Protimonopolný úrad si nemyslí, že by mali byť na Slovensku vypínané české stanice

Protimonopolný úrad si nemyslí, že by mali byť na Slovensku vypínané české stanice Ilustr. foto: Markíza

Po sťažnostiach televízií Markíza a JOJ na vysielanie niektorých programov českých televíznych staníc v ponuke slovenských operátorov sa na problém pozrel aj Protimonopolný úrad SR (PMÚ). Podľa zverejneného rozhodnutia PMÚ nezistil porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Prípadné úplné ukončenie vysielania českých TV staníc v SR nevníma pozitívne.

PMÚ vykonal na základe viacerých podnetov prešetrovanie v oblasti distribúcie televíznych programových služieb na území Slovenskej republiky, a to v súvislosti s distribúciou vysielania českých vysielateľov. Cieľom prešetrovania bolo zistiť, či vôbec existuje dôvod na začatie správneho konania.

Na PMÚ sa obrátili najväčší slovenskí komerční vysielatelia, ktorí od operátorov požadovali obmedzenie retransmisie konkrétnych titulov (napr. filmy a seriály), ku ktorým majú nadobudnuté výhradné licenčné práva pre územie SR. Vysielatelia to odôvodňovali výhradnou distribúciou, resp. teritoriálnou exkluzivitou, ktorá im bola pre územie SR udelená zo strany vlastníkov práv, resp. licencií k vysielaným titulom.

Podrobnosti: Markíza a JOJ žiadali vypnutie niektorých českých programov. Prešlo niekoľko mesiacov, ako to dopadlo?

PMÚ sa na problém pozrel z viacerých rovín: Účastníkov trhu môžeme rozdeliť do viacerých úrovní. Prvou úrovňou sú vlastníci práv, resp. licencií k vysielaným titulom (t. j. zahraničné filmové štúdiá, resp. majitelia licencií na konkrétne vysielané tituly). Tí svoje práva za odplatu predávajú televíznym vysielateľom (v tomto prípade slovenským). Následne sú TV stanice vysielateľov súčasťou ponuky operátorov. Vzťahy sú teda predurčené nadradenými zmluvnými vzťahmi vysielateľov s vlastníkmi práv/licencií k vysielaným titulom (spomínané filmové štúdiá, prípadne majitelia licencií na konkrétne vysielané tituly). Vlastníci predávajú svoje práva vysielateľom štandardne s platnosťou na územie určitého štátu, pričom tieto práva môžu byť udelené výhradne (exkluzívne) alebo nevýhradne. Výhradná distribúcia, resp. teritoriálna exkluzivita určená územím štátu nie je pritom vôbec ojedinelá.

„Z európskej súťažnej judikatúry vyplýva, že samotný fakt, že vlastník práv udelil licenciu s exkluzivitou pre určité územie na určitý čas sám osebe nie je dostatočným na konštatovanie, že takáto dohoda má protisúťažný cieľ. V rozpore s hospodárskou súťažou by však mohli byť ďalšie dodatočné zmluvné povinnosti, ktorých uplatňovanie by upevňovalo udelenú exkluzivitu pre určité územie. PMÚ však v tomto prípade takéto dodatočné zmluvné povinnosti neidentifikoval,“ píše v rozhodnutí PMÚ.

„Prešetrovanie ukázalo, že nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach. O tejto otázke však môže rozhodnúť iba príslušný súd,“ dodáva PMÚ.

Odporúčame aj: Česká televízia vyzýva niektorých operátorov, aby okamžite vyradili stanicu ČT Sport

PMÚ napriek tomu prípadné en bloc ukončenie distribúcie zahraničných (v tomto prípade českých) TV staníc na území SR nevníma pozitívne. Jeho výsledkom môže byť zníženie možnosti výberu pre spotrebiteľa/diváka, a to minimálne pokiaľ ide o programy, ktoré nie sú licenčne vyhradené pre určité územie (vlastné detské programy, spravodajské relácie, zábavné programy a pod.).

"Ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiaduce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. Vypnutie konkrétneho autorsky chráneného diela je technickou, právnou a ekonomickou otázkou a ukončenie vysielania en bloc z dôvodu ochrany autorských práv sa tak javí ako neprimerané a neodôvodnené. Úplné ukončenie distribúcie určitej českej TV stanice tak znižuje možnosť výberu pre spotrebiteľa, čo PMÚ nevníma pozitívne. Keďže predmetom žiadosti slovenských vysielateľov nebolo obmedzenie retransmisie celého vysielania niektorých českých TV staníc, ale iba ich určitej časti, PMÚ odporúča aby operátori zvážili iné možnosti než úplné vypnutie celej TV stanice, rešpektujúc pritom pravidlá ochrany autorských (licenčných) práv."

PMÚ teda nezistil porušenie zákona a dospel k záveru, že v súčasnosti nie je dôvod na pokračovanie prešetrovania, resp. na otvorenie správneho konania v danej veci. PMÚ však bude vývoj v tejto oblasti naďalej sledovať a v odôvodnenom prípade je pripravený sa problematikou opätovne zaoberať.