Spolupráca Slovenskej sporiteľne a EIB ponúkne slovenským firmám 100 miliónov eur

Spolupráca Slovenskej sporiteľne a EIB ponúkne slovenským firmám 100 miliónov eur Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

Európska investičná banka a Slovenská sporiteľňa ponúknu slovenským malým a stredným podnikom a podnikom so strednou trhovou kapitalizáciou (250 až 3 000 zamestnancov) 100 miliónov eur pre nové financovanie. Približne 80 % úveru má byť poskytnutých v oblastiach súdržnosti EÚ, čo spolu s bojom proti zmene klímy predstavuje hlavnú prioritu EIB. Takmer jedna tretina finančných prostriedkov je vyčlenená pre podniky so strednou trhovou kapitalizáciou a zvyšok je určený pre miestne malé a stredné podniky.

Dohoda Slovenskej sporiteľne a Európskej investičnej banky (EIB) má pomôcť riešiť zlyhanie miestneho trhu zlepšením prístupu miestnych podnikov k financovaniu. Očakáva sa teda, že projekt bude mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť v krajine.

„Slovenské malé a stredné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou nemajú vždy prístup k financovaniu, ktoré potrebujú na to, aby rástli a boli úspešné. Je zrejmé, že pandémia a vysoká inflácia v poslednom čase túto situáciu nezlepšili“, povedala viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová. „Sme veľmi radi, že sme nadviazali na naše partnerstvo so Slovenskou sporiteľňou, aby sme ponúkli vhodné financovanie podnikom, ktoré ho potrebujú, najmä preto, že to pomôže sprístupniť relevantné financovanie regiónom, na ktoré sa vzťahuje politika súdržnosti.“

V súlade s prioritami EIB v zmysle podpory politiky súdržnosti EÚ pôjde približne 80 % z celkového nového financovania podnikom v menej rozvinutých a prechodných regiónoch, čo by malo zvýšiť aj lokálnu zamestnanosť. Napokon, minimálne 20 % finančných prostriedkov je určených na projekty opatrení v oblasti klímy, ktorých cieľom je bojovať proti zmenám klímy, zmierňovať ich účinky alebo sa im prispôsobiť. EIB sa zaviazala investovať aspoň 52 % svojho ročného objemu do projektov súvisiacich s klímou.

„V súčasnom období plnom neistôt a stále vysokej inflácie sa naša banka snaží v maximálnej možnej miere prispieť k ekonomickej stabilite podnikov a udržaniu zamestnanosti na celom Slovensku. Táto dohoda s EIB, ktorá poskytnutím zvýhodnených zdrojov prispeje podpore investícií na Slovensku, udržateľnosti ako aj zachovaniu zamestnanosti je dôkazom nášho záväzku byť silným partnerom firmám a podnikateľom.“, dodáva Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Financuje zdravé investície prispievajúce k cieľom politiky EÚ. Na Slovensku, kde EIB otvorila miestnu kanceláriu v roku 2015, boli za posledných päť rokov podpísané projekty EIB v hodnote viac ako 1,2 miliardy EUR.