Stredoeurópski regulátori diskutovali o ochrane maloletých aj novej právnej úprave

Ochrana maloletých pred negatívnym vplyvom médií dlhodobo patrí k jednej z najdôležitejších otázok regulácie vysielania.

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa v poslednom období zaradila medzi lídrov diskusie o tejto problematike v európskom kontexte. Ešte v závere minulého roka prezentovala Rada na konferencii Médiá a ochrana maloletých prvé výsledky rozsiahlej komparatívnej štúdie systému ochrany maloletých v ôsmich európskych krajinách. Komplexný materiál, ktorý porovnáva legislatívnu úpravu ochrany maloletých v elektronických médiách v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku je v anglickom jazyku dostupný na webovej stránke Rady. Tlač publikácie v slovenčine je plánovaná na najbližšie dni.

Téma ochrany maloletých bola zároveň nosnou témou ôsmeho stretnutia Stredoeurópskeho fóra regulátorov (Central European Regulatory Forum - CERF), ktoré Rada zorganizovala z dňoch 16. – 17. júna 2016 v Košiciach. Na medzinárodnom stretnutí viac ako tridsiatich zástupcov regulačných orgánov z ôsmich európskych krajín odznelo okrem iného šesť obsiahlych prípadových štúdií, ktoré reflektovali uplatňovanie pravidiel o ochrane maloletých v praxi českého, slovinského, srbského, chorvátskeho, rumunského a slovenského vysielania. „Napriek tomu, že systémy ochrany maloletých majú v týchto krajinách podobné východiská aj ciele, odlišnosti v konkrétnostiach je potrebné poznať jednak ako možnú inšpiráciu pre zlepšenia, ale najmä v úsilí o harmonizáciu oblasti pri cezhraničnom prenose vysielania, ktoré je pre Európu typické," zhodnotil predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu, prof. Miloš Mistrík.

Poznatky o ochrane maloletých v celoeurópskom kontexte bude Rada čoskoro sumarizovať a vyhodnocovať v novozriadenom medzinárodnom tíme, ktorý je vytvorený v rámci pracovnej skupiny ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), poradnom orgáne Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií združujúcom regulátorov zo všetkých členských štátov EÚ. Jej vedením bol začiatkom júna poverený Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Popri ochrane maloletých dominovala dvojdňovému stretnutiu zástupcov CERF-u aj téma aktuálnej revízie smernice EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS). Zástupcovia CERF sa v Kosiacich zhodli najmä na nutnosti zachovať existujúce pravidlá v oblasti vysielania reklamy takým spôsobom, aby bola čo najzreteľnejšie oddelená od redakčného obsahu. Viaceré navrhované úpravy smernice naopak stredoeurópski regulátori vítajú a pri ich zapracovávaní do konečnej podoby smernice sa budú spoločne zasadzovať o ich prijatie. „Revízia smernice o AVMS bude jednou z kľúčových tém predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v oblasti médií a audiovízie, v ktorej sa bude aktívne angažovať aj Rada pre vysielanie a retransmisiu, preto je veľmi prínosné, že sme sa vďaka CERF-u mohli zorientovať v názoroch regulačných rád stredoeurópskych krajín na prerokúvané," doplnil predseda Rady.