Rada pre reklamu prijala zmeny v Etickom kódexe a Rokovacom poriadku

Rada pre reklamu (RPR), ktorá je orgánom etickej samoregulácie reklamy na Slovensku, schválila na svojom výročnom stretnutí zmeny niektorých článkov Etického kódexu a Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu.

 

 

Etický kódex je súhrn etických pravidiel, ktoré sa subjekty marketingovej komunikácie na Slovensku rozhodli dodržiavať. Na základe Kódexu posudzuje Arbitrážna komisia RPR sťažnosti spotrebiteľov a konkurentov na reklamy, ktoré považujú za neetické. Zmeny nastali v článkoch upravujúcich zodpovednosť za reklamu, slušnosť a pravdivosť reklamy.

V prípade zodpovednosti za reklamu bol Kódex rozšírený o články, ktoré riešia situácie, keď z rôznych príčin nie je možné určiť zadávateľa reklamy. Takáto reklama je podľa prijatých zmien anonymná a netransparentná reklama v zmysle Kódexu neprípustná.

Významné rozšírenia Kódexu boli prijaté aj v prípade článku, ktorý pojednáva o slušnosti v reklame. Prijaté zmeny podrobnejšie definujú hranice (ne)slušnosti a (ne)rešpektovania ľudskej dôstojnosti vo vzťahu k zobrazovaniu žien a mužov a - rešpektujúc slovenský kontext – preberajú niektoré z odporúčaní Manuálu pre posudzovanie sexistickej reklamy, publikovaného spoločnosťami Otevřená společnost a Nesehnutí v Českej republike v roku 2013 (http://www.rrtv.cz/files/press/Jak_na_sexistickou_reklamu.pdf).

V kontexte spoločenskej zodpovednosti v reklame Kódex po novom kladie na komerčnú reklamu požiadavku, že táto nesmie citovo vydierať. Reklama môže pracovať s citovou angažovanosťou jednotlivých skupín spotrebiteľov, nesmie však používať nástroje citového vydierania predovšetkým tým, že v snahe vyvolať pocit viny alebo strachu z hendikepu na to použije fiktívne alebo reálne zdravotne postihnutého človeka, sociálne či inak znevýhodneného človeka alebo opustené zviera.

V súvislosti s pravdivosťou reklamy bola prijatá precizujúca úprava, ktorá v súlade s praxou rozčleňuje druhy údajov používaných v reklame na štatistické údaje, výsledky prieskumov a výsledky výskumov. Dôvodom bolo spresniť minimálne informačné štandardy, ktoré majú slúžiť spotrebiteľom na vyhodnotenie relevantnosti a hodnovernosti týchto údajov.

Vo vzťahu k Rokovaciemu poriadku Arbitrážnej komisie RPR je významnou zmenou úprava vydávania atestov – posúdenia súladu návrhu reklamy z pohľadu jednotlivých ustanovení Kódexu ešte pred jej uvedením do médií. Doposiaľ Komisia vydávala atesty spravidla do 15 dní od obdržania žiadosti. Súčasná úprava pružne reaguje na potreby praxe a umožňuje Komisii hlasovať o súlade reklamy s Kódexom per rollam a vydať atest do 5 dní od podania žiadosti o posúdenie reklamy. Podmienkou vydania atestu v skátenej lehote je zaslanie žiadosti o atest prostredníctvom on-line formulára umiestneného na internetovej stránke Rady pre reklamu (www.rpr.sk).

Novelizovaný Kódex a Rokovací poriadok zohľadňuje požiadavky členov RPR, členov Arbitrážnej komisie, európskych orgánov etickej samoregulácie reklamy, ako aj aktuálne trendy v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Podrobnosti zmien Kódexu sú uvedené v prílohe.

Dokumenty boli novelizované na Valnom zhromaždení RPR 15. apríla 2014. Rokovací poriadok nadobudol účinnosť 1. mája 2014 a Etický kódex začne Arbitrážna komisia uplatňovať od 1. júna 2014.