. S ohľadom na túto skutočnosť AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, pozitívne však hodnotí, že zadávateľ reklamu stiahol ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu.

Internetový banner: „Najvyšší bonus, Najširšia ponuka TV prenosov, Najvyššia hladina kurzov, Najziskovejšia voľba", zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od spoločnosti NIKÉ spol. s r.o. voči internetovému banneru zadávateľa TIPSPORT SK, a.s. Sťažovateľ namieta, že zadávateľ prostredníctvom jednotlivých tvrdení, uvedených v reklame podsúva spotrebiteľovi prísľub zisku v oblasti stávok, porovnáva svoje parametre s ďalšími spoločnosťami, neuvádza metódy výpočtu, ani bližšie nešpecifikuje niektoré premenné a v neposlednom rade superlatívy použité v reklame nie sú podložené a spotrebiteľ si ich nemá ako overiť. Sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu a klamlivú.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Internetový banner „Najvyšší bonus, Najširšia ponuka TV prenosov, Najvyššia hladina kurzov, Najziskovejšia voľba", zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14, ods. 1 písm. b) a čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľa. V rámci reklamy zadávateľ okrem iného využíva viacero superlatívov. V prípade výroku najvyšší bonus, resp. najvyšší vstupný bonus zadávateľ preukázal opodstatnenosť tohto tvrdenia a pri tvorbe reklamy vychádzal zo skutočnosti, že v čase realizácie kampane poskytoval najvyšší vstupný bonus. Tvrdenie „najširšia ponuka TV prenosov" zadávateľ odôvodnil vlastníctvom exkluzívnych práv k vysielaniu prenosov z najvyššej futbalovej CZ ligy a hokejovej Tipsport ligy CZ, na základe ktorých v čase vysielania kampane poskytoval najviac TV prenosov. V prípade výroku „najvyššia hladina kurzov" však zadávateľ žiadnym spôsobom nevedel preukázať pravdivosť a opodstatnenosť tohto tvrdenia, a preto aj použitie superlatívu nepovažuje AK RPR za súladné s Kódexom. Navyše zadávateľ prezentuje výšku hladiny kurzov prostredníctvom ilustračného grafu, hodnoty ktorého nezodpovedajú skutočnosti, a to aj napriek tomu, že graf tento dojem vyvoláva. Premenné v grafe sú tiež síce ilustračné avšak vyvolávajú dojem reálnych čísel a AK RPR považuje takéto sprostredkovanie podstatných informácií za nejasné, nezrozumiteľné a viacvýznamové a reklamu za klamlivú.

Web stránka zadávateľa: „Yellow vital", zadávateľa: Belkeren Plus SR s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa, v rámci ktorých je propagovaný výživový doplnok Yellow vital. Sťažovateľ namieta, že tvrdenia ohľadom fungovania predmetného doplnku majú medicínsky charakter, čo nie je možné považovať za správne.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa „Yellow Vital", zadávateľa: Belkeren Plus SR, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že na reklamu výživových doplnkov a potravín sa vzťahuje okrem iného legislatíva, v zmysle ktorej tvrdenia uvedené v reklame musia byť tvrdeniami, ktoré sú vedecky zdôvodnené a schválené v rámci zoznamov tvrdení. Zadávateľ na svojej stránke explicitne uvádza účinky propagovaného produktu, čo vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné považovať za prípustné a etické. A preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň: „Modrý plyn", zadávateľa: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel na reklamnú kampaň "Modrý plyn", zadávateľa RWE Gas Slovensko, s.r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama je klamlivá, pretože neporovnáva maximálne regulované ceny SPP a ceny RWE, ale porovnáva maximálnu regulovanú cenu SPP s cenami RWE po uplatnení rôznych produktových zliav, avšak túto skutočnosť zadávateľ nikde neuvádza. Sťažovateľ taktiež namieta, že reklama obsahuje agresívny prvok, spočívajúci v strhnutí oznámenia o znížení cien plynu, ktoré priamo asociuje s SPP, prostredníctvom jeho korporátnych farieb a nového cenového rozhodnutia, a po ktorom zostáva "zdrap" v korporátnych farbách SPP.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Reklamná kampaň: „Modrý plyn", zadávateľa: RWE Gas Slovensko, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 18 ods. 1 písm. d) Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR čiastočne nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Mechanizmus poskytnutia benefitu resp. postup na základe ktorého zadávateľ zabezpečuje pre svojich klientov nižšiu cenu, je dostatočne vysvetlený tak, aby priemerný spotrebiteľ vedel urobiť kvalifikované rozhodnutie. AK RPR preto nepovažuje reklamu za klamlivú. Vo vzťahu k použitiu reklamného prvku sa AK RPR stotožnila s námietkami sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je strhnutie nápisu s hlavným headlinom kampane "Cena plynu pre domácnosti sa znížila". Headline je vizuálne spracovaný a umiestnený v korporátnych farbách konkurenčnej spoločnosti, ktoré je možné považovať za rozlišovací znak vo vzťahu ku konkurencii, ktorá je v predmetnom prípade priznaná aj použitím akronymu. AK RPR nevylučuje možnosť využiť porovnávaciu reklamu, avšak v danom prípade je toho názoru, že takéto vizuálne stvárnenie reklamného posolstva v porovnávacej reklame v kontexte použitia aktu "strhnutia" a ponechania odtrhnutej časti „zdrapu" znevažuje konkurenčného súťažiteľa a jeho produkt, čo nemožno vo vzťahu ku Kódexu považovať za etické.