Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

10.05.2016 15:00 | Tlačové správy | RPR

Dňa 28. 04. 2016 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Billboard, plagát: „Iron Maiden – koncert 2016", zadávateľa: NuCoast Productions, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb na billboard a plagát k plánovanému koncertu skupiny Iron Maiden. Sťažovatelia považujú vizuál reklamy za desivý a poukazujú na to, že reklama vzbudzuje strach a odpor najmä u detí a osôb s citlivejšou povahou.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Leták, plagát: „Iron Maiden – koncert 2016", zadávateľa: NuCoast Productions, s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľov a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že predmetom reklamy je koncert britskej heavy metalovej kapely, ktorej súčasťou je dlhoročná prezentácia kreslenou postavou - „Príšera Eddie". Použitý vizuál na plagátoch a letákoch je oficiálnym vizuálom svetového turné, pričom zobrazenie príšery je animované a nie je realistické a vo vzťahu k propagácii heavy matalového koncertu akceptovateľné. AK RPR taktiež neprišla k záveru, že by uvedený vizuál, mohol mať negatívny vplyv na deti a maloletých na ktorých reklama nie je zameraná. Vyobrazenie animovanej postavy je fantazijné, nie je zobrazením skutočnosti a skutočnú postavu ani nepripomína. AK RPR má taktiež za to, že pri možných negatívnych reakciách detí, v individuálnych prípadoch, by mal zohrať svoju úlohu rodič a dieťaťu vysvetliť, že zobrazenie v rámci reklamy nie je skutočné. AK RPR vyhodnotila preto reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: BREVA, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb a sťažnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva na leták, vhadzovaný do poštových schránok, ktorý propaguje služby záložne. Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie zobrazenia odhaleného ženského tela bez súvisu s produktom a poukazujú na to, že reklama je sexistická, keďže modelka je v nej vyobrazená ako objekt za účelom upútania pozornosti. Sťažovatelia taktiež uvádzajú, že spôsob distribúcie reklamy formou vhadzovania do poštových schránok umožňuje, aby s reklamou prišli do kontaktu aj deti a maloleté osoby, ktoré môžu na základe reklamy získať mylnú predstavu o hodnote ženy a reklama môže ohroziť ich psychický vývoj.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: BREVA, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a č. 11 ods. 1 písm. b) a e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu.

AK RPR považuje v danom prípade zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo AK RPR nepovažuje za prípustné. AK RPR má taktiež za to, že takéto opakované správanie zadávateľa, v podobe reklamy, ktorú nemožno považovať za v súlade s etickými pravidlami ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľov. Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých a AK RPR preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu zvoleného vizuálu a k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.

Katalóg, web stránka zadávateľa: „Sedačka BUTON P – model nemeckej kvality", zadávateľa: TEMPO KONDELA, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť na katalóg predajcu nábytku, spoločnosti TEMPO KONDELA, s.r.o., v ktorom je pri konkrétnom produkte – sedačke BUTON P umiestnený obrázok nemeckej vlajky s odkazom v znení: „Model nemeckej kvality za super cenu", pričom výrobok je vyrobený v Poľsku, čo sťažovateľovi potvrdil aj predajca. Takéto označenie v reklame považuje sťažovateľ za zavádzajúce.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Katalóg, web stránka zadávateľa: „Sedačka BUTON P – model nemeckej kvality", zadávateľa: TEMPO KONDELA, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a ) Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala argumentáciu zadávateľa, že použitý grafický prvok, voči ktorému namieta aj sťažovateľ vyjadruje skutočnosť, že predmetný výrobok je vyrábaný pre nemecký trh a vyznačuje sa nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Použitie nemeckej vlajky spolu s textom „model nemeckej kvality za super cenu" jednoznačne vyvoláva dojem, že predmetný produkt vyrába nemecký výrobca, čo však nie je pravda a túto skutočnosť potvrdil aj zadávateľ. Uvedené umocňuje aj skutočnosť, že v rámci katalógu je okrem nemeckej vlajky pri viacerých výrobkoch použitá aj slovenská vlajka, ktorá odkazuje na výrobok slovenského výrobcu. Spotrebiteľ tak ani nemá dôvod uvažovať nad iným významom použitého grafického prvku, ako len vo význame pôvodu produktu, a preto je AK RPR toho názoru, že zobrazenie nemeckej vlajky, vrátane textu možno považovať za údaj, ktorý je zavádzajúci. Skutočnosť, že ide o produkt vyrábaný v Poľsku, určený pre nemecký trh nie je žiadnym spôsobom v katalógu uvedená a AK RPR má za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o pôvode produktu, resp. o výrobcovi. Keďže uvedený grafický prvok je použitý aj na web stránke zadávateľa AK RPR vyhodnotila ako porušujúce Kódex aj web stránku aj katalóg.

TV spot: „Múdrejší teraz prestúpi", zadávateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky

Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb voči TV spotu, ktorý propaguje produkt Hypoúver Invest. Prvá sťažnosť reklame vytýka využitie slovného spojenia „múdrejší teraz prestúpi". Sťažovateľka je toho názoru, že reklama uráža klientov, ktorí neprestúpia do banky tým, že komunikuje, že kto je múdrejší, ten prestúpi. Druhý sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu, keďže reklamuje úrok vo výške 1,19%, no v skutočnosti nikde nie je uvedené, že súčasťou produktu je povinnosť platiť poistenie úveru, v dôsledku čoho sa úrok zvyšuje na 1,5%.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Múdrejší teraz prestúpi", zadávateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľov. Text reklamy je jednoznačnou reklamnou hyperbolou, ktorá využíva odkaz na známe príslovie. AK RPR sa nedomnieva, že predmetný reklamný text v znení. „Múdrejší teraz prestúpi" môže spotrebiteľa urážať a nie je ani toho názoru, že by spotrebiteľ mohol text vnímať doslovne, prípadne osobne v negatívnej konotácii a myslieť si, že pokiaľ nevyužije bankou ponúkaný produkt, resp. že neprestúpi do danej banky, bude považovaný za hlúpeho. V reklame sa navyše odkazy na iné banky ani nespomínajú, nie sú v nej porovnávané žiadne produkty a text má skôr všeobecný charakter. V súvislosti s námietkami sťažovateľa voči zavádzaniu v reklame, má AK RPR za to, že reklama neobsahuje informáciu, ktorá by mohla spotrebiteľa uviesť do omylu. V reklame je uvedený najzákladnejší parameter ponuky, a to, že jeden z ponúkaných produktov – Hypoúver Invest, môže spotrebiteľ získať, po splnení podmienok, taktiež uvedených priamo v spote, s výhodnou úrokovou sadzbou už od 1,19%. Podmienka poistenia úveru je uvedená priamo v reklame, zadávateľ venoval komunikácii podmienkam ponuky dostatočnú pozornosť a AK RPR nepovažuje reklamu za v rozpore s Kódexom.

TV spot: „Bojovníkom za zdravie DÔVERA pomáha a vždy bude", zadávateľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., v ktorom sa komunikuje grantový program „Bojovníci za zdravie". Sťažnosť namieta, že reklama zobrazuje a prezentuje ľudské telo bez zváženia vplyvu na všetky vekové kategórie a je koncipovaná tak, že zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, využíva nedostatok jeho skúseností, znalostí a dôverčivosť. Sťažnosť taktiež poukazuje na to, že reklama využíva motív strachu, vytvára pocit strachu a prezentuje produkt ako prostriedok na jeho odstránenie. Podľa sťažovateľa uvedený reklamný spot citovo vydiera a pracuje s citovou angažovanosťou a poukazuje na to, že reklama nesmie používať nástroje citového vydierania predovšetkým tým, že v snahe vyvolať pocit viny alebo strachu z hendikepu na to použije fiktívne alebo reálne zdravotne postihnutého človeka.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Bojovníkom za zdravie DÔVERA pomáha a vždy bude", zadávateľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade je AK RPR toho názoru, že výrazové prostriedky reklamy ako aj celkovú koncepciu spotu je možné považovať za primeranú hyperbolu, najmä vo vzťahu k charakteru propagovaného produktu a komunikačnému posolstvu reklamy. AK RPR si nemyslí, že reklama pracuje s citovou angažovanosťou jednotlivých skupín spotrebiteľov a nie je ani toho názoru, že používa nástroje citového vydierania. Zobrazenie hendikepovaného človeka, prípadne ľudí, ktorí bojujú s nejakou chorobou, je v tomto prípade vzhľadom k cieľu reklamy možné považovať za akceptovateľné. AK RPR si taktiež nemyslí, že reklama využíva a vytvára pocit strachu. Reklama zobrazuje síce osoby s rôznymi zdravotnými problémami avšak zároveň zobrazuje aj snahu a silu týchto ľudí bojovať so svojimi zdravotnými problémami. Reklama súčasne žiadnym spôsobom nehovorí o tom, že nepožiadaním o grant osoba ochorie, nevylieči sa alebo iným spôsobom môže byť ohrozené jej zdravie alebo zdravie jej blízkych. AK RPR taktiež neuznala námietky sťažovateľa ohľadom zneužívania dôvery priemerného spotrebiteľa. Reklama neobsahuje tvrdenia, ani zobrazenia, ktoré by mohli zneužívať dôveru priemerného spotrebiteľa, prípadne nedostatok jeho skúseností a zobrazenie ľudského tela bolo v danom prípade uskutočnené s plným zvážením vplyvu na všetky vekové kategórie, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň (TV spot, web stránka, internet, outdoor): „Bezúčelový úver teraz s 0 % úrokom od polovice splácania", zadávateľa: Tatra banka, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamnú kampaň na bezúčelový úver zadávateľa Tatra banka, a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa a využíva nedostatok jeho skúseností, znalostí a dôverčivosť, pretože vyvoláva dojem, že oproti bežnej ponuke dostane spotrebiteľ zľavu 50% z úroku, čo však nie je pravda, pretože v každej banke sa na každej neakciovej ponuke úroky platia výlučne v prvej polovici splácania.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň (TV spot, web stránka, internet, outdoor): „Bezúčelový úver teraz s 0 % úrokom od polovice splácania", zadávateľa: Tatra banka, a.s.
nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklamný text ako aj komunikačné posolstvo reklamy považuje AK RPR za zrozumiteľné a jasné a nemyslí si, že by priemerný spotrebiteľ mohol nadobudnúť z reklamy mylný dojem, že získa zľavu na úroku 50%. Takáto informácia v reklame neodznie a ani to z nej nevyplýva. V reklame nie je uvedená ani informácia či údaj, ktoré by mohli byť zavádzajúce a AK RPR si nemyslí, že reklama zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, prípadne využíva nedostatok jeho skúseností, a to prihliadnuc aj na skutočnosť, že v rámci jednotlivých reklamných nosičov kampane sú uvedené aj podmienky získania benefitu, reprezentatívny príklad, prípadne odkaz, v rámci ktorého si záujemca môže zistiť o ponuke podrobné informácie. Zadávateľ tak venoval komunikácii svojej ponuky dostatok pozornosti a AK RPR preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Za hackerstvo a za klamstvá o teroristoch hrozia mužovi štyri roky väzenia

Muž čelí obžalobe zo šírenia poplašnej správy spočívajúcej v tom, že v Česku zaútočia teroristi.

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Chcete si požičať kolobežku, bicykel alebo zavolať si taxík cez mobilnú aplikáciu? Tieto tipy pomôžu mať peniaze v bezpečí

Objednať si odvoz, prípadne požičať si bicykel alebo kolobežku je bežné v zahraničí, ako aj na Slovensku. Tieto nové formy prepravy využívame počas dňa, ale napríklad aj na dovolenke v cudzine.

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor navrhol, aby vysoké školy kúpili denník Lidové noviny

Rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Vojtěch Petráček navrhl, aby se vysoké školy složily a koupily Lidové noviny ze skupiny Mafra, která patří Agrofertu.

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Kaczyński obvinil zahraničné médiá, že sa miešajú do volieb

Šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński obvinil zahraničné médiá z toho, že sa pred nadchádzajúcim druhým kolom hlasovania o budúcom poľskom prezidentovi miešajú do volieb.

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Škoda Auto Slovensko má nového šéfa marketingu

Od júla 2020 nastáva zmena v top manažmente spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Domček deduška Večerníčka zrekonštruujú a premiestnia (VIDEO)

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky známeho domčeka deduška Večerníčka sa začala 6. júla 2020.

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 poľudštilo svoju zákaznícku linku. Od prvého momentu sa s vami bude rozprávať zamestnanec linky a nie automat (VIDEO)

O2 sa rozhodlo radikálne zmeniť zážitok, s akým sa zákazník najčastejšie stretáva pri volaní na zákaznícke linky. Preto v týchto dňoch pristúpilo k vypnutiu prednahratých hlášok, ktoré slúžili na navigovanie zákazníka a prináša priame spojenie so zamestnancom zákazníckej linky  už od začiatku hovoru. Zákazník tak po novom nebude musieť počúvať vopred nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu, ale hneď po vytočení čísla 949 je privítaný a spojený s najbližším voľným asistentom.

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

Začal proces, v ktorom herec Depp žaluje bulvárny denník

S čiernou šatkou zakrývajúcou ústa a nos dnes prišiel na súd v Londýne hrdina Pirátov z Karibiku a hollywoodsky herec Johnny Depp.

VÚB banka má novú kampaň s Petrou Polnišovou aj Evou Večerovou (VIDEO)

VÚB banka má novú kampaň s Petrou Polnišovou aj Evou Večerovou (VIDEO)

VÚB banka začiatkom júla spustila novú kampaň s názvom „Čo je v rodine to sa počíta“, ktorá sa odohráva v prostredí rodiny a susedov.

EÚ musí bojovať s nenávisťou na internete spoločne, povedala podpredsedníčka EK

EÚ musí bojovať s nenávisťou na internete spoločne, povedala podpredsedníčka EK

Európska únia potrebuje záväzné spoločné pravidlá, ktoré by prinútili internetové sociálne siete aktívne bojovať proti nenávistným prejavom a zároveň rešpektovať slobodu prejavu.

Najčítanejšie